О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2018

 

Гр. Бургас, 21.08.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в закрито заседание на двадесет и първи август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

           Като разгледа докладваното от административния съдия адм. д. № 1481/2018 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба подадена от EUROPEAN TOBACCO SIGARA представлявано от М.Д.чрез адв.С.К. от САК срещу  срещу решение № 32-88593/27.03.2018 год. на Началника на Митница Бургас. 

С разпореждане от 05.07.2018 год. жалбата е оставена без движение като на оспорващия е указано да отстрани посочените в разпореждането нередовности, а именно да внесе в 7 дневен срок държавна такса в размер по 50 лева за разглеждане на делото, както и да представи  доказателства относно изпращане на жалба от дружеството срещу това решение до Директора на Агенция Митници (копие от жалбата и дата на изпращане).

Оспорващият е предупреден, че при неизпълнение на указанията в срок производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението е получено от адв.С.К. на 06.08.2018 год. и до настоящия момент нередовностите не са отстранени.

При така установеното съдът намира, че жалбата на EUROPEAN TOBACCO SIGARA представлявано от М.Д.чрез адв.С.К. е нередовна, тъй като оспорващият не е отстранил в срок нередовностите по нея като не е внесъл дължимата държавна такса за разглеждането и. Оспорващият е предупреден за последствията от неотстраняването на нередовностите в срок. При това положение за съдът възниква задължението да остави жалбата на EUROPEAN TOBACCO SIGARA представлявано от М.Д.чрез адв.С.К. без разглеждане и да прекрати производството по делото.

Във връзка с горното Административен съд гр.Бургас ХХІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на EUROPEAN TOBACCO SIGARA представлявано от М.Д.чрез адв.С.К. като недопустима

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1481/2018 год. по описа на Административен съд гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от връчването му.

 

                                                        СЪДИЯ