ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На дванадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 147 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Агро Астера” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице М.М..

 

АДВОКАТ Б.: Моля да не се дава ход на делото. Съгласно Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, влязъл в сила на 26.12.2015 г., при оспорване на индивидуални административни актове, държавните такси, които се събират за съдебните производства са пропорционални. Видно от събраната държавна такса в случая е само 50 лева. Има практика на Върховен административен съд. Считам, че законът е приложим към настоящото производство.

АДВОКАТ С.: Според мен това изявление е просто шиканиране на процеса. Нямам претенции да ни задължите в срок, ако прецените, че това искане е основателно, да внесем тази такса. Така или иначе вече сме разгледали трето заседание.

АДВОКАТ Б.: По същия казус в Благоевград ВАС отмени хода по същество и започнахме отначало цялото производство.

 

СЪДЪТ счита, че доплащането за държавна такса не е пречка да бъде даден ход в днешно съдебно заседание, като в закрито заседание ще задължи жалбоподателя да заплати допълнителна държавна такса.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК заключение на изготвената съдебно-техническа оценъчна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице М..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-техническа оценъчна експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

М.Р.М. – 61 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключението. Представител съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Аз нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Б.: На стр. 7 от заключението, таблица № 3, в т. 1 сте записали доставна цена 38,59 и в т. 2 сте записали доставна цена в размер 50,49. Откъде взехте тази стойности?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: На първия ред  на стр. 7 съм записал, че извършвам пресмятания на цени по заповед № 03-РД/3630 от 25.11.2015г. и цени по количествено-стойностната сметка от проекта.

АДВОКАТ Б.: Тази стойност откъде я взета?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Взел съм я от количествено-стойностната сметка от проекта, като съм прилагал философията на вашите заповеди.

АДВОКАТ Б.: Стойностите по т. 2 на същата таблица, по точки 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 25 също ли са взети от количествено-стойностната сметка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да, от количествено-стойностната сметка, след като съм приел, че тези цени, посочени в количествено-стойностната сметка, включват и монтаж. Използвал съм схемата, по която е изработена вашата заповед и на база на изчисленията, посочени във вашата заповед, съм пресметнал какво е предвидено за монтажни работи. За същия дял съм намалил цените в количествено-стойностната сметка, тъй като в проекта количествено-стойностната сметка е с монтаж. Няма посочен ред в количествено-стойностната сметка, приложена по делото, за отделни монтажни операции като стойност за един декар или за целия масив.

АДВОКАТ Б.: Намерихте ли текст в заповед № 03-РД/3630 на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, според който, ако количествата за един декар не съвпадат с количествата за същия декар, заявени от жалбоподателя, в случаите, когато в заявлението за подпомагане количествата, посочени от заявителя, се различават от количествата, записани в цитираната заповед, следва колона В от цитираната заповед да не се прилага при изчисленията за определяне на референтната стойност. Това Ваша преценка ли е да замените в колона В количествата в заповедта с количествата на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В таблица № 2, на предната страница от заключението, съм използвал изцяло посочените цени като доставни цени, съгласно цитираната от Вас заповед, но тъй като проектът е разработен за нещо, което няма нищо общо с цитираната в заповедта конструкция, аз съм преценил, че за да се изчислят направените проектни изчисления наново, съгласно поставената задача, е необходимо да използвам едновременно данните за референтни цени от заповед № 03-РД/3630 и данните от количествено-стойностната сметка по проекта за тези неща, за тези елементи от конструкцията, които не са посочени в заповедта. Това, което е посочено в заповедта за този вид насаждения, е неприложимо и Вие сами забелязвате, че ако в заповедта са посочени определен брой позиции, конструкцията, разработена от жалбоподателя, се различава и то съществено.

АДВОКАТ С.: Ние твърдим, че няма изобщо референтни цени към датата на започване на процедурата, а това, което искате да докажете, което излиза пост фактум, видно от нашата жалба и от оспорванията и уточненията към датата на подаване и разработването на проекта, е съществувало задължение за нас като страна да представим три оферти по одобрения проект с най-ниската стойност, това, което сме направили, така че изобщо не можем да говорим за тази заповед и с въпросите, които задавате в момента, обърквате състава. Такава заповед и референтни стойности са неприложими, защото първо не уреждат въпроса за тези насаждения и на следващо място не включва началото на процедурата при започнала процедура, промяна правилата на самата нея. Не знам с тези въпроси какво целите и какво оспорвате с тях, така или иначе сме нямали задължения да се съобразяваме с тези референтни стойности, защото не са били съществуващи.

АДВОКАТ Б.: Това е изявление по същество и аз искам да изясним как вещото лице е определило стойностите.

В т. 5 на стр. 7 от заключението, таблица № 3, сте записали количество стоманени въжета в размер на 10 804 линейни метра за декар. Може ли да кажете какво количество е одобрено от фонда за същия асортимент съгласно заповедта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В заповедта няма записана количествена единица.

АДВОКАТ Б.: Какво количество за същите стоманени въжета е предвидено за един декар?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: От снимките, приложени към експертизата, е видно къде какво е монтирано. Много са на брой, но ако човек не е виждал такава конструкция, трудно би се ориентирал.

В т. 5 от заповедта е записан тип въже, което се монтира накрая на редовете. В случая на един декар от конструкцията, която е предвидена по проекта, е записано в т. 5 на ред през шапката, т. е. всяко едно въже се монтира по дължина на целия ред, което служи за укрепване на тази конструкция. След разпъване на мрежата, предвидена за предпазване на насажденията от градушка, тези въжета остават над нея. Те са укрепващи  и свързват кол с кол по цялата дължина на реда. Поради тази причина, зависимо от конфигурацията на терена и бройките колове може да се получи и различно количество въже в един декар. Конструкцията, предвидена за това поле, е разположена в съседство с два далекопровода, т.е. тези неща трябва да минат, така че да са на съответното отстояние съгласно наредбите за пренос на ел. енергия и монтаж на съоръжения в близост до електропровода. Поради тази причина много пъти разчетите, които се правят, се разминават. Може да е с малко, но в крайна сметка се разминават в зависимост от броя колове на декар и в зависимост от мястото, където се монтират такъв вид съоръжения. Разстоянието в един декар, ако сметнем колко кола може да има в едно такова поле, а то е видно и от схемата, с която разполагам, тъй като въжетата минават по дължина на реда, а има и напречни, затова определям такава бройка.

АДВОКАТ Б.: Срещу бройка 10804, която съществува, каква бройка е одобрил фондът за един декар за същия асортимент? Пак повтарям въпроса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Стоманено въже Ф5 на редовете е одобрено от фонда в т. 3 –105, какви единици са това не зная, никъде не са записани измерителни единици в заповедта.

АДВОКАТ Б.: Може ли да пресметнете колко пъти се различават стойностите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Сто пъти се различават.

АДВОКАТ Б.: Мрежи против градушки, т. 29 – Мрежа за покриване кв. метри, колко са одобрените кв. метри като количество от заповедта на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за един декар?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: 1170 кв.м.

АДВОКАТ Б.: А Вие сте записали, че пресмятате референтна цена на 58 019 кв. м.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Това е общото количество, което трябва да се осигури, за да се покрие тази площ.

АДВОКАТ Б.: Тези 58 000 на колко са пресметнати?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: С 58 000 кв. м. трябва да покриете тази площ. Трябва да се покрият и краищата, няма само  редовете. Не са за един декар. 58 000 кв. м. е цялата площ на мрежата, която ще се използва, за да покриете 50 декара площ. По края на редовете също трябва да имате ивици мрежа.  Като сметнем ивицата, която не е засята, ще излязат толкова.

АДВОКАТ Б.: Тези 58 000 кв. м. как ги пресметнахте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В целия проект е записано, че насаждението, което е проектирано, ще съдържа 49 664 кв. м., но това не е площта, която само трябва да се покрие. На база на тези 50 000 кв. м., ако ги умножим по предвиденото в заповедта, както Вие казвате, ще се получи цифрата, която съм посочил. В заповедта има неща, които липсват в проекта. 58 019 е записано в таблицата.

АДВОКАТ Б.: Как от сумата 428 286,33 лв. стигнахте до крайната сума 496 800 лева и защо приемате тези инфлационни индекси, на какво основание?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: На основание повишението на цените за периода.

АДВОКАТ Б.: Бихте ли посочили текста от заповедта, който задължава Държавен фонд „Земеделие“ да прилага инфлационния индекс?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Тези разчети са правени преди година и нещо, повече от две години, като подготовка.

АДВОКАТ Б.: Бихте ли посочили защо прилагате този индекс – сам ли решихте, или намерихте някакво основание?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Инфлационни индекси се прилагат навсякъде по света при разчети за бъдеще или за минало време. В практиката по много дела също съм представял заключения с инфлационни индекси когато става въпрос за парични суми от минало и настоящо време, т. е. когато се приравнява нещо смятано преди известно време, е правилно да се прилага такъв индекс и не случайно има цяла система в България, която го отчита ежемесечно.

АДВОКАТ Б.: Снимките, които са приложени накрая, Вие ли ги правихте и къде?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Аз лично ги правих с разрешение на собственика на трайните насаждения в района на гр. Карнобат. Казва се Минчо Гроздев Минчев – собственик на „Еврошанс 97“. С негово разрешение отидох в градина и направих снимките.

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ С.: Нямам възражение да се приеме заключението.

АДВОКАТ Б.: На основание чл.201 ГПК моля да бъде допусната повторна експертиза в частта на т. 1 поради необоснованост на представеното заключение, което създава съмнение за неговата правилност. Моля повторното заключение да бъде изготвено от друго вещо лице поради следното – вещото лице своеволно е променило задачите, по които е следвало да работи. Тази промяна в няколко насоки се наблюдава. От една страна вещото лице е включило в предмета на експертизата по т. 1 задачи, които не са допуснати. Така например вещото лице променя количествата, определени в заповед № 03-РД/3630 на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ неправилно и необосновано, като заменя същите количества с тези, които са в пъти повече от определените в заповедта. При изчисляване на стойностите вещото лице използва единични цени за част от асортимента, които не съществуват в цитираната заповед. От друга страна вещото лице не е отговорило на поставения въпрос по т. 1, като по своя преценка е решило да не отговаря на конкретно поставената задача. Така например на стр. 6 от заключението вещото лице, изчислявайки стойността на проекта съобразно определените референтни стойности в заповедта, заключава, че не му харесва заповедта и разчета, направен в нея, тъй като цитирам „бил направен повърхностно“ и затова следва да приложи други количества и други стойности. Оспорвам следните изводи на вещото лице – размера на записаните количества в таблица № 3 на стр. 7 от заключението, размера на стойностите по точки 2, 6, 7, 9, 12, 13, 22 и 25 от таблица № 3 на стр. 7 от заключението, както и крайните стойности, с които е изчислило стойността на проекта, а именно сума в размер 496 800 лева, включително и своеволното му решение да прилага инфлационни индекси.

АДВОКАТ С.: Не можах да разбера – искането е за ново изпълнение на задача № 1, повторно, с основание, че вещото лице самоволно се е отклонило от задачите ли?

АДВОКАТ Б.: Да.

АДВОКАТ С.: Аз се противопоставям на това искане по принцип, ще отговоря и защо. В задачата, която е поставена от фонда, мисля, че отговор на тези въпроси, които колегата току що твърди, се намират в таблица № 2. В нея е извършено изчисление съгласно заповед на фонда. Доколкото разбирам спрямо тази таблица възражения няма.

Имате ли възражения за тази таблица № 2 от констативно-съобразителната част на заключението?

АДВОКАТ Б.: Нямам.

АДВОКАТ С.: В таблица № 3 обаче се намират други стойности, които са съобразени с извършените действително проектни разходи и това не прави заключението невярно и необосновано. Тази таблица определя размерите на действително вложените материали и асортименти, както Вие ги нарекохте, които действително са изпълнени по проекта и предвидени по проекта, който е изготвен, от което следва, че този въпрос, той не е Ваш, съдът може да не се съобрази, но не виждам какви са основанията, при условие, че в таблица № 2 са дадени стойностите, които не се оспорват от ответника, да се назначава повторна експертиза и да се твърди, че е невярно и необосновано заключението, поради което моля да оставите без уважение това искане на Държавен фонд „Земеделие“.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме изслушаното днес заключение като компетентно и безпристрастно изготвено, което ще бъде ценено по същество с крайния акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изслушаното заключение на вещото лице М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.

 

Относно искането за назначаване на повторна експертиза  която да отговори на въпрос № 1 от изслушаното днес заключение, съдът счита възражението на процесуалния представител на жалбоподателя за основателно и че отговор на въпроса, който иска да бъде поставен, се съдържа в таблица № 2 от констативно-съобразителната част от изслушаното днес заключение, поради което счита, че приетото днес заключение не е необосновано, не са налице предпоставките по л.201 ГПК за възлагане на повторно заключение, а исканото счита, че не е необходимо за разрешаване на спора, тъй като отговора се съдържа в представеното днес заключение.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Б. с вх. №4301.11.04.2016 г., с която моли съдът да й бъде издадено удостоверение, за да изпълни протоколно определение на съда от 17.03.2016 г. за представяне на доказателства, или да се задължи третото неучастващо лице – Министерство на земеделието и храните за представяне на същите доказателства и искане за назначаване на техническа експертиза от вещо лице компютърен специалист, което да извърши проверка при администратора, поддържащ сървъра на интернет сайта на Държавен фонд „Земеделие“, и да отговори на поставените в молбата въпроси.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпила молба на жалбоподателя с вх. №4789/09.05.2016 г. в отговор на молбата на ответника.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам представената молба.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Б.: Поддържам направените с молбата искания. Нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът счита довода в молбата на „Агро Астера“ ООД, че е недопустимо към настоящия момент да се правят доказателствени искания, за неоснователен. В АПК не съществуват пречки за доказателствените искания, още повече с оглед служебното начало в административния процес съдът е длъжен да събере всички относими към предмета на делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Министерството на земеделието и храните да представи по делото в заверен препис административната преписка по съгласуване на Списъци с активи, дейности и услуги между Изпълнителния директор на Държавен фонд „Змеделие“ и Министъра на земеделието и храните, на основание чл.32, ал.10 от Наредба № 9/21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ДВ, бр.22 /2015г., доп.бр. 40/2015г.), издадена от Министерство на земеделието и храните.

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото в т. 1 от молбата съдебно удостоверение на ответника, по силата на което да се снабди с друго такова от Министерство на земеделието и храните, от което да е видно одобрени ли са/съгласувани ли са публикуваните в интернет сайта на Държавен фонд „Земеделие“ на основание чл.32, ал.10 от Наредба № 9/21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ДВ, бр.22 /2015г., доп. бр. 40/2015г.), издадена от Министерство на земеделието и храните - списъци с активи, дейности и услуги, за които са определение референтни разходи.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в т. 3 от молба вх. № 4301/22.04.2016 г. на Държавен фонд „Земеделие“ въпроси и въпросите, поставени в буква А) и Б) в молба вх. № 4789/09.05.2016 г. на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер от по 200 лева, вносими от всяка от страните в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок да се представят доказателства за внесените депозити.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Щ.П., който да се уведоми след представяне на доказателства за внесените депозити.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи данни за администратора, поддържащ сървъра на интернет сайта на Държавен фонд „Земеделие“.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.06.2016 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: