ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети март                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 147 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Агро Астера” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

Не се явява вещото лице М.М..

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице М., с която заявява, че във връзка с издирване на информация за изготвянето на назначената експертиза, не е в състояние да изготви и предаде същата в срок за насрочената дата на съдебното заседание и моли да бъде определена нова дата за провеждане на съдебно заседание, считано след 15 април 2016 г.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от адвокат Б. – пълномощник на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с която моли да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

АДВОКАТ С.: И аз съм представил молба тип становище с вх. № 2252/07.03.2016 г. с искане в нея за допускане на съдебно-техническа експертиза, като моля да ми определите депозит и да допуснете тази задача, формулирана в т.3 на стр. 7 от същата (л.358 от делото), заедно с така допусната техническа експертиза.

Ще Ви моля относно исканията в т. 1 и 2 от молбата за представяне на доказателства да се произнесете относно това кои действия и услуги са съгласувани с Министъра на земеделието и храните и кога, и също Държавен фонд „Земеделие” да предостави доказателства за изпълнение на Раздел V от мярка 4 относно датата, на която са визирани тези списъци в интернет страницата. Подробно са описани исканията в т. 1 и т. 2 от молбата, за които сега Ви моля да се произнесете.

 

С оглед направените от жалбоподателя доказателствени искания съдът счита, че следва да допълни задачите на допуснатата съдебно-техническа експертиза с въпросите, поставени в т. 3 от становището на жалбоподателя на стр. 358 от делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА задачата на вещото лице с въпросите: Какво представляват оранжериите като технически средства, с каква цел се изграждат и използват, каква им е основната функция? Какъв благоприятен резултат целят? Какво представлява опорна конструкция и система за защита от градушка, птици и насекоми, с каква цел се изгражда и използва? Какви са разликите между двата вида технически средства, с оглед тяхното предназначение?

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ЗАДЪЛЖАВА Държавен фонд „Земеделие” в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства и всички необходими документи относно това,  кои активи, дейности или услуги са съгласувани с Министъра на земеделие и храните и кога се е осъществило това съгласуване, както и всички доказателства, свидетелстващи за изпълнение на разпоредбата на Раздел V, чл. 32, ал. 10 от Наредба №9/21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и доказателства относно датата, на която са публикували визирания в нея списък на интернет страницата си.

 

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.05.2016 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137 ,ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: