ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1483 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – А.С.С., редовно призован, не се явява лично, представлява се от адв. E.A., адв. Н.Д.и адв. Д. С., с пълномощни от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – заместник кмет на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, представлява се от адв. Р.С., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., нередовно призована. Призовката е изпратена на постоянния и настоящия адрес на лицето и е върната без да е връчена, като е отразено, че адресът е посетен на три различни дати в периода от 28.09.2016г. до 03.10. 2016 г. Никой не се отзовал на призовката, а по сведения на съседи в апартамента живеят бившия съпруг на лицето и децата. Заинтересованата страна не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът намира с оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешно съдебно заседание.

Съдът констатира също, че в оспорения по настоящото производство административен е вписан акт за частна общинска собственост № 3844/18.02 2004 г., а същевременно и по представена по делото скица на ПИ (на страница номер 2) община Бургас е отбелязана като собственик на описания със спорната заповед имот. В този смисъл община Бургас е заинтересована страна по настоящото съдебно производство, но поради пропуск не е конституирана и призована.

По изложените съображения и на основание чл. 253 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допълва определение № 1447/22.08.2016г.,  като конституира като заинтересована страна по административно дело №1483/2016 г. община Бургас.

Да се изпрати препис на община Бургас от определение № 1447/22.08.2016г., както и от настоящия протокол като се укаже, че в 14-дневен срок от съобщението могат да представят писмен отговор и сочат доказателства, след като се запознаят с представената административна преписка.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не дава ход на делото;

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.11.2016г. от 15.00 часа, за която дата и час призованите за днес редовно уведомени.

 

Да се призове З.С.С. на адреса, на който е призована за днешно съдебно заседание с изрично указание на длъжностното лице - призовкар да удостовери изпълнението на действията, посочени в чл. 47, ал. 1 и 2 от ГПК, в случай, че не намери лицето на адреса или пълнолетно лице от домашните, което е съгласно да предаде на адресата.

 

Да се призове и община Бургас с указанието, дадено в настоящето определение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.24 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: