ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 07.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на седми юни                                            две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1483 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.С.С., редовно призован,  се явява лично и с адвокат Е. А., адвокат Н.Д. и адвокат Д. С., с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – заместник кмет на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Р.С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото. 

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д., която представя справка-декларация.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

             ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

 ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№5364/26.05.2017г. от жалбоподателя, с което прави искане за отвод на вещото лице А.-Д.  и моли да не се изслушва заключението до произнасяне на сезираните от него органи, а именно прокуратура и ОДМВР.

 

 ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 5790/07.06.2017г. от Община Бургас, ведно с копие от следните документи  Заповед № 1150/22.11.1999г., Заповед № 541/09.05.2005г., Заповед № 540/09.05.2005г.,с графична част протокол от съдебно заседание от 04.12.2013г. по гр.д.№3025/2010г. на Районен съд- Бургас, по което е представено мотивирано предписание №95 от 02.12.2013г., протокол от съдебно заседание от 28.06.2016г. по гр.д.№3025/2010г. на Районен съд- Бургас, по което е представена заповед №1704/28.06.2016г , АЧОС №3844/18.02.2004г., Заповед №4/05.01.1993г., Заповед № 1005/02 08 95г. на кмета на община Бургас и графична част към същите, Заповед № РД-02-14-142/19.04.1989г., ведно с извадка от кадастрален, регулационен и застроителен план, Заповед №918/20.04.1993г. на кмета на Община Бургас и копия на нотариален акт №49 от 1993г. , както и решение №17-58 /27.01.1998г по гр.д №1479/1996г. на Районен съд Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Поддържаме искането за отвод на вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам становището си за отвод на вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам искането за отвод на вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам искането за отвод на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Считам, искането за отвод на вещото лице за несвоевременно направено и неоснователно. Считам, че следваше да има отвод на вещото лице, преди да бъде изготвено заключението по съдебно-техническата експертиза,  поради което на този етап са налице други способи, посочени в ГПК, в случай, че жалбоподателят не е удовлетворен от заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Неоснователно е искането за отвод на вещото лице, тъй като не са налице предвидените в закона основания за това. В този смисъл, моля да оставите без уважение искането за отвод на вещото лице.

 

АДВОКАТ А.: Моля във връзка искането на доверителя ми за отвод на вещото лице, да имате предвид обстоятелството, че същия е бил подведен от становището изразено от вещото лице по адм. д.№71/2015година по описа на Административен съд-Бургас, където същото вещо лице е депозирало заключение с изводи, обратни на тези депозирани по настоящото заключение, поради това иска отвод.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Това не е основание да бъде поискан отвод на вещото лице, тъй като експертизата и  заключението са изготвени и ценени по друго административно дело и са различни производства.

 

АДВОКАТ С.: Представям молба становище. Оттеглям молбата- становище, която е по същество.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Тъй като тази молба- становище с искането за отвода, ми беше дадена преди половин час, не съм се запознала подробно с нея и не мога да коментирам в момента изложените в нея доводи. Имам експертизата по  адм.д.№ 71/2015г., но трябва да разгледам в детайли депозираната молба, поради което моля да ми предоставите време да се запозная с нея и изразя становище,  като считам, че един час ще ми достатъчен.

 

СТРАНИТЕ: Не възразяваме делото да бъде разгледано последно в списъка с насрочените дела.

 

Съдът предвид изявлението на вещото лице и страните,  ОСТАВЯ делото последно за разглеждане в списъка за насрочените дела, а именно  за 14.10часа.

 

Заседанието приключи в 13:29 часа.

         Заседанието продължава в 14:05часа, като на именното повикване се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.С.С., редовно призован,  се явява лично и с адвокат Евгени А., адвокат Н.Д. и адвокат Данаил С., с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – заместник кмет на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Р.С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото. 

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д..

 

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Запознах със становището,  и считам че не са налице основанията за отвод. По повод становището, че съм дала различни изводи, то  по адм.д.№ 71/2015година на Административен съд Бургас, предмет на възложената по това дело експертиза  са били два въпроса, формулирани от жалбоподателя, такъв и по настоящото дело, а именно дали внесеният от тях проект за изменение на ПУП- ПРЗ отговаря на изискванията на ЗУТ и дали новосъздадените УПИ-та в проекта отговарят на квотите на собственост на съделителите.  Изрично подчертавам, че се касае за разработка за имение на ПУП-ПРЗ, която не е била предмет на настоящата заповед, а е била предмет на отказ на главния архитект на Община Бургас да бъде разгледана във връзка, с което е това дело №71/15година.

 

По повод депозираната молба становище от 26.05.2017г. от жалбоподателя, с искане за отвод на вещото лице, както и с искане да не се изслушва в днешното съдебно заседание изготвената съдебно-техническа експертиза до произнасяне на сезираните органи, съдът съобрази следното:

С протоколно определение от 30.11.2016година по искане на страните, съдът е допуснал извършването на съдебно-техническа експертиза  и е определил за вещо лице по допусната експертиза г-жа А.- Д.. В това съдебно заседание  жалбоподателят не е направил искане за отвод на назначеното вещо лице. Последвали са три съдебни заседания,  които са отлагани по молба на вещото лице, предвид невъзможността за изготвяне на експертизата, с оглед на обема на поставените задачи. В тази поредни заседания, отново не е направено искане за отвод, а такова е постъпило по делото с нарочна молба- становище след депозиране на заключението на вещото лице. Съдът намира, искането за отвод и за непроизнасяне от настоящия съдебен състав до произнасяне на сезираните органи за неоснователно. Ако страната не е съгласна с отговорите, които вещото лице е дало на поставените въпроси, разполага с възможността да поиска допълнителна, повторна или  тройна,  експертиза.              

Водим от горното съдът,

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвод на вещото лице, както и искането за неизслушване на изготвената съдебно-техническа експертиза  до произнасяне на сезиращите органи.

За пълнота на изложеното съдът намира за нужно да отбележи, че всяко едно вещо лице при снемане на самоличността му се предупреждава от председателя на състава за отговорността, която носи по НК.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

В.В.А.-Д. –години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.         : Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.:  В обжалваната заповед и проекта, по който тя е издадена, има ли изменение на плана за застрояване и тя  в противоречие ли е на чл. 201, ал. 3 от ЗУТ?

 

АДВОКАТ С.     : Противопоставям се на този въпрос, защото въпросът дали има противоречие или не е правен въпрос. Няма как вещото лице да отговори. Вещото лице отговаря по техническите изисквания на заповедта, но не и по приложението на закона.

 

АДВОКАТ С.: Вещото лице вече е дало такъв отговор, като се е произнесло, че противоречи, затова нека да се обоснове по какъв начин е стигнало до този правен извод. Това е в Въпрос 1.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Мога да отговоря на поставения въпрос. Твърдяното от адвокат С., че поставения в съдебно заседание  въпрос съответства на този формулиран като въпрос 1, предмет на представената от мен експертиза, не отговаря на истината. Двете формулировки се различават, а относно поставения сега в съдебно заседание  въпрос мога допълнително да отговоря като ми бъде поставен като допълнителна експертиза.

 

АДВОКАТ С.: Бихте ли прочели въпросът и дали отговаря на ЗУТ и можете ли да отговорите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Аз съм отговорила на първия въпрос, визирайки пълнотата, съдържанието на разработката и съответно цитираните отстояния в текста на въпроса, включително и относно признатата застроена площ. Относно процедурите по ЗУТ във връзка със съдебната делба, такива въпроси не са ми били поставяни  и затова отговор може да даде и представителя на ответника, но ако се изисква от мен такъв, ще направя допълнително справка в общината и ще приложа документи и становище

 

АДВОКАТ С.: На вещото лице е зададен въпросът дали отговаря проектът за изменение на ПУП-ПРЗ по обжалваната заповед на изискванията на ЗУТ, а именно чл.201 и следващите.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ А.-Д.: Текстът на чл.201, ал.3 от ЗУТ

е процедурен въпрос.

 

АДВОКАТ С.: Какво се иска, за да бъде одобрен внесения проект, план за регулация или план за застрояване, и правите ли разлика между двата плана?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, правя разлика между план за регулация и план за застрояване, както и за разработката касаеща изменение за плана за застрояване и за регулация. Разработката, предмет на обжалваемата заповед, е ПУП, конкретно изменение на плана за регулация и застрояване.

 

АДВОКАТ С.: След като считате, че няма нарушение на Закона, по кой член на ЗУТ, тъй като сте вещо лице и познавате Закона, по кой текст може да се извърши това изменение на плана за застрояване и регулация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В констативно-съобразителната част, точка 2, Етапи и процедури предхождащи процесната заповед, подробно съм описала, че разработката е инициирана по разпореждане на Районен съд Бургас от 19.06.2013година по гр.д. №3025/10г. и във връзка с това разпореждане на съда главният архитект на Община Бургас е издал мотивирано предписание №95/02.12.2013година за съдебна делба на имота при обособяване на три броя нови УПИ-та.

 

АДВОКАТ С.: Въпросът ми беше конкретен. Представям за сведение на съда съдебна практика и питам на какво основание може да се извърши тази промяна? Има ли основание за изменение според Вас на плана за застрояване и посочете текст от Закона, по който се извършва. Съдът не осъществява изменение на плана за регулация по чл.201, ал.3 от ЗУТ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Относно дали една разработка касаеща изменение на план за регулация, трябва да включва в себе  си и план за застрояване, това се преценя от ЕСУТ.

 

АДВОКАТ С.: Искам само конкретно законово основание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Моля да не ме прекъсвате. Отговарям, тъй като в конкретния случай имотът предмет на определението на Районен съд се явява ъглов по смисъла на ЗУТ и към действащия към този момент ПУП за него е предвидено свързано застрояване, двустранно, като в съседните му две УПИ-та, свързаното застрояване вече е реализирано, главният архитект правилно е преценил,  разработката за разделяне на този УПИ на няколко нови.

 

АДВОКАТ С.: Възразявам, моят въпрос е да се посочи конкретно законно основание за тази процедура?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Аз, отговарям на въпроса, когато разделяте едно УПИ на две УПИ-та или повече такива, трябва да бъде обоснована тази възможност предвид  възможността за спазване на предвиденото застрояване за конкретния имот, както и за непосредствено съседните му имоти.

 

АДВОКАТ С.: Това застрояване е съгласно действащия ПУП, с план за регулация или план за застрояване се осъществява и каква е процедурата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: По същия начин изменяме действащия план за регулация, за УПИ за който е предвидено свързано застрояване,  което вече е реализирано към този момент за двата съдени УПИ-та и разделяйки         конкретния ъглов УПИ, като        допустимостта за неговото разделяне като размери и площ, и начин на разположение на новите регулационни линии се доказва предвид възможността за реализиране на застрояване на всеки един от новообразуваните по-малки УПИ-та. Ако този УПИ, беше без предвидено застрояване, например за някакъв вид благоустрояване, озеленяване и други подобни видове отреждане, без конкретно застрояване, то тогава при неговата делба не се налага изискването на разработване на план за застрояване.

 

АДВОКАТ С.: На какво основание правите този извод, като  чл.201, ал.3 от ЗУТ казва точно обратното, а именно, че трябва да изменение на плана за регулация.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Описано е в точка 2 от заключението, а именно, че по това гражданско дело, за да се прецени възможност за разделянето, са били възложени експертизи, изготвени от колеги вещи лица архитекти, които предлагайки варианти за разделяне на повече на брой УПИ-та към всеки един от вариантите, са предлагали  и план за застрояване. Предложените разработки от жалбоподателя по настоящото дело, входирани официално в Община Бургас към тях също е бил приложен и план за застрояване,  а не само план за регулация.

 

АДВОКАТ С.: Какво е предназначението на имота по действащия ПУП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Отново ме прекъсвате. Отговарям, че тъй като вероятно и жалбоподателя към този момент е бил наясно, че за да докаже възможност за разделяне на повече на брой УПИ-та, то  това задължително се следва от план за застрояване.

 

АДВОКАТ С.: Да, но ние сме приложили действащия план за застрояване, какво е предназначението на имота по действащия ПУП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Подробно съм описала в заключението, което поддържам, че е за високо и средно жилищно строителство. Цитирала съм заповедта, с която е одобрен действащият ПУП.

 

АДВОКАТ С.: Посочете в заповедта къде са котирани разстоянията от вътрешната фасада до вътрешната имотна граница? Има ли цифра и я посочете, ако има такава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В разработката има фиксирани, като първо държа обясня,

 

АДВОКАТ С.: Отговорете на въпроса конкретно, има ли цифра на стр. 121 от делото или няма?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Същото го има и на стр.25 от делото и съм сметнала, че е  по-добро копието на 25 страница и затова съм копирала него. Отстоянията, които са отразени на чертежа за изменение на плана за застрояване, значи касаят новообособен УПИ ХІІІ-155 и конкретно отстоянията от дъно към УПИ ІV-950 на едноетажното допълващо застрояване, с цифри и размер на линийка е записано 3м.. Другите размери в този чертеж касаят широчината и дълбочината на застроителните петна, включително и широчина на прохода по страничната регулационна линия на УПИ ІV-950.

 

АДВОКАТ С.: Конкретният въпрос е от вътрешната фасада до вътрешната имотна граница има ли цифра?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Значи освен това, което казах,  касаещо отстояние до вътрешна регулационна граница за УПИ ХІІІ и УПИ ІV, няма други отстояния, вписани с цифри, касаещи местоположението на застроителните петна и вътрешните регулационни линии.

 

АДВОКАТ С.: С една дума има ли котировка от вътрешната застроителна линия и вътрешната регулационна граница?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Застроителните линии, т. нар. фасади за новообразуваното УПИ ІІІ-155 са за основно и допълващо застрояване, няма отстояния касаещи и  които да са вписани за УПИ ІІІ -155. Държа да изясня, че спрямо УПИ ІV-950 застрояването като местоположение на линиите, покрива изцяло реализирания калкан на  сградата в УПИ ІV-950, каквото е и положението спрямо  дълбочината на застрояване и съответно местоположението.  Няма отстояние, защото се покриват калкани на съществуващи калкани, което е предвидено по действащия план.

 

АДВОКАТ С.:  Относно УПИ ХІІІ-155, може ли да изчислите каква е площта, тъй като относно дяловете търсим площта? Изчислете  каква площта  за УПИ ХІІ-155?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не съм имала такъв поставен въпрос и този въпрос има отношение при делба, като не мога да отговаря в момента. 5 по дълбочината 14 е едното застроително петно.

 

АДВОКАТ С.: Ако сградите по обжалваната заповед  са жилищни, ще отговаря ли проекта на ЗУТ?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се на така зададения въпрос, тъй като в обжалваната заповед изрично е посочено какви са сградите.

 

АДВОКАТ С.: Нека тогава процесуалния представител на ответника да посочи какви са сградите?

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В момента не мога да посоча, те са описани в заповедта.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Отреждането на новообразуваните три УПИ-та е за сгради със смесено предназначение, вписано в чертежите на разработката цитирам „магазини, офиси и жилища“, което означава, че предвиденото застрояване е за сгради, в чиито разгъната застроена площ, площта на жилищата ще бъде по-малко от минимално изискуемите 60 %, тъй като в противния случай отреждането щеше да бъде за жилищни сгради.

 

АДВОКАТ С.: На стр.102 от делото, нека вещото лице да ми прочете предназначението?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Защо твърдите, че не е жилищна, като и в заповедта и нашия проект отбелязванията са едни и същи, а именно 2М+3+Т.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че ще му бъде дадена възможност да зададе въпросите си, след приключване на тези поставени от адвокат С..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Това е вписано за всяко УПИ. Задължително се записва в застроителна и регулационна част на разработката.

 

АДВОКАТ С.: Какво означава М,  2М+3+Т…?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: 2М означава задължително два етажа с магазини.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Защо твърдите тогава неистини, че са нежилищни? Отбелязано е в нашия проект  и този в заповедта една и съща сигнатура?

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, присъстващ в залата, че в момента се задават въпроси от пълномощника адвокат С..

За втори път УКАЗВА на жалбоподателя, че ще му бъде предоставена възможност веднага след приключване с въпросите на адвокат С., да зададе своите  въпроси.

 

АДВОКАТ С.: Моля да разчетете и останалите етажи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Освен магазини,  могат да бъда офиси и други вид нежилищни обекти, тъй наречените с обществено обслужващи дейности.

 

АДВОКАТ С.: Разчете останалите етажи какво означават?

 

АДВОКАТ С.: Това не е предмет на заповедта.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: За да се прецезира това като част от разгънатата застроена площ  с жилищно предназначение или съответно нежилищно, трябва да бъде разработен поне на фаза идеен проект, където са конкретизирани вида на обектите и местоположението им в сградата, както и какви са, ще бъде обемно пространствено решено за тях, тъй като това изискване за 2М касае минимум етап на проектиране, може и четирите етажа от сградата да бъдат нежилищни, но първите 2 задължително трябва да бъдат такива.

 

АДВОКАТ С.: Като правите правни изводи, в нарушение на Закона,  има седем законови текста, че предназначението не може да бъде променено с тази процедура.  Също такава Ви питам, тъй като дадохте уклончив отговор за това защо са нежилищни тези сгради, кой е нормативния текст за това да ги определите за такива?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Вече отговорих на този въпрос .

 

АДВОКАТ С.: Какъв е процента на жилищната и какъв на нежилищната част и как се определя кои сгради са жилищни и кои нежилищни? Въпросът е във връзка с това, че предвид сигнатурите сградите са жилищни.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: По вписаното отреждане за конкретния УПИ се определя. Ако такова вписване липсва в разработката  приеме, че УПИ е с предназначение за жилищни нужди. Ако има вписано конкретно отреждане, каквото  в случая има, и то е за  „офиси, магазини и жилища“, то тогава предвидения УПИ е за сграда или сгради със смесени функции,  а не за жилищна сграда.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Съгласно действащия ПУП е дадена сигнатура на сградите, като тези сигнатури са взети и  копирани в изменението, като действащия ПУП е задължителен за това дворно място и на тази база е нашето частично изменение, където се копира тази застройка в ПУП. Вярно вещото лице казва за средно и високо жилищно строителство, като след това прави извод, че предвиденото по проекта предвиждане е да не бъдат изцяло жилищни, тъй като първите два етажа са нежилищни, а останалите са жилищни и предвид, че отреждането е за магазини, офиси и жилища, приема, че не са изцяло жилищни по смисъла на §5, т.29 от ДР на ЗУТ, като това означавало, че не следва да се спазват изискуемите минимални разстояния и  че съобразно ПУП за имота нежилищната част не бива да надвишава регламентираните в ЗУТ 40% . Понеже сградите са на калкан, основното застрояване е абсолютно фиксирано и съгласно §5 т.29 от ДР на ЗУТ, при средно и високо застрояване, нормативите за застрояване са до границата към дъното на УПИ – най – малко 6метра, а не както вещото лице е измерило графично 3 метра. Вещото лице твърди неверни неща. Как изчисли, че това е имот със смесени сгради и че се отнася към нежилищно строителство? Дори да се приеме, че отреждането за „магазини, офиси и жилища“ в нарушение превишават 40% и сградата е смесена, то тези сгради изрично са приравнени към жилищни съгласно чл.36, ал.2 т.4 от Наредба №7/2003г.. Как вещото лице прави извод, че ако е по-малко от 40% е жилищна, а ако е повече от 40% е нежилищна.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: На основание отреждането вписано изрично за новообразуваните УПИ-та. Не съм си измисляла някакви виртуални надписи. Може да кажете какво  е трябвало да съдържа още разработката, но не и да твърдите, че казвам неверни неща. Това е записано изрично в отреждането за УПИ-тата и за това, аз така съм го отразила.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че се изслушва заключението на вещото лице по  формулираните въпроси, и ако жалбоподателя С.  не е съгласен с отговорите на вещото лице, то има други способи  по ГПК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Искам да допълня във връзка казаното от мен, че в текста на заповедта, с която е одобрена разработката изрично предпоследното изречение завършва, че са „..описани в матрица и таблица, съгласно зелените, червени, сини и черни линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящата заповед ……“, така, че ако ги нямаше тези изрични надписи относно предназначението като отреждане на УПИ-тата и липсващите такива обозначения в матрицата, тогава категорично щях да твърдя, че се касае за новообразувано УПИ за жилищнн нужди, но тъй като в графичната част с надписи е записано отреждането, въпреки пропуска като обозначение в матрицата, какъвто е и в разработките, входирани от г-н С.. В никой един от вариантите в матрицата на графичната част няма обозначение на вида на отреждане на новообразуваните УПИ-та, но  с текст е изписано такова в графичната част.

Сигнатурата изисква минимум два нежилищни етажи, може да е етаж, на който има жилища и един офис.

 

АДВОКАТ С.: Какви са сградите в обжалваната заповед, жилищни или нежилищни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не говорим за сгради, а за предвидено застрояване.  Сгради са  строежи, въведени по надлежния ред в експлоатация, а в случая говорим за предвиждания по устройствена разработка. По обжалваната заповед са сгради и обекти със смесено предназначение.

 

АДВОКАТ С.: Къде са уредени в закона, сградите и обектите и жилищните сгради със смесено предназначение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Аз вече съм отговорила в заключението си къде са уредени, а именно раздел ІV в ЗУТ от чл.31 до чл.35, включително са конкретизирани правилата и нормативите за разполагане на сградите.

 

АДВОКАТ С.: Въпросът ми е конкретен,  къде е уреден въпроса за сградите със смесено предназначение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В закона изрично се коментира жилищни и нежилищни сгради, когато се касае за правила и нормативи за тяхното разполагане.

 

АДВОКАТ С.: Съгласно чл. 36, ал.2, т.4 от Наредба 7 от 2013година, изрично се посочва, че жилищните сгради със смесено предназначение се приравняват към жилищните сгради, а Вие твърдите , че съгласно него е нежилищна.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Този член от ЗУТ е предвид възможността в дадена територия да се изграждат различни по предназначение сгради и обекти, като цитирам „в територии  от разновидност "смесена централна зона", каквато част в случая е процесната на община Бургас, могат да се изграждат и са изброени видовите сгради и обекти, като в текста на т.4 е записано жилищни сгради, в това число със смесено предназначение и това  не е уеднаквяване на жилищните сгради със сградите със смесено предназначение, предвид определението за жилищни сгради в §5 от ДР на ЗУТ.

АДВОКАТ С.: Моля вещото лице да прочете цитирания§5?

 

АДВОКАТ С.: Противопоставям се  да се чете закона. Въпросите са неотносими.

 

АДВОКАТ С.: Ако 2м+3 +Т, изчислете процента на разгънатата площ, за да видим какъв е процента на жилищата? Там е записано жилищна сграда, състояща се от  едно или повече жилища.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Ако ми бъде поставен допълнителен въпрос, ще предложа идеен вариант, мое решение за обособяване и пространствено разработване на сграда и оттам изчисляване на възможната максимална разгъната площ, а каква част от нея ще бъде по етажи за обекти тип жилищно и нежилищно - обслужващи обекти, не мога да твърдя, какво ще бъде решението на конкретния собственик и поради това считам, че не е нужно да бъде поставена такава задача.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.:  Въпросът е конкретно зададен, защо  вещото лице ги усуква отговорите и неказва ясно, където пише 2м+  3,+Т, което означава, че от 6 етажа 2 са нежилищни, като съгласно  §5 т. 29 от ДР на ЗУТ сградата е жилищна. В случая при тази процедура няма право на промяна в ПУП,   по този член чл.201, ал. 3 от ЗУТ можем да променим само плана за регулация, а промените на дворищата на новите три УПИ-та  не отговарят на одобрения ПУП. Въпросът е, защо не казва истината, че сградата е жилищна.

 

СЪДЪТ обръща внимание на жалбоподателя, че дължи уважение към вещото лице. УКАЗВА на същия , че вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по НК при снема на самоличността му и в случай, че г-н С. не е съгласен с отговорите на вещото лице , то може да оспори заключението, което е депозирано по делото.

 

АДВОКАТ С.: Каква е нежилищната част и каква жилищна по нашия проект в проценти?

 

ЮРИСКОНСУЛ Р.: Това не е въпрос свързан със заповедта.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Мога да отговоря. И в трите внасяни от жалбоподателя варианти, които са били предмет на дело №71/2015година  в таблиците, както и в надписите, е имало и промяна в сигнатурите .

 

АДВОКАТ С.: Сигнатурата съобразно Приложение към Наредба №8/14.01.2001г., която представям за сведение на съда, е че 2М означава два нежилищни етажа, при липса на 2М се обозначава жилищен етаж. Може ли да разчете на нашия проект и разработката по настоящата заповед?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Съгласно Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обозначенията в матрицата за показателите за застрояване за конкретно УПИ, под втора хоризонтална черта в дясно от вертикалата се обозначават или не изисквания относно вида и броя на нежилищните етажи в дадена застройка. В трите варианта на жалбоподателя, които са били предмет на експертиза по гр.д.№ 71/2015г., липсва под хоризонталната част дясно от вертикала каквото и да е  обозначение за ограничение или конкретизиране на вида на етажите в тази застройка. В настоящата разработка, както и в  действащия към този ПУП, за тази част на територията изрично е имало ограничение, което обозначава задължителен приземен етаж с гаражи. Значи с П се обозначава приземен етаж с гаражи.

АДВОКАТ С.: Въпросът ми беше много конкретен,  по какво приемате, че в кв. 28 всички са застроени по един и същи начин, по какво приемате, че нашия е нежилищен, а другите са жилищни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Вече отговорих и за мен това е определящото, че има отбелязване в графичната част за процесното УПИ.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Напускам съдебната зала. Не мога повече да слушам неистини от вещото лице.

 

Жалбоподателят С. напуска съдебната зала.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В този случай на одобрената разпоредба изрично има вписано отреждане. Аз не правя правни изводи, а правя цитат от графично отразяване.

 

АДВОКАТ С.: Зачетете какво е предназначението

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Предназначението е за магазини, офиси и жилища.

 

АДВОКАТ С.: Записали сте в заключението, че е проблемно осигуряването на изискуемите места за гариране и паркиране и означава, ли че не са достатъчни и не може да се осъществи, ако сградите са жилищни и това означава ли че са нежилищни? Какво е изискването колко броя парко места трябва да има?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Въпросът беше формулиран спрямо жилищните сгради и така съм отговорила. На 14 въпрос,  принципно аз съм написала, че според мен това е проблемно. Въпросът как ще бъде решен конкретно изискването за осигуряване на места за гариране и паркиране е предмет на проектантско решение, защото в Наредба 2 броя на местата за гариране и паркиране, минималното  изискване е в зависимост от вида и големината на обектите. Например  ако имаме 5 магазина с площ до 100кв.м. за всеки ще се иска 1 брой парко място, но ако е един търговски обект от 500кв.м на два или на три етажа, то тогава изискуемия брой места ще бъде в зависимост от вида  на предлаганите в търговския обект стоки. Ако е офис е едно, ако е заведение за хранене друго.

 

АДВОКАТ СРЕДКОВА: Според за квадратура на обект от 500кв.м. е необходимо едно парко място?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм твърдяла, че за обект от 500кв. м. площ се изисква едно паркомясто.

 

АДВОКАТ С.: Ако е нежилищно строителството, ще е безпроблемно паркирането?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не мога да отговаря, защото не знам какво ще бъде предназначението на нежилищните обекти,

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси.

 

АДВОКАТ А.:  Във връзка вашите отговори на въпрос 4 и въпрос 15, понеже отговорите са еднакви, как установихте, че одобрения с процесния проект е изготвен при съобразяване на квотите на собствениците, тъй като твърденията на нашия доверител, е че не е съобразената негова квота? Как установихте това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: При квотите  на собственост съм имала предвид определението на съда, който  визира квотите на собственост като кв.м., площ, терен и съответно всички варианти по възложените  въпроси на жалбоподателя към експертизите, където са визирани квоти, разпределение като площ на новообособен УПИ. Тези квоти тогава не са имали предвид квоти спрямо възможната разгъната застроена площ на бъдещото застрояване.

 

АДВОКАТ А.: По този начин ли сте  установили зачитането на квотите на собственост.

 

ВЕЩОТО ЛИЦА А.-Д.: Да, по този начин съм ги установила.

 

АДВОКАТ А.: Във връзка въпрос 9 на какво основание  причислихте, че е към нежилищни  сгради? Има ли някакъв законов норматив и защо могат или сте длъжна да ги приравните към нежилищните? Какво означава, те могат да се приравнят?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Тъй като в цитирания от мен раздел ІV на ЗУТ, който конкретизира правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване, в чл.31 до чл.35 включително от ЗУТ, наименованията на видовете сгради са две  - жилищни и нежилищни, оттам и на зададените ми въпроси, визиращи разстоянията и правила за разполагане, съм отговорила с фигуриращите две наименования в този раздел от ЗУТ.

 

АДВОКАТ А.: На някаква нормативна обвързаност ли се дължи това, че сте ги причислили към смесени и затова нежилищни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Няма трети вид сграда по ЗУТ, има само жилищни и нежилищни, след като има изрично определение за жилищна сграда по §5 ДР на ЗУТ, то тогава сградите от типа със смесена функция, те като отговарящи на изискванията за жилищни сгради, са съотносими към втория вид, цитирани във втория вид на раздел на глава ІV от ЗУТ.

 

АДВОКАТ А.: Във връзка отговор на въпрос 16, как установихте, че проектът за изменение е съобразен по отношение на вътрешните линии на застрояване по действащия ПУП-ПРЗ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Още веднъж отговарям, одобреното с процесната заповед изменение на ПУП-ПРЗ съответства на нормативните изисквания за начин, характер на застрояване за УПИ-та за сгради със смесено предназначение.

 

АДВОКАТ А.:  Заявявате, че не можете да отговорите  на въпроси 17 и 18, поради липса на специални знания или защото няма такава нормативна уредба?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Отворила съм, че не са ми известни нормативни уредби за понятия стойност, единица площ за етап ПУП.

 

АДВОКАТ А.: Оспорвам заключението на вещото лице и моля да бъде допусната повторна експертиза.

 

АДВОКАТ Д.: Има ли промяна в застройката от досегашния ПУП, който е още в сила и ПУП предмет на заповедта? Има ли промяна в площ, граници?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Като начин и характер на застрояване, няма промяна, т .е. като отношение на застрояването спрямо съседните УПИ-та и в двата случая, то е свързано и няма как да бъде друго, тъй като е реализирано в съседните УПИ-та. Като характер, височина съобразно ЗУТ и Наредбите също няма промяна. Относно границите,  контурът външната  застройка по действащия ПУП, одобрен 2005година и одобрения с процесната заповед има различия.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам заключението на вещото лице и моля да допуснете повторна експертиза със задачите на изслушаната днес експертиза, но моля да бъде изготвена и комбинирана скица на границите на контура на застройката по сега действащия ПУП и по плана предмет на оспорваната заповед. Също така да бъде поставен и един допълнителен въпрос, а именно да бъде изчислено съотношението между нежилищна и жилищна част в  предвижванията на застрояване на застроителните петна. Освен това правим допълване на жалбата като считаме заповедта за нищожна, поради нарушение на чл.201, ал.3 от ЗУТ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка с въпрос 3, където е посочено в чий дял е металната постройка, установихте ли, видяхте ли доказателства за собственост на тази постройка и къде се намира тя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Тази постройка „метален павилион“ съществува и понастоящем, като преди малко минах оттам и е там.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: С какъв характер е тя и запазва ли се като елемент на застрояване по разработката и въз основа на какво е изградена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не се запазва по разработката, както тази одобрена с процесната заповед, така и по вариантите входирани от жалбоподателя. Тя представлява метална конструкция, с метално ограждане и е функционирала може би  като някакъв търговски обект, павилион. Не ми е поставен въпрос дали има разрешение  за поставяне, но мога да се разровя в другото дело и да отговоря на въпроса.    Според мен тя  е била поставена с разрешение за поставяне, евентуално, както се разрешават павилионите, но не мога да твърдя със сигурност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ С.: Оспорвам заключението на вещото лице. Да се допусне повторна експертиза.

 

 Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.  на която определя възнаграждение в размер на 544 лева, от които 400лева платими от внесения на депозит (л.198), и 144лева вносими от в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ А.: Имаме доказателствено искане, което сме направили още с жалбата и понеже до момента липсват приложени протоколи на ЕСУТ №37 от 21.11.2012г., №5 от 15.02.2012година, моля да задължите ответника да ги представи, тъй като имат отношение по спора. Моля да ни предоставите възможност да се запознаем с докладваните в днешното съдебно заседание доказателства, представени от ответника и изразим становище.

 

АДВОКАТ С.: Моля да задължите ответника да ни предостави препис от представените доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Мога да представя копия, но на графичната част не мога да  изготвя препис, тъй като са в голям формат. Отбелязвам, че представям тези доказателства, тъй като са посочени в заповедта, а не бяха представени.

 

АДВОКАТ С.: Правя искане за прекратяване на производството по делото, тъй като жалбата е недопустима като представям молба с подробни съображения в тази връзка. Оспорваната заповед е необжалваема и плана за регулация влиза в сила по реда на чл.15, ал.6 от ЗУТ, в който смисъл е и константната практика на Върховен административен съд, което представям,  като такава е и практиката и на Административен съд Бургас, като соча адм.д.№ 764/2017г. и изрично е прието, че заповед издадена въз основа на съдебно решение за допускане на делба, не подлежи на обжалване. В тази връзка така подадената жалба е недопустима и моля да я оставите без разглеждане, а производството по делото прекратите.

 

АДВОКАТ А.: Моля да ни се предостави възможност да се запознаем с представената молба с искане за прекратяване на производството, след което да вземем становище.

 

АДВОКАТ Д.: Относно допустимостта на жалбата, съдът може да се произнесе и с крайния съдебен акт.

 

АДВОКАТ С.: Представената практика е неотносима,  касае случаи когато всички страни са подписали и са внесли проекта, а когато не е подписан от всички страни, не се процедира по този начин и такава е практиката на Върховен административен съд Бургас.

По доказателствата съдът,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх.№ 5790/07.06.2017г. от Община Бургас доказателства, а именно: Заповед № 1150/22.11.1999г., Заповед № 541/09.05.2005г., Заповед № 540/09.05.2005г., протокол от съдебно заседание от 04.12.2013г. по гр.д.№3025/2010г. на Районен съд- Бургас,  по което е представено мотивирано предписание №95 от 02.12.2013г., протокол от съдебно заседание от 28.06.2016г. по гр.д.№3025/2010г. на Районен съд- Бургас, по което е представена заповед №1704/28.06.2016г , АЧОС №3844/18.02.2004г., Заповед №4/05.01.1993г., Заповед № 1005/02 08 95г. на кмета на община Бургас и графична част към същите, Заповед № РД-02-14-142/19.04.1989г., ведно с извадка от кадастрален, регулационен и застроителен план, Заповед №918/20.04.1993г. на кмета на Община Бургас и копия на нотариален акт №49 от 1993г. , както и решение №17-58 /27.01.1998г по гр.д №1479/1996г. на Районен съд Бургас.

ПРИЕМА за сведение представените от адвокат С., Приложение към Наредба 8 от 14.01.2001г. на МРР и определение №1944/08.02.2011г. на Върховен административен съд по адм.д.№1560/2011г., както и представеното от адвокат С., Определение №2622/09.03.2016г. по адм.д.№640/2016г..

 

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок от днешното съдебно заседание на страните  да се запознаят с представените доказателства, докладвани днес и да изразят становище.

По искането направеното искане от адвокат С. за прекратяване на производството, съдът ще се произнесе в закрито заседание.  Предоставя на адвокат А. 7-дневен срок от днес да депозира становище във връзка с искането за прекратяване на производството по делото.

След изтичане на срока, респективно при депозиране на становище, делото да се докладва за произнасяне по молбата. В закрито заседание съдът ще се произнесе и по искането за допускане на повторна експертиза .

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12. 07.2017година от 14.00 която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.25часа.

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: