Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              15.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 147 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.Г.К., ЕГН **********;*** против решение №2767/14.12.2011г. постановено по НАХД №2924/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление 80/21.06.2011г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 предл.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява, представя писмено становище по съществото на спора.

Ответникът по касация – Началника на сектор ПП при ОД МВР - Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на К.Г.К. против наказателно постановление 80/21.06.2011г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 предл.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.  За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В касационната жалба се твърди, че към момента на съставяне на АУАН е действала друга нормативна разпоредба, която третира деянието с по-леко наказание.  За установеното нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, извършено от К. е съставен АУАН №80/26.05.2011г., с бланков №862567. Жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че на посочените в АУАН и в НП дата и място е управлявал автомобила. Пред полицейските служители жалбоподателят не възразил относно констатираното нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Съобразявайки изложеното съдът намира, че жалбоподателят, движейки се по път от Републиканската пътна мрежа е бил длъжен да стори това, след  заплатена винетна такса. Не са налице доказателства за заплатена винетна такса за процесния автомобил, поради което съдът намира, че е осъществен състава  на нарушението от обективна страна. Нормата на чл.179, ал.3, т.4, предл.1 е измеенна с ДВ, бр.39 от 20.05.2011г. във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Съгласно чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България всички нормативни актове се публикуват, като те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок. Следователно, изменението е в сила от 24.05.2011г., а АУАН е съставен на 26.05.2011г. В този смисъл размерът на наказанието е определен правилно, тъй като е приложена точната законова разпоредба.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2767/14.12.2011г. постановено по НАХД №2924/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление 80/21.06.2011г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 предл.1 от ЗДвП на К.Г.К., ЕГН **********;*** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                 2.