ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2016, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесети юни                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 147 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Агро Астера” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Щ.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило от ответника писмо вх. № 5388/25.05.2016 г., с което уведомява, че към настоящия момент сървърът Държавен фонд „Земеделие е виртуален и достъп до него имат администраторите от Дирекция „Информационни технологии“, а именно: Б.М., Е.Г., И.К..

ДОКЛАДВА постъпило уведомително писмо вх. № 5868/06.06.2016г. на Министерство на земеделието и храните за препращане съобщението на Административен съд Бургас до дирекция „Развитие на селските райони“.

ДОКЛАДВА постъпило писмо вх. №6917/29.06.2016 г., подписано от Заместник-министър на земеделието и храните, с което предоставят заверено копие на писмо с № 13-1803 от 27.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, с което е съгласуван списъкът с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи в съответствие с чл.32, ал. 10 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме това писмо.

АДВОКАТ Б.: Да се приеме представеното писмо от заместник-министъра на земеделието и храните.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника писмо вх. №5388/25.05.2016г. и писмо вх. №6917/29.06.2016 г., подписано от Заместник-министър на земеделието и храните

 

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-техническа оценъчна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице П..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

Щ.В.П. – 48 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключението.

Поддържам направените от мен заключения в експертизата.

 

АДВОКАТ С.: Имам един въпрос: Приложили сте една таблица, която сте разпечатали доколкото видях, конкретно говоря за таблицата с активи, дейности услуги за трайни насаждения. Интересува ме графите, които са референтни разходи за декар, лева и референтни разходи за 1 бр. лева. Някъде имаше ли в тези таблици посочени цени? Това ли са насажденията само, за които са определени тези цени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Аз съм разпечатал файловете такива, каквито са, така че това, което е разпечатано, това е на сайта. Вътре, доколкото виждам, няма цени и каквото е описано е такова.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представеното заключение като компетентно е безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице, съгласно представената справка-декларация, в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Б.: Представям във връзка с издаденото ми съдебно удостоверение отговора, който е идентичен с писмото, което е представено до съда. Представям също така и заповед на Министъра на земеделието и храните, с която се определя началната дата на прием на заявленията по въпросната мярка. Също представям извадка от вътрешно нормативен акт – това е процедура по обработка на заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените от представителя на ответника доказателства като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства – Заповед № РД09-213/27.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните; Приложение 23 – Описание и ръководство за работа  при определяне допустимостта за подпомагане стойност на база на референтен разход при калкулация на допустимите разходи и Процедура по обработка на заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Б.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ С.: Моля да уважите жалбата ни, да отмените уведомително писмо за одобрение с изх. № 01-2600/9255 от 29.12.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което е отказано финансиране на доверителя ми „Агро Астера“ ООД. Само ще акцентирам на две от представените доказателства. Установи се от представените днес писмени доказателства и от изслушаната техническа експертиза, че за насаждения киви, каквото в конкретния случай е искането за подпомагане, няма включена референтна стойност нито на декар, нито на брой, поради което и от сега представената от ответното дружество процедура в референтната база данни на стр. 8 следва да се съгласуват три оферти, които сме представили в конкретния случай, от които е избрана най-ниската стойност, която е изявена за плащане във фонда. Член 19, който е на стр. 8 от сега представените вътрешни процедурни правила и предвижда такава възможност когато няма определена единична референтна стойност на база три оферти да се избере най-ниската, поради което Ви моля да ми дадете възможност и за допълнително изложение в писмена защита на така твърдяните обстоятелства.

Представям Ви справка по чл. 80 ГПК за разноските. Моля да ми присъдите направените съдебно-деловодни разноски, включително и разноските за възнаграждение на вещото лице.

Моля да отмените заповедта.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите без уважение подадената жалба и потвърдите обжалваната заповед. Моля да вземете предвид факта, че с подадената жалба се оспорва частично издадената заповед, а именно се оспорва само частта по т. ІІ.1 – това са разходите за доставка и монтаж на опорна конструкция и система за защита от градушка, птици и насекоми – трайни насаждения киви.

Моля да ми дадете възможност да изложа подробни съображение в писмена защита.

Представям списък с разноските и доказателства за плащането.

 

Съдът ДАВА на страните 10-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: