РЕШЕНИЕ

    1749

гр.Бургас, 16.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, тринадесети касационен състав, в открито заседание на 04 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Панайот Генков

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Станимира Друмева

            2. Веселин Белев

 

при участието на секретаря С.А., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията докладчик Белев КАНД № 1482 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Жалбоподател е директорът на ТД на НАП Бургас. Жалбоподателят участва в производството лично.

Ответник по жалбата е С.В.В. ЕГН:********** със съдебен адрес ***. Ответникът по жалбата взема участие в касационното производство чрез пълномощник – адвокат В.В. от АК Бургас.

Жалбата е насочена срещу решение № 45/20.03.2018г. по АНД № 447/2017г. на Районен съд Поморие. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 277252-0157440/18.07.2017г. на АНО с което на С.В. е наложено административно наказание глоба 1 500лв. за извършено нарушение по чл.278б ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В обстоятелствената част на наказателното постановление АНО е приел за установено, че на 03.07.2017г. в 12.40 часа, на пътя след табелата, указваща края на гр.Ахелой, чрез автомобил Мерцедес Спринтер с ДК№ А 0002 МС, В. превозвал стока с висок фискален риск – дини с общо тегло между 200 и 400 кг., при което не представил на контролните органи документи, придружаващи стоката с оглед извършване на фискален контрол.

В мотивите си първоинстанционният съд приел за установена фактическата обстановка по постановлението. Обсъдил е възраженията на жалбоподателя и приел, че са налице предпоставките по чл.28 ЗАНН и поради маловажност на случая не е следвало да се налага административно наказание на лицето, при което е отменил обжалваното наказателно постановление.

В касационната жалба на АНО се оспорват изводите на първоинстанционния съд за приложимост на чл.28 ЗАНН. Сочи се, че съставомерността на деянието не се обуславя от настъпването на допълнителни общественоопасни последици, нито от евентуалното закъсняло представяне на изискуемите документи за стоката. Тези обстоятелства АНО взел предвид при определяне размера на наказанието. Иска се касационната инстанция да отмени обжалваното решение и да постанови такова, с което да потвърди постановлението. Не се сочат нови доказателства.

Жалбата е допустима – подадена е в срок от страна, за която решението е неблагоприятно.

Участващият в производството прокурор излага немотивирано становище за неприложимост на разпоредбата на чл.28 ЗАНН към процесния случай. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление съдът взе предвид следното.

По делото липсват оплаквания на страните, отнасящи се до валидността и допустимостта на обжалваното решение. При извършена служебна проверка в тази насока на основание чл.218 ал.2 АПК съдът прие, че първоинстанционния съдебен акт е валиден и допустим.

Не се установиха допуснати съществени нарушения на процесуални правила както при издаването на наказателното постановление, така и при провеждането на първоинстанционното съдебно производство.

За да прецени правилното приложение на материалния закон, на основание чл.220 АПК съдът прие за установени фактите по случая такива, каквито са били установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. По отношение на фактите страните нямат спор и няма представени нови доказателства пред настоящата инстанция. Не се спори и по това, че привлеченото към административнонаказателна отговорност лице е осъществило от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.278б ал.1 ДОПК – на 03.07.2017г. в 12.40 часа в края на гр.Ахелой, чрез автомобил Мерцедес Спринтер с ДК№ А 0002 МС, В. превозвал стока с висок фискален риск – дини с общо тегло между 200 и 400 кг., при което не представил на контролните органи документи, придружаващи стоката с оглед извършване на фискален контрол.

Основния спор по настоящото дело е правен и се отнася до това дали в процесния случай е приложима разпоредбата на ч.28 ЗАНН, според която за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

Съдът счита направените в тази връзка доводи и оплаквания в жалбата за неоснователни.

Не могат да бъдат подкрепени доводите, че административно нарушение, което е на просто извършване, осъществява се чрез бездействие и чиято съставомерност е налице без необходимостта да са възникнали посочени в закона общественоопасни последици, включително вреда за фиска, изключва автоматично приложимостта на чл.28 ЗАНН. Подобно неприлагане на обща разпоредба на закона не може да бъде обосновано от спецификите на един или друг вид административни нарушения. Приложимостта на разглежданата норма е обща и във всеки отделен случай следва да бъдат обсъдени предвидените от закона предпоставки за формиране на съответен правен извод.

От друга страна, обстоятелствата, които се сочат от жалбоподателя, макар да не изключват автоматично прилагането на разглежданата норма, следва да се вземат предвид при обсъждането на приложимостта и във всеки конкретен случай, но като такива, стоящи извън тези, обосноваващи извод за маловажност. Това е така, защото с чл.28 ЗАНН законодателят въвежда изключение от общото правило за наказуемост по административен ред на административните нарушения и предпоставка за прилагането му е наличието на обстоятелства, които са изключителни за отделния случай,       а не за отделната категория нарушения. От тази гледна точка категориите нарушения, посочени в жалбата, от които е и процесното, а именно тези, които са на просто извършване, осъществяват се чрез бездействие и чиято съставомерност е налице без необходимостта да са възникнали посочени в закона общественоопасни последици, включително вреда за фиска, следва да са били извършени при наличието на други допълнителни обстоятелства, които да могат да обосноват извод за изключителност на случая, водеща към квалифицирането му като маловажен.

Обсъждайки по същество наличието на предпоставки по чл.28 ЗАНН съдът прие, че такива са налице и в този смисъл напълно споделя подробните мотиви на първоинстанционния съд, като на основание чл.221 ал.2 АПК препраща към тях. В тази връзка настоящата инстанция взема предвид и установените по делото факти, свързани със спецификите на поведението на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице. При извършването на проверката на 03.07.2017г. В. е представил на контролните органи писмено обяснение, че продукцията в превозното средство е негова лична, а целта на транспорта е тя да бъде предложена на пазарите по Черноморието. В акта за установяване на административно нарушение В. е изписал собственоръчно, че ще представи изисканите от контролните органи документи. На 05.07.2017г., т.е. два дена след проверката, В. е представил по образуваната преписка официални документи, удостоверяващи регистрацията му като земеделски производител, стопанисването на четиринадесет земеделски имота в землището на с.Черноград, община Айтос, както и това, че част от произвежданата от него продукция е такава на дини. Тези факти по делото напълно съответстват с изводите на първоинстанционния съд за специфики на случая, които от гледна точка на целта на закона, обосновават извод за маловажност. При тези обстоятелства издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и по повод подадената срещу него жалба подлежи на отмяна от съда.

Предвид тези окончателни изводи на настоящия съдебен състав и на основание чл.221 ал.2 АПК обжалваното съдебно решение следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 45/20.03.2018г. по АНД № 447/2017г. на Районен съд Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

            2.