Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 24 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 147/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – Министър на околната среда и водите, чрез процесуалният си представител юрисконсулт Д.М., обжалва Решение №69/24.11.2008 г., постановено по НАХД №29/2008 г. на Районен съд – гр. Поморие. С решението е отменено Наказателно постановление №С-2-3689-1/30.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. С последното на „ВиК” ЕАД – гр. Бургас е наложена текуща месечна санкция в размер на 6759 лева на основание чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС във вр. с Наредба №8/25.01.2001 година за качеството на крайбрежните морски води, и чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 7, т. 2 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.

В съдебно заседание касаторът поддържа подадената жалба и представя писмени бележки, в които подробно излага аргументи за незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, като излага подробни съображения в подкрепа на тезата си.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

За да отмени издаденото наказателно постановление първоинстанционният съд е приел, че нарушението, за което е наложена текущата имуществена санкция на жалбоподателя в първоинстанционното производство, не е доказано по несъмнен и безспорен начин. За да обоснове  този си извод съдът е обсъдил всички събрани в хода на съдебното дирене доказателства, включително и заключението на назначената от него съдебно-техническа експертиза. Въз основа на тези доказателства е приел, че поради нарушение на процедурата по вземане на проби, след анализ на които е прието, че са налице завишени стойности на показателите азот амониев, азот нитратен, азот нетритен и общ фосфор, не може да се направи обективна преценка  дали е допуснато нарушение на изискванията на Наредба №8/25.01.2001 г. Настоящият състав на съда изцяло споделя мотивите и изводите, формулирани в оспорения съдебен акт.

Безспорно установено е, че на ответника по касационната жалба в настоящото съдебно производство е била извършена проверка на 27.02.2008 година, на която дата са взети проби от Пречиствателната станция „Равда – „Слънчев бряг”, стопанисвана от „ВиК” ЕАД – гр. Бургас. В протокола е отразено, че пробите са взети на равни интервали от време един час и взетите проби се предоставят за анализ. За такъв анализ обаче са предоставени само девет проби, а не 24, така както би следвало да бъде. Следва да се отбележи, че в Наредба № 6/09.12.2000 година за емисионни норми за допустимо по съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, подробно е разписан реда, по който следва да бъдат вземани пробите и съответните методики, въз основа на които се правят изчисленията относно спазването на емисионните норми. От назначената в първоинстанционното съдебно производство експертиза, в която подробно е описан този ред, по който следва да бъдат вземани пробите, изрично е указано, че за да бъде извършен коректен анализ и определени точни стойности, следва да бъде анализирана средноденонощна проба. В настоящия случай такова изследване е невъзможно, тъй като са налице обективно по-малък брой проби от тези, въз основа на които може да бъде извлечена средноденонощната проба.

На следващо място от протокола за извършения анализ не може да се направи и категоричен извод коя методика е приложена, за да бъдат получени посочените стойности.

При така установените факти правилно първоинстанционният съд е намерил, че издателят на наказателното постановление не е доказал по несъмнен и безспорен начин нарушението, за което е наложена санкцията.

По тези съображения настоящият състав на съда намира, че не са налице отменителни основания по отношение на оспорения съдебен акт. Последният като законосъобразен следва да бъде оставен в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №69/24.11.2008 г., постановено по НАХД №29/2008 г. на Районен съд – гр. Поморие, с което е отменено Наказателно постановление №С-2-3689-1/30.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с което на „ВиК” ЕАД – гр. Бургас е наложена текуща месечна санкция в размер на 6759 лева на основание чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС във вр. с Наредба №8/25.01.2001 година за качеството на крайбрежните морски води, и чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 7, т. 2 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………