ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На девети ноември                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

        

                                           

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1480 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.П.Д. се явява лично и с адвокат С., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- началник на РДНСК, ЮИР, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ указва на жалбоподателя да посочи обстоятелствата, обосноваващи правния му интерес от водене на настоящото производство.

Адвокат С.: По делото сме представили удостоверение за граждански брак, от което е видно, че доверителката ми е в брак с Й.Д. преди да е изпълнена въпросната сграда, предмет на премахване в оспорената заповед. Тъй като строежът е изпълнен по време на брака, считаме, че правните последици на разпореденото премахване имат негативен ефект и по отношение на М.П.Д., доколкото същата живее в съответната жилищна сграда и разпореденото премахване ще възпрепятства живеенето ѝ там. В жалбата не съм си позволил да цитирам съдебна практика, но днес ще се позова на решение № 1010/22.01.2012г. по адм.д.№ 13575/2012г. на ВАС, както и на решение № 8779/28.06.2010г. на ВАС по адм.д.№ 4399/2010г.

Юрисконсулт А.: Уважаема госпожо съдия, моля да не се дава ход на делото, тъй като считам подадената жалба за недопустима, подадена от лице без правен интерес от обжалването. Съгласно трайната съдебна практика на ВАС, в по-голямата си част- 80% е обратна на твърдението на процесуалния представител на жалбоподателката и вярно е, че има практика и в обратния смисъл, но в по-големия си процент е абсолютно категорично, че с подаването на жалба от съпруга, на съпругата му са защитени законните права и интереси срещу процесния акт в производството по чл. 225 от ЗУТ. Счита се, че е налице упражняване на правото на защита и е налице управление на имущество, представляващо семейна имуществена общност. В тази връзка считам, че жалбата е подадена от лице без правен интерес от обжалване съгласно чл. 159, т.4 от АПК и моля да оставите същата без разглеждане.

Адвокат С.: Доколкото не стана ясно, спорно ли е по делото и дали ответната страна може да заяви, че жилищната сграда е изградена по време на брака и на въпроса по отношение на това, че жалбоподателката живее в жилищната сграда, предмет на заповедта.

Юрисконсулт А.: Не мога да изложа такива твърдения.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните, намира, че ход на делото не следва да се дава, поради следното:

Със заповедта, предмет на съдебната проверка за законосъобразност, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж представляващ „Двуетажна жилищна сграда със сутерен и стопанска сграда“ разположен в УПИ VІІ- общински (за коригирано дере, озеленяване и трафопост) и частично в УПИ ХІХ-765, кв.44 по плана на гр. Каблешково, община Поморие, изпълнена от Й.С.Д.. Заповедта е оспорена от адресата в законоустановения срок, като жалбата на същия е отхвърлена с влязло в сила решение №813/08.05.2015г. по адм.д.№130/2015г. на Административен съд Бургас, оставено в сила с решение №2697/10.03.2016г. по адм.д.№8544/2015г. на ВАС. Вярно е, че съдебното решение, с което се отхвърля жалбата срещу административният акт е установително, както се сочи и в жалбата, по която е образувано настоящото производство, и на осн. чл. 177 от АПК то няма сила по отношение на жалбоподателката. За последната обаче, според настоящия съдебен състав, не е налице правен интерес от оспорване на заповедта.

В производството по оспорване на заповед за премахване на незаконен строеж надлежни страни са компетентния административен орган и адресата на административния акт- собственик или извършител на строежа. Когато собственикът и извършителят са различни лица, административният орган е този, който определя спрямо кого да се издаде заповедта за премахването му. Жалбоподателката М.П.Д. не е адресат на оспорения акт, не е участник в административната фаза на производството и не е извършител на строежа. Обстоятелството, че е налице съпружеска имуществена общност по отношение на строежа, чието премахване е разпоредено със заповедта, не води до придобиване на качеството на заинтересована страна в административното и съдебно производство от другия съпруг- в този смисъл Определение № 6920/22.05.2014г. на ВАС по адм.д. № 2444/2014г., ІІ отделение, Определение № 16803/19.12.2011г. на ВАС по адм.д. №4299/2011г., ІІ отделение, Определение № 14560/20.11.2012г. на ВАС по адм.д. №13320/2012г., ІІ отделение. Доколкото не е пряко засегната от съдържащото се в оспорената заповед разпореждане, жалбоподателката не разполага с активна процесуална легитимация да я оспори пред съда. Правният интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството и налага неговото прекратяване на осн. чл.159, т.4 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Д. ***, против заповед №ДК-02-ЮИР-16/07.03.2013г. на началника на РДНСК ЮИР.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1480/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес.

                                              

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: