ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1480 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.П.Д. се явява лично и с адвокат С..

За ответника- началник на РДНСК-ЮИР се явява юрисконсулт А..

Заинтересованата страна Й.Д. се явява лично.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И., 60г., българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Вещото лице И. на въпросите на адвокат С.: Във връзка с констативната част, на стр.2 от заключението, където се коментира действащ регулационен план от 1966 г.- контурът на дерето е посочен в Приложение №2, като парцелът се намира западно от дерето. Поради овехтяването на оригиналните схеми, не е посочена посоката север/юг. По-голямата част от сградата попада в дерето, в контура на дерето, където има голяма денивелация и така е отразена. Не съм нанесъл контура на сградата точно. Голямата денивелация започва от къщата. Там има много голям наклон и използвайки тази денивелация, има два етажа и частичен, в денивелацията е този сутеренен складов етаж. Това е разположение във вертикално отношение. В Приложение 2 контурът, който е посочен и самата денивелация е на разстояние от регулационната граница. Има разстояние между регулационната граница на парцела и линията, отразяваща границата на дерето. Отговорите, които са дадени, са във връзка със скицата и на базата на огледа, който е направен. В УПИ ХVІІ, който е предвиден за озеленяване и трафопост, няма реализирано озеленяване.

Вещото лице И. на въпросите на юрисконсулт А.: При огледа на място не се установи функционално свързване на второто ниво на селскостопанската постройка с жилищната сграда. Функционално не са свързани. Достъпът се осъществява от площадка от сутерена на сградата, от частичния сутерен. До второто ниво на стопанската постройка се стига през външно стълбище и площадка, която се явява обща за достъп. От ляво има достъп до стопанската сграда, а от дясно за жилищната сграда, за сутеренното ниво на жилищната сграда. Възможно е да се влезе, след като има обща площадка. Без да се мине през площадката не може да се влезе в селскостопанската сграда.

 

Юрисконсулт А.: Оспорвам този отговор на вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице И. възнаграждение в размер на 300 лв., съобразно представената справка-декларация, платима от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат С.: Водим свидетелката, която беше допусната в предходното съдебно заседание.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел.

 

Сне самоличността на свидетелката:

С.А.Г., родена на ***г***, с постоянен адрес ***. Българка,български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината

 

Свидетелката ГЕТОВА на въпросите на адвокат С.: Познавам жалбоподателката М.Д. от времето, когато са си купили мястото и живеят в гр.Каблешково. Това е от 1985г.-1986 г. В мястото, след като го купиха мястото, започнаха да строят. Къщата е около 70 кв.м., на два етажа. Тогава, когато купиха мястото и още същата година, към есента, започнаха да строят – 1985г. Освен жилищната сграда има и стопански постройки. Посещавала съм къщата и в момента я посещавам, ние сме съседи. Във времето, след като е построена, е правен ремонт- покривът само е сменян и дограмата, санираха я. Друго не съм видяла да правят по къщата.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Адвокат С.: Ние няма да сочим други доказателства, доколкото почитаемия съд прие предходните дела, от които заявявам, че ще се ползваме. По отношение на искането на колегата за оспорване на експертизата - не мога да кажа, какви ще са неговите искания.

Юрисконсулт А.: Аз оспорвам заключението и то по-скоро даденият от вещото лице отговор на поставения от мен въпрос, а именно дали селскостопанската постройка е свързана с жилищната сграда, тъй като, в приетите към настоящото дело доказателства по приложеното а.д.№130/2015г. се съдържа съдебно-техническа експертиза с точно обратното твърдение, а именно зачитам от експертизата, че горното ниво е свързано със сутерена на жилищната сграда и се ползва за складова площ. Това заключение е по първото дело и се съдържа както в констативно съобразителната част, така и в дадените отговори на заключението на въпрос №1. В тази връзка аз оспорвам твърдението на вещото лице, че не е налице функционална връзка, а именно с второто ниво на постройката и жилищната сграда. В тази връзка моля да допуснете допълнително заключение, изготвено от друго вещо лице, което да отговори на въпросите: Свързана ли е по някакъв начин функционално селскостопанската постройка, която е залепена за жилищната сграда и евентуално при оглед на място, ако е имало такова свързване, извършвана ли е строително-монтажна дейност наскоро и ако е имало налице тази свързаност, която е установена в предходното съдебно производство, и към настоящия момент не е налице.

Адвокат С.: Не възразявам по искането на колегата. То всъщност е свързано и с нашият въпрос, свързана ли е функционално сградата със селскостопанската постройка. В случай, че почитаемия съд уважи това искане, аз не възразявам, но с оглед процесуална икономия, във връзка с точното уточняване на отговорите на вещото лице И., ако може вещото лице да отговори и на въпросът дали самата постройка на място попада в самото дере, където е голямата денивелация. Да бъде изчистено изцяло това съмнение, като ще моля вещото лице да онагледи заключението си с една комбинирана скица спрямо фактически съществуващото дере. Ако съдът счете, че трябва да се преформулира въпросът, то моля да ми предоставите срок и с нарочна молба да направя това.

Юрисконсулт А.: Аз също моля да ми бъде предоставена възможност да формулирам въпросите в писмена молба към допълнителната експертизата.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните, намира, че следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, като се предостави възможност на същите да формулират въпросите си към поисканата допълнителна съдебно-техническа експертиза. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да формулират задачи към поисканата допълнителна съдебно-техническа експертиза в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04. 2017г.

 

Адвокат С.: Г-жо съдия, уведомявам Ви, че на същата дата, в гр.София имам насрочени вече съдебни заседания пред ВАС по адм.д.№12334/2016г. и адм.д. №14000/2016г. по описа на ВАС, в които съм ангажиран да представлявам други мои клиенти, поради което моля, в случай, че е възможно, да бъде отложено делото за друга дата. Ще моля, предвид обстоятелство, че адвокатското ми дружество се премести на нов адрес, моля съдебните книжа да бъдат получавани на адрес в гр. Бургас, ул. Пиротска, № 13, ет.2. Това е новият адрес на кантората ни.

 

СЪДЪТ, с оглед възражението на адвокат С. НАСРОЧВА делото за 03.05.2017г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: