ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1481 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЪЛНЕД“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям и моля да приеме като доказателства по делото заверени преписи от заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216004021-020-001/13.06.2016 г.; ревизионен доклад № Р-02000216004021-092-001/08.11.2016 г. и ревизионен акт № Р-02000216004021-091-001/07.12.2016 г. Заявявам, че ревизионният акт е влязъл в сила – същият е връчен на 07.12.2016 г. на ревизираното лице и към момента не е подадена жалба пред Директора на Дирекция ОДОП, като се има предвид, че вече срокът за обжалване на ревизионния акт по административен ред е изтекъл. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника в днешно съдебно заседание с придружително писмо, подписано от Директора на ТД на НАП – гр. Бургас и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника в днешно съдебно заседание – заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216004021-020-001/13.06.2016 г.; ревизионен доклад № Р-02000216004021-092-001/08.11.2016 г. и ревизионен акт № Р-02000216004021-091-001/07.12.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата. Исканите от жалбоподателя корекции и възстановяване на данъка по месеци е извършено с ревизионния акт, който представих в днешно съдебно заседание. Потвърждавам тезата, изложена в оспореното решение, че жалбоподателят не е спазил предвидения от закона ред, поради което с АПВ не му е възстановен съответният данък.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: