РЕШЕНИЕ

 

     523                            дата  24 март  2017г.              град Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 16 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Величка Костова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 147 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас против Решение № 1868/12.12.2016г., постановено по НАХД № 5766/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 59 от 03.10.2016г., с което, на С.С.Щ. ***, на основание чл.133, ал.3, т.4 от Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 1400 лева за административно нарушение на чл.39, ал.2 във вр. с чл.39, ал.1 от ЗУО.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като касаторът не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са били допуснати съществени процесуални нарушения, както и че са били спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, поради което правото на защита на санкционираното лице не е било засегнато. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който пледира за оставяне в сила на съдебния акт.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Ответникът по касация С.С.Щ. е санкциониран за това, че на 07.01.2016г. е установен да предава отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер, без наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност са се образували и без наличие на сключен писмен договор. За да постанови решението си първоинстанционният съд е намерил, че описаната фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от събраните в хода на административнонаказателното и съдебно производство писмени и гласни доказателства. Съдът е обосновал извод за отмяна на наказателното постановление, като е намерил, че неправилно е определен вида на наложеното административно наказание, предвид обстоятелството, че нарушителят е физическо лице, а му е била наложена имуществена санкция.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл. 13 от ЗАНН за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания: обществено порицание; глоба; временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Тези наказания са относими само към  физическите лица. Имуществената санкция е изведена в самостоятелна глава ІV "Административнонаказателни санкции спрямо юридически лица и еднолични търговци" от ЗАНН, уредена като отделен правен институт, въведен с разпоредбата на  чл. 83, ал.1 от ЗАНН като обективна, безвиновна отговорност на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност, като съгласно нормата в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Видно е, че законодателят прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и институти, доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби, приложими към различни правни субекти. Ето защо неоснователни са възраженията на касатора, че не следва да се прави същностна разлика между "глоба" и "имуществена санкция", тъй като и двете касаят парично задължение на субекта на отговорността, защото това е въпрос не само по приложението на материалния закон, но влече и други последици, като напр. течението на давностните срокове предвидени за изпълнение на административното наказание "глоба" в чл. 82, ал.1, б."а" във вр. с ал.2 и ал.3 от ЗАНН, които са неприложими по отношение на имуществената санкция, наложена с влязло в сила НП. Като е отменил на това основание издаденото наказателно постановление районният съд е постановил правилен съдебен акт, за който не са налице отменителни основания, поради което следва да се остави в сила. 

На основание изложените и нормата на чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1868/12.12.2016г., постановено по НАХД № 5766/ 2016г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: