Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1690                          от 10.10.2018 г.                              град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1483 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.А.Е. ***, с ЕГН **********,  против Решение № 6/09.05.2018 г., постановено по НАХД № 15/2018 г. по описа на Районен съд-Малко Търново, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 1490/2017 от 30.01.2018 г. на Началника на Митница Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание - глоба в размер на 362.50 лева на основание  чл. 233, ал.3, вр. с ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/ и на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – цигари марка „L§MRED LABEL 100, S SOFT PACK , PALL MALL с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY и без акцизен бандерол, общо 600 /шестстотин/ къса цигари, без знанието и разрешението на митническите органи с обща продажна цена 145,00 лв. /сто четиридесет и пет лева/. В касационната жалба са изложени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, като постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Твърди се, че цигарите са за лична употреба и не е изследван въпросът относно приложението на чл. 28 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, като обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е  неоснователна.

С наказателното постановление на М.Е. е наложено административно наказание - глоба на основание  чл. 233, ал.3, вр. ал.1 от ЗМ в размер на 362.50 лв. за това, че на 14.08.2017 година, около 08.00 часа, на митнически пункт Малко Търново, на трасе за обработка на входящи леки автомобили от Република Турция към Република България, в лек автомобил марка „Пежо 306“, с рег.№ Т 3043 ТН управляван от касатора, след като е заявил, че няма нищо за деклариране при митническа проверка, в личния му багаж са открити цигари без акцизен бандерол, а именно: цигари марка „L§MRED LABEL 100, S SOFT PACK , PALL MALL с надпис FOR DUTY FREE SALE ONLY, като  на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ предметът на нарушението, е отнет в полза на държавата.

За да постанови обжалваното решение, районният съд е приел, че в производството по установяване на административното нарушение и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на правото на защита на наказаното лице и които да водят до отмяна на процесното НП. АУАН е съставен съгласно разпоредбите на ЗАНН и в него е описано по изискуемия от закона начин твърдяното нарушение като е конкретизирана и нарушената законова разпоредба. Като е обсъдил установените факти и приложимия материален закон, съдът е приел, че жалбоподателят е осъществил състава на митническата контрабанда по смисъла на  чл. 233, ал. 3, във вр. ал.1 от ЗМ, като не е декларирал пред митническите органи превозваните от него акцизни стоки - цигари, поради което е потвърдил НП.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

При правилно установена фактическа обстановка, която настоящият състав напълно споделя и няма нужда да повтаря, съдът е извел правилни и обосновани прави изводи, че М.Е. е осъществил квалифицирания състав на  чл. 233, ал.3 от ЗМ. Съгласно чл. 233, ал.1 от ЗМ, който пренесе или превози стоки пред държавната граница или направи опит за това без знанието или разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява нарушение, се наказва с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките, а когато за извършването на това нарушението е използвано превозно или преносно средство с тайник или когато предмет на митническа контрабанда са стоки, за които се дължи акциз или забранени за внос или износ стоки, съгласно ал.3, глобата е от 200 до 250 на сто върху митническата стойност на стоките, а в случаите на контрабанда на тютюневи изделия от 200 до 250 на сто от продажната им цена.

В случая е установено, че пренасяната през границата стока е тютюневи изделия - цигари. В чл. 2 от ЗАДС е предвидено, че на облагане с акциз подлежат тютюневите изделия. Според текста на чл. 66 ЗМ, всяка стока предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим, като са допустими при определени условия писмено или устно деклариране. От факта, че стоката е била в личния багаж следва извод, че касаторът е бил наясно, че е трябвало да декларира и съдът не споделя становището, че цигарите са за лична употреба.

Както правилно е приел районният съд от събраните доказателства се установява по несъмнен начин, че М. Еменов  е осъществил състава на митническата контрабанда по смисъла на  чл. 233 , ал. 3 във вр. ал.1 от ЗМ, като не е декларирал пред митническите органи превозваните от него акцизни стоки – тютюневи изделия цигари. Правилно и в съответствие с разпоредбата на ал. 6 на чл. 233 от ЗМ е отнета в полза на държавата недекларираната стока. При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Извършеното не може да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, предвид характера на обществените отношения, които се засягат.

Поради изложените по-горе съображения, административният съд счита, че в хода на административнонаказателното производство, както пред наказващия орган, така и пред въззивния съд не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са опорочили производството по установяване на нарушението и налагане на административното наказание или да са довели до нарушаване правото на защита на наказаното лице. Безспорно е установено и доказано процесното нарушение и авторството на деянието.

С оглед изложеното съдът намира касационната жалба за неоснователна. Оспореното решение на районния съд следва да остане в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/09.05.2018г., постановено по НАХД №15/2018 по описа на Районен съд Малко Търново.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                           2.