ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2018, 04.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХІІ-ти административен състав

на четвърти април                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

Административно дело номер 1483 по описа за 2016 година                

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат Е.А., адвокат Д. С. и адвокат Н.Д., с пълномощни по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото. 

Не се явява вещото лице В.Д..

 

По делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя вх. № 2663/06.03.2018 г., в която е направено искане за отмяна на оспорената заповед и прекратяване на делото. Алтернативно прави искане, вещото лице по новодопуснатата съдебно-техническа експертиза да отговори на поставените в молбата два допълнителни въпроса.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила писмена молба от жалбоподателя с вх. № 3215/19.03.2018 г., с която е представено доказателство – молба за отмяна на Заповед № 1704/2016 г., с копие за ответните страни.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище-молба от жалбоподателя с вх. № 3216/19.03.2018 г. за отмяна на процесната заповед.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила писмена молба вх. № 3579/27.03.2018 г. от вещото лице В.Д., в която е направено искане да бъде назначено друго вещо лице за извършване на експертизата или делото да бъде отложено след 03.05.2018 г., поради заболяването й.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище вх. № 3662/29.03.2018 г. от пълномощника на заинтересованата страна В.Д., в което е изразена позицията му по повод направените искания от жалбоподателя.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпило становище с вх. № 3769/30.03.2018 г. от процесуалния представител на Община Бургас, с оглед предоставената му възможност за становище по представените от жалбоподателя молба и становище-молба.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Съдът, с оглед становището на страните по хода на делото и предвид липсата на процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. С.: По повод на постъпилите становища, представям становище от жалбоподателя С., с препис за страните. В днешно съдебно заседание Ви представям и протоколно решение № 37/21.11.2012 г., което считам, че е относимо към предмета на делото. Държа на изготвяне на заключението от това вещо лице.

Нямам други  искания по доказателствата.

АДВ. А.: Поддържаме молбата за отговор от вещото лице на поставените два допълнителни въпроса, с изключение на искането за прекратяване на делото. Не поддържаме това искане. Държим на изготвяне на заключението на вещото лице.

АДВ. Д.: Поддържам искането, изложено в молбата на жалбоподателя за поставяне на два допълнителни въпроса към вещото лице.

Държим на изготвяне на заключението, като то бъде изготвено от това вещо лице.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам становището-молба, вещото лице да отговори на поставените два допълнителни въпроса.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изготви заключението от вещото лице и ако счетете, че молбата от жалбоподателя е основателна, моля да прекратите производството по делото, тъй като това е желанието на жалбоподателя.

Моля да ни се предостави срок за изразяване на становище по повод представеното в днешно съдебно заседание становище и по отношение на представеното доказателство.

По отношение на становището, тъй като е пространно, моля да ни се даде срок за изразим нашето становище.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Изрично заявявам, че не желая производството по делото да бъде прекратено до пълното изясняване на казуса и постановяване на съдебно решение. Отново заявявам, че се касае за технически пропуск.

 

Съдът, с оглед неявяване на вещото лице и с оглед твърдяните здравословни проблеми намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата.

По искането на жалбоподателя С., обективирано в молба от 06.03.2018 г. във връзка с поставяне на два допълнителни въпроса към вещото лице, съдът съобрази следното:

Относно поставеният първи въпрос съдът намира, че същият е неотносим към предмета на спора. Недопустимо е вещото лице да определя верни или неверни са твърденията на друго вещо лице, изготвило експертизата. Относно въпроса, формулиран под № 2, съдът намира, че аналогична задача е поставена във въпрос № 7 от допуснатата вече съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя С. за поставяне на два допълнителни въпроса към вещото лице така, както са формулирани в молбата от 06.03.2018 г.

Относно искането, обективирано в молба-становище, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Искането на жалбоподателя С. за допускане на нова експертиза е изцяло уважено от съда. Съдът допуска и назначава съдебно-техническа експертиза при липса на специални знания и умения. Законът и конкретно АПК не предоставя възможността вещото лице да извършва преценка на правилността на заключението, което е изготвено по делото.

По приемането на представеното в днешно съдебно заседание от адвокат С. протоколно Решение № 37/21.11.2012 г., съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, като ПРЕДОСТАВЯ на Община Бургас 10-дневен срок от днес, да изрази становище по представеното в днешно съдебно заседание доказателство, както и становище във връзка с депозираното становище.

 

АДВ. С.: Изчерпали сме доказателствените си искания. Нямаме други такива.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 г. от 13,20 часа, за която дата страните да се считат за редовно призовани от днешно съдебно заседание.

Да се призове вещото лице с указание, че заключението следва да бъде депозирано по делото една седмица преди датата на съдебното заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че последващо искане за ангажиране на допълнителни доказателства няма да бъде кредитирано от съда, с оглед предоставяната многократна възможност за ангажиране на доказателства.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: