О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер          /03.11.2008 година      гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на трети ноември две хиляди и осма година, в закрито заседание, в следния състав:

 

съдия: В.Е.

 

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 1484/2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред Бургаски административен съд е образувано по жалба от религиозната институция “Свидетелите на Йехова в България” със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 227 против действия на община Бургас, обективирани с писмо на заместник-кмета на общината - изх. № 6700 131/09.04.2008 година  - до директорите на училищата на територията на общината.

В жалбата се изтъква, че писмото съдържа инструкции за действие срещу някои вероизповедания, в това число и религиозната институция – жалбоподател. Действията на общината представляват безогледни лъжи, петнят името на световната организация, част от която е жалбоподателя, подтикват към религиозна нетолерантност и нетърпимост и вандализъм. Поддържа се, че така е нарушено правото на личен и семеен живот, и на религиозна свобода на последователите, което – в крайна сметка ограничава правото на вероизповедание.

След като се запозна със съдържанието на писмото и приложените по делото доказателства, съдът намира, че следва да остави жалбата без разглеждане по следните съображения.

В писмото и придружаващата го “информация” се съдържат данни за  църкви, които извършват дейност в Република България, като поименно са споменати “Свидетели на Йехова”, “Църква на Исус Христос и светиите от последните дни - мормони”, както и “Евангелските петдесятни църкви в България” (лист 12-14).

Видно от представеното удостоверение за правно състояние (лист 6), религиозната организация – жалбоподател е с наименование “Свидетелите на Йехова в България”. От приложени доказателства не може да се направи извод за идентичност между описаните в информацията “Свидетели на Йехова”и  “Свидетелите на Йехова в България”. Частичното съвпадение на двете наименования не е достатъчно, за да бъде направен извод за наличие на правен интерес от оспорване от жалбоподателя.

По изложените съображения, на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на религиозната институция “Свидетелите на Йехова в България” против действия на община Бургас, обективирани с писмо на заместник-кмета на общината - изх. № 6700 131/09.04.2008 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1484/2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: