ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1480 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.П.Д. се явява лично и с адвокат С..

За ответника- началник на РДНСК-ЮИР Бургас се явява юрисконсулт А..

Заинтересованата страна Й.Д. не се явява, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Явява се вещото лице арх. В.А.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Арх.В.В.А.- Д., 48г., българка, български гражданин, неосъждана. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице А. на въпросите на адвокат С.: Не съм в състояние да коментирам колко години от този момент нататък постройките ще бъдат в експлоатационна годност относно здравината и носимоспособността на конструкцията, вкл. и при евентуални извънредни ситуации като земетресение, обилен снеговалеж, обилни наводнения.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 352 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА страните да заплатят остатъка от общо 52 лева по равно, в 7-дневен срок.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Моля за уважаване на жалбата, с която почитаемия съд е сезиран и за отмяна на обжалваната заповед по съображения, подробно изложени в сезиращата жалба, както и такива, които ще изложа в писмени бележки, в срок определен ми от съда. Моля за присъждане на разноски съгласно списък за тях, който представям.

Юрисконсулт А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че същата остана недоказана. Безспорно се установи наличие на строеж, изпълнен без необходимите строителни книжа, в нарушение на разпоредба на чл. 148, ал.1 от ЗУТ, както и в нарушение на действащия ПУП, което представлява нарушение на разпоредбата на чл.137, ал.3 от ЗУТ. Подробни доводи и съображения относно законосъобразността на заповедта на началника на РДНСК ЮИР ще развия в указания от вас срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и внесен депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза на стойност 176 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания от пълномощниците на страните, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: