О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, №2037/ 23.08.2018г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и трети август, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                             СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д. № 1484 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано по жалба (неправилно наименована заповед) от Областен управител на област Бургас против решение №368 на Общински съвет Руен, приетото по т.10 от дневния ред на заседание, проведено на 22.05.2018г., отразено в протокол №34 от същата дата (л.7-14). С оспореното решение общинският съвет е дал съгласие за отдаване под наем без провеждане на публичен търг или конкурс на ЕТ „Био мандра – Р.Р.“, със седалище и адрес на управление в с.Каменяк, община Руен на общински имот - частна общинска собственост, както следва: имот № 014104, площ – 4,147 дка., находящ се в с.Каменяк, за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2017 – 2018 за цена от 45,62 лв. за една стопанска година.

В хода на оспорването ответникът представи по делото протокол №35 от заседание на Общински съвет Руен, проведено на 27.06.2018г., в който е вписано решение №378 на общинския съвет, с което е отменено решението предмет на спора. Според представените доказателства, отменителното решение на общинския съвет е влязло в сила на 21.07.2017г.

Предвид изложеното, поради липса на предмет на делото, жалбата на областния управител се явява процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Бургас против решение №368 на общински съвет Руен, приетото по т.10 от дневния ред на заседание, проведено на  22.05.2018г., отразено в протокол №34 от същата дата, като недопустимо.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1484/18г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                  СЪДИЯ: