ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми февруари                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1480 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.08 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.П.Д. се явява лично и с адвокат С., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- началник на РДНСК-ЮИР се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на М.П.Д. против заповед № ДК-02-ЮИР-16/07.03.2013г. на началника на РДНСК-ЮИР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ „Двуетажна жилищна сграда със сутерен и стопанска сграда“, разположен в УПИ ХVІІ- общински и частично в УПИ ХVІІ- 765 в кв. 74 по плана на гр. Каблешково, община Поморие, изпълнен от Й.С.Д..

По делото е постъпила административната преписка, както и адм.д.№130/2015г., ведно с адм.д. №982/2013г., двете по описа на Административен съд- Бургас, изискани с определение на съдията докладчик от 22.07.2016 г.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават исканията и възраженията си. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, в т.ч. наличието на предпоставките, установени в нормите на §16 от ПР на ЗУТ и на § 127, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗУТ.

Адвокат С.: Поддържаме жалбата, с която почитаемият съд е сезиран. С оглед указаната ни доказателствена тежест, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с въпроси, които представям в молба, с препис за ответника. Доколкото по делото ние твърдим, че процесното строителство е извършено в периода 1985-1986 г., а не както е записано в заповедта 1989 г., моля да бъде допуснат до разпит един свидетел, за установяване на това обстоятелство. Считам, че установяване годината на точното извършване на строителство, с оглед твърдението ни за търпимост, и в която връзка съм поставил и въпросите към съдебно-техническата експертиза, е от значение за изясняване на фактическата обстановка по делото.

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената от административния орган преписка по издаване на заповедта, предмет на настоящото съдебно дело. По направените в днешното съдебно заседание искания от процесуалния представител на жалбоподателката, считам, че в посочените с нарочна молба въпроси към експертизата, въпросът по т.ІІ, втората подточка 2.2, е недопустим и необоснован, тъй като считам, че така поставения въпрос за частична търпимост не може да бъде налице за един строеж. Считам, че един строеж може да бъде или търпим или нетърпим строеж и моля да не допускате така формулираната задача. По отношение на останалите два въпроса- предоставям на съда. Не се противопоставям на искането за допускането на свидетел.

Адвокат С.: В самата заповед е посочено, че става въпрос за два различни строежа.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се приложи изисканото адм.д.№130/2015г., ведно с адм.д.№982/2013г. по описа на Административен съд Бургас. С оглед въведените с жалбата твърдения, основателни са исканията за допускане на съдебно-техническа експертиза и за допускане до разпит на свидетел, за установяване на посочените обстоятелства. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмен доказателства.

ПРИЛАГА адм.д.№130/2015г., ведно с адм.д.№982/2013г., двете по описа на Административен съд- Бургас

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, за установяване на посочените обстоятелства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокат С. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.И..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото не е конституиран адресатът на оспорения акт- Й.С.Д.. С оглед предоставяне възможност на същия да реализира процесуалните си права, същият следва да бъде конституиран в производството като заинтересована страна. Ето защо, на основание чл. 154, ал.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Й.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, като заинтересована страна в производството.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства и осигуряване възможност на заинтересованата страна да участва в производството, намира, че следва да се насрочи друго заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.202017г. от 10.10ч., за които дата и час да се уведомят новоконституираната страна и вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: