ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,06.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На шести април                                                            две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 147 по описа за 2010година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Оспорващият Областен управител на Област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Ответникът Общински съвет гр.Несебър, редовно призован, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         За заинтересованата страна „Голдън бъг” ЕООД, редовно призована, няма представител.

По делото е постъпила молба от С.А., в качеството на управител и едноличен собственик на „Голден бъг” ЕООД, с която иска разглеждането на делото да бъде отложено за друга дата, поради възникнали внезапни пречки, а именно влошено здравословно състояние, което препятства възможността й да се яви в днешното съдебно заседание. Към молбата е представен оригинал на болничен лист №2614973/01.04.2010г., от който се установява, че С.А. е в отпуск по болест от 01.04.2010г. до 08.04.2010г. с диагноза „бъбречна колика”, режим на лечение домашен амбулаторен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – С оглед на представения болничен лист, моля да не се дава ход на делото. Това е заинтересована страна, която е пряко потърпевша от Решението на Общински съвет Несебър.

АДВОКАТ К. – Моля да не давате ход на делото, но не поради постъпилата молба от управителя на заинтересованата страна „Голден бъд” ЕООД, а тъй като считам, че оспорването на Областния управител е недопустимо. Доводите ми са следните: Оспореното решение не представлява административен акт и това е така, тъй като административната фаза за предоставяне на концесия приключва с избора на концесионер. До този момент органът по предоставяне на концесия действа като административен орган. След избора на концесионер отношенията между него и органа по Закона за концесиите, във връзка с концесионния договор, неговото изпълнение и прекратяване, са отношения между равнопоставени страни и всички спорове следва да се решават по общия ред. А поради липсата на административен акт, който да се оспорва, заповедта на Областния управител се явява недопустима. В този смисъл е и практиката на Върховен административен съд. В същия ред на мисли са и решенията на ВАС № 5876/2008г. по административно дело № 7/2007г. и административно дело №7438/2005г. Във връзка с това, моля да прекратите производството като недопустимо.

 

СЪДЪТ по искането на процесуалния представител на ответника по жалбата, за прекратяване на производството, поради недопустимост на оспорването, ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

Съдът намира ,че ход на делото не следва да бъде даден, тъй като за заинтересованата страна „Голдън бъг” ЕООД е възникнало препятствие, което не може да бъде отстранено, а именно заболяване на законния представител на дружеството, надлежно установено с болничен лист. Дружеството няма процесуален представител, поради което са налице предпоставките на чл.139, ал.1 от АПК за отлагане на делото. Мотивиран от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

 

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.05.2010г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: