ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 18.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети февруари                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 147 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Агро Астера” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат С. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, се представлява от  адвокат Б. с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „Агро Астера” ООД, представлявано от Б.Г.Б. против заповед № 03 РД/3898/22.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта , в която са отказани за финансиране разходите за „доставка и монтаж на опорна конструкция и система за защита от градушки, птици и насекоми – трайни насаждения киви в размер на 507 104,73 лева, от които неодобрени за финансиране в размер на 278 047,01 лева.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата.

Да се приеме представената от ответната страна административна преписка. Няма да соча други доказателства Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ Б.: Оспорваме жалбата.

Моля да се приеме представената административна преписка.

На основание чл. 163, ал. 2 АПК, представям писмен отговор в рамките на срока. Представям също така и моля да приемете заповеди на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за определяне на референтни стойности на системата за защита на трайни насаждения от градушки, птици и насекоми.

На основание чл. 171, ал. 2 от АПК моля да допуснете експертиза със задача, писмено определена в настоящата молба, която Ви представям.

АДВОКАТ С.: Не възразяваме да се приемат представените доказателства. Относно експертизата, предоставям на съда.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства и представените от ответника в днешно съдебно заседание   доказателства – заповед № ОЗ-РД/3630 от 25.11.2015 г. и заповед № ОЗ-РД/1635 от 27.08.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

 

По искането за експертиза съдът счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задача, посочена в молбата на адвокат Б., представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, платими от ответника в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи документ за внесения депозит.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на документ за внесен депозит.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.03.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: