ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    147    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – Министерство на околната среда и водите, редовно призован, явява се Д. М., пълномощник, упълномощена от по-рано.

За ответника – „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт З., упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДЖЕМА М. – Поддържам подадената жалба. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ З. - Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ДЖЕМА М. – Считам, че при постановяване на решенето си първоинстанциониня съд е взел предвид само експертното решение, не са обсъдени представените писмени и гласни доказателства, поради което решението е непълно. От представените писмени и гласни доказателства се доказва, че изцяло е спазена процедурата по пробовземане и правилно е наложена санкцията и издадено наказателното постановление. Предвид представените доказателства, моля, да отмените първоинстанционното решение, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно и да постановите ново, с което да потвърдите издаденото наказателно постановление като правилно и законосъобразно и наложената санкцията е в предвидения в закона размер.

Ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ З. - Моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението на първоинстанционния съд като считам същото за правилно и законосъобразно.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

ДЖЕМА М. – Възразявам във връзка с искането на страната да им се присъждат направените разноски, съгласно разпоредбите в това производство не се присъждат такива разноски.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам, че жалбата е неоснователна и  като такава не следва да бъде уважена. Анализа от събраните по делото доказателства води до извода че Поморийският районен съд правилно е обсъдил, че в случая е нарушена разпоредбата на чл. 19 от Наредба № 6 за реда и начините на вземане на проби. Това е видно и от самият протокол за извършването на тази дейност, като там е записано, че за период от 24 часа на равни интервали от време през един час са взети и въпросните проби и би следвало те да са 24 проби. В същият протокол са записани само 9 проби, и административният орган твърди, че  не е нарушен принципа за взимане на проби на равен интервал от време. Но този равен интервал от време е 1 час, а пробите са по-малко. Нарушени са правилата на пробовземане и се опорочава цялата процедура. По тези причини намирам, че решението на  Поморийския районен съд е правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: