ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1479 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Р., редовно призована, представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Несебър, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от В.Д.Р. с вх. № 7430 от 20.07.2016 г. против Заповед № 1233/24.06.2016 г., издадена от кмета на Община Несебър.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с писмо вх. № 7864/04.08.2016 г. административна преписка с доказателства, описани в писмото.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. С оглед твърденията, че обектът не представлява преместваемо съоръжение по смисъла на чл. 56 от ЗУТ и предвид обстоятелството, че същият не се ползва, като в тази връзка с него не се задоволяват търговско-обслужващи дейности, моля да допуснете до разпит в следващо съдебно заседание свидетели, с които ще докажем, че обектът не се ползва и не се е ползвал за процесния период. В случай, че не допуснете  свидетел, моля да се назначи експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна. Моля да бъде приета административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

По отношение искането за допускане до разпит на свидетели, считам, че по този начин установените факти и евентуално установяването им в настоящото производство не е относимо по следните съображения:

Не се оспорва, че обектът е същият, за който вече има влязло в сила решение и въз осова на който доброволно е премахнат от жалбоподателят. Безспорно е установено, че става дума за преместваем обект. Поставянето на преместваеми обект е регламентирано в ЗУТ, като в тази връзка дали и по какви причини жалбоподателят не го е използвал лично или чрез трето лице, не променя безспорно установените по делото факти, а именно, че става въпрос за преместваем обект.

АДВ. Д.: Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

 

Съдът счита, че следва да бъдат приети представените с административната преписка доказателства. Счита искането за допускане на свидетели за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с преписката доказателства.

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане двама свидетели за следващо съдебно заседание.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 10.11.2016 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: