ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

267

 

 02.02.2018 г., гр.Бургас

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на втори февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 147 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба, ведно с приложения на „Съединение -02“ ООД, ЕИК:102803187, с адрес: гр. Българово, ул. „1-ви май“, Трети стопански двор, представлявано от И.Д.Г., против мълчаливия отказ на Директор на ДФ „Земеделие“ Областна Дирекция Бургас по искане за възстановяване на публично държавно вземане, установено с Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3233 от 10.04.2011г. В петитума на жабата се сочи, че се иска образуване на съдебно производство и постановяване на Решение, с което да бъде отменен отказа на Директора на ДФ „Земеделие“ да заплати дължима законна лихва върху главница от 20650.56 лева за период от 04.12.2014 год. до 04.12.2017 год., в размер на 6304.39 лева.

С Разпореждане от 29.01.2018 г. е изискана административната преписка, ведно със становище, като преписката е постъпила на 29.01.2018 г. с писмо вх. № 1202/29.01.2018 год., ведно с приложения по опис. На 01.02.2018 год., с писмо вх. № 1382/01.02.2018 год. е постъпило и Становище, ведно с приложения.

Съдът, след като се запозна с представените от страните материали и становището на процесуалния представител на административния орган, намира така направеното оспорване срещу мълчаливия отказ на Директор на ДФ „Земеделие“ Областна Дирекция Бургас да бъде изплатена дължима законна лихва върху главница от 20650.56 лева за период от 04.12.2014 год. до 04.12.2017 год., в размер на 6304.39 лева, за недопустимо, като мотивите за това са следните:

С Решение № 630/27.04.2012 год., постановено по адм. дело № 1321/2011 год. по описа на Административен съд Бургас е отменен Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3233 от 10.04.2011г., издаден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, като незаконосъобразен.

С Решение № 5991/29.04.2013 год., постановено по адм. дело № 8555/2012 год. на ВАС, Решението на Административен съд Бургас е оставено в сила.

С искане вх. № 02-020-2600/26.28/28.11.2017 год., депозирано в ДФ „Земеделие“, Съединение -02“ ООД, ЕИК:102803187 е поискало да му бъде възстановена сумата от 20650.56 лева, която сума е прихваната от одобрената за изплащане субсидия по подаденото от дружеството заявление с УИН 02/230610/58463 за кампания 2010 г., ведно с дължимата се законна лихва върху главницата, считано от датата, на която сумата е събрана до окончателното й изплащане. Посочена е банкова сметка. ***. съд Бургас и ВАС.

С преводно нареждане от 04.12.2017 год. сумата от 20732.42 лева е изплатена на дружеството.

Настоящия съдебен състав, не счита, че неудовлетворяването на претенцията на жалбоподателя за заплащането на лихва, съставлява мълчалив отказ на Директор на ДФ „Земеделие“ Бургас.

Съгласно правната регламентация на мълчаливия отказ в  чл. 58, ал.1 от АПК, непроизнасянето на компетентния административен орган в срок се приравнява на мълчалив отказ да се издаде претендирания административния акт. По силата на законовата фикция, мълчаливият отказ е приравнен на административен акт и подлежи на обжалване, но това се отнася само за случаите, в които административен орган е сезиран с валидно и допустимо искане за издаване на административен акт, по което е задължен да се произнесе, но не се е произнесъл в законоустановения срок. В настоящия казус, искането на „Съединение -02“ ООД, адресирано до Директор на ДФ „Земеделие“ Бургас не касае издаване на АА, а се отнася до заплащане на сума, дължима, съгласно влязло в сила Решение № 630/27.04.2012 год., постановено по адм. дело № 1321/2011 год. по описа на Административен съд Бургас, потвърдено с Решение № 5991/29.04.2013 год., постановено по адм. дело № 8555/2012 год. на ВАС/. Ето защо, с извършеното преводно нареждане от 04.12.2017 год. единствено на сумата от 20732.42 лева, не се формира годен за оспорване по съдебен ред мълчалив отказ.

Поради горното, следва да се заключи, че е налице основанието по чл. 159, т.1 от АПК – актът не подлежи на оспорване, поради което жалбата на „Съединение -02“ ООД, ЕИК:102803187, следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на жалбата производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Съединение -02“ ООД, ЕИК:102803187, с адрес: гр. Българово, ул. „1-ви май“, Трети стопански двор, представлявано от И.Д.Г., против мълчаливия отказ на Директор на ДФ „Земеделие“ Областна Дирекция Бургас по искане за възстановяване на публично държавно вземане, установено с Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3233 от 10.04.2011г., а именно да бъде изплатена дължима законна лихва върху главница от 20650.56 лева за период от 04.12.2014 год. до 04.12.2017 год., в размер на 6304.39 лева.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 147/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                 СЪДИЯ: