ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 30.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева  Административно дело номер 1483 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.С.С., редовно призован, не се явява лично, представлява се от адвокат Е. А., адвокат Н.Д. и адвокат Д. С., с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – заместник кмет на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Р.С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  А.С.С. против заповед №1704-28.06.2016година на зам. кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ 948,949, кв.128 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас.

 

С Определение №1447/22.08.2016година, съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с  административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

  

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определението на съда и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените доказателства. Поддържаме исканията  посочени в жалбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза по въпроси формулирани в жалбата и допълнителната молба, депозирана по делото.

АДВОКАТ С.: Поддържам становището на колегите.

 

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към становището на адвокат А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Жалбата е неоснователна. Моля да приемете преписката представена от община Бургас. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

По доказателственото искане на жалбоподателя за съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда, с уточнение, че част от въпросите в допълнителната молба се припокриват с тези в жалбата.  Считам, че въпрос 4.1.5 по допълнителната молба е некоректно зададен, тъй като протокол-решение 37/21.11.2012година не е част от процедурата по издаване на обжалваната заповед. Протоколът касае сграда с предназначение „Жилищно строителство” и освен това въпрос 4.6, който се припокрива  с  въпрос 4.2 от жалбата е също некоректен, тъй като това искане по 4.6 считам, че също не е част от процедурата по издаване на процесната заповед.

 

АДВОКАТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна, а обжалваната заповед е  правилна и законосъобразна, съобразена с решението на експертния съвет.

 

АДВОКАТ Д.: Всички решения на ЕСУТ са част от издаване на такива заповеди, тъй като решенията на ЕСУТ не подлежат на самостоятелно обжалване и дори като сме обжалвали пред Административен съд такива решения са били прекратявани делата и затова сега решихме да си предявим тези претенции. Считам, че това са възражения донякъде по същество и моля да се допуснат от съда въпросите към експертизата така както са формулирани, а съдът с крайния съдебен акт да прецени дали са коректни или не. Поддържаме искането да се допуснат въпросите така както са зададени, ако се припокриват вещото лице ще го установи.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №1447/22.08.2016година писмени документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, да отговори на въпросите формулирани от процесуалните представители на жалбоподателя в жалбата и депозираната допълнителна молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ  депозит за допуснатата експертиза в размер на 400лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза В.В.А.-Д., която да се  уведоми  след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че съгласно разпоредбата на чл.199 от ГПК следва да представи заключението най-малко една седмица преди съдебното заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 08.02.2017година от 13.00часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: