Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№780/10.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Тони Петрова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 147/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Д.Г.Н.,***, със съдебен адрес ******** чрез адвокат П.Д.Д., е оспорил решение № 195/04.12.2013г. постановено по АНД № 421/20143г. по описа на Районен съд гр.Поморие, с което е изменено наказателно постановление № 882/04.09.2013г. издадено от началника на РУП Поморие, в частта относно наложените наказания за извършено нарушение по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, като съдът е намалил наказанието лишаване от право да управлява МПС от за срок 6 месеца, на срок от 3 месеца и глобата е намалена от 200 лв. на 100 лв. В останалата част наказателното постановление е потвърдено. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.6,т.1, предл.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.3, предл.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. и за нарушение на чл.103, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно и иска от съда да бъде отменено изцяло, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на обжалваното решение и на оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е частично основателна.

Според настоящия съдебен състав по делото пред районния съд не са събрани доказателства, от които по несъмнен начин да се установява извършването на едното от двете нарушения, а именно нарушението на чл.103, във вр. с чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП. От събраните гласни доказателства се установява, че полицейската кола се е движела в срещуположната лента на пътното платно, спрямо тази, по която се е движел автомобила управляван от наказаното лице. Стоп палката е била подадена през прозореца по време на движение при разминаването на колите. Установено е още, че става въпрос за период от време, през който пътния трафик, по пътя на който е установено неправилното изпреварване дало повод за подадения сигнал от контролните органи за спиране на автомобила, е изключително интензивен, т.е. по време на подаване на стоп палката през прозореца на автомобила на контролните органи в насрещната лента освен автомобила на наказаното лице са се движели и множество други автомобили в това число и автомобила на един от разпитаните по делото свидетели. Разпитаният актосъставител твърди, че подал през прозореца стоп палка на движещия се срещу него автомобил на наказаното лице след като възприел неправилното изпреварване, извършено от този автомобил. Съдът дава вяра на тези показания, тъй като по делото не са събрани никакви други данни, които да обосноват обратния извод. Същевременно свидетелите Д.М. и А.Д., първия управлявал своя лек автомобил „Пежо 206” след автомобила на нарушителя, а втория е пътувал в автомобила на Д.Н., заявяват, че по пътя до Ахелой не са видели никакви полицаи. Първите такива са били полицаите, които в края на гр.Ахелой са спрели Д.Н. за проверка. Същите в показанията си посочват, че на 23.08.2013г., когато е установено нарушението, движението е било много интензивно. В описаната в наказателното постановление отсечка е имало много автомобили и всички са се движили със скорост 60-70 км/ч. Съдът дава вяра и на тези показания с оглед факта, че полицаите, които са подали стоп палка не са се намирали в спрян от страни на пътя обозначен автомобил, каквато е обичайната хипотеза, при която се възприема наличието на контролиращи органи от КАТ по пътя. Полицейската кола е била в движение, движела се е в насрещната лента и в този интензивен трафик стоп палката е била подадена през прозореца в процеса на движение, което означава, че е напълно възможно полицейската кола да не е била възприета от свидетелите.

За да бъде наказан Д.Н. за това нарушение е необходимо по несъмнен начин да се установи неговата вина, т.е. да бъде доказано, че той е имал възможност да възприеме подадения сигнал със стоп палка от контролните органи и въпреки това не е спрял, така както предписва разпоредбата на чл.103 от ЗДвП.

В процесния случай сигнала чрез стоп палка не е подаден нито по обичайния начин, нито от обичайно място – от контролни органи, намиращи се в близост до пътя при спрян обозначен служебен автомобил. Знакът е подаден от движещ се автомобил, когато в насрещната лента са се намирали множество автомобили. По време на движението в такава ситуация според настоящия съдебен състав не е възможно автомобилите в насрещната лента да разчетат за кого е предназначен този сигнал със стоп палка, а поради обстоятелството, че той е подаден изведнъж от движещ се автомобил е напълно възможно и да не бъде възприет, т.е. забелязан от водачите на МПС движещи се в насрещната лента, което се установява и от показанията на свидетелите М.и Д..

По тези съображения настоящия съдебен състав счита, че в частта относно това нарушение наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като наказващия орган не е доказал субективния елемент на деянието. В тази част решението на районния съд следва да бъде отменено.

Решението на районния съд е правилно в частта, в която е потвърдено наказателното постановление относно нарушение на чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП, във вр. с чл.183, ал.2, т.3, предл.4 от същия закон.

По делото не е спорно, че на мястото описано в акта и наказателното постановление има пътен знак и съответна маркировка, забраняващи изпреварването. Същевременно от показанията на актосъставителя несъмнено се установява, че наказаното лице е нарушило пътния знак и пътната маркировка и е извършило изпреварване, чрез което е привлякло вниманието на контролния орган, движещ се в насрещната лента за движение по същото време на същия път и е провокирало действията му към разпореждане със стоп палка, описани по-горе.

По тези съображения решението в тази част следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ решение № 195/04.12.2013г. постановено по АНД № 421/20143г. по описа на Районен съд гр.Поморие в частта, в която е изменено наказателно постановление № 882/04.09.2013г. на началника на РУП Поморие за размера на наложеното на Д.Г.Н. наказание за извършено нарушение на чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, както и в частта, в която същото наказателно постановление е потвърдено относно нарушението на чл.103, във вр. с чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, вместо него постановява:

         ОТМЕНЯ наказателно постановление № 882/04.09.2013г. на началника на РУП Поморие в частта, в която на Д.Г.Н. за нарушение на чл.103, предл.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.4 от същия закон са наложени наказания глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №195/04.12.2013г. постановено по АНД №421/20143г. по описа на Районен съд гр.Поморие в останалата му част.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: