ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 10.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1479 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.Р., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат Д., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Несебър, редовно призован, представлява се от юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

         Явяват се свидетелите Р.С.П. и Я.Г.Г..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

Свидетелят Г. е изведен от залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Р.С.П., като СНЕМА самоличността и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Р.С.П. – ** години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните.

 

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА П. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Познавам В.Р.. Тя има павилион, който е в двора й,  в с. Равда. Миналата година павилионът функционираше. Ползваше се за промишлени стоки – търговия.

След това аз като отидох на село, всичко беше съборено. Бяха съборени и другите павилиони. Това беше в месец май, тази година. Всичко беше съборено. След това някъде в някаква нива беше павилионът. Страхуваха се да не го разбият и понеже сме съседи, ме попитаха дали могат да го сложат в двора си, но откъм моята страна. Когато дойде камионът с павилиона, тъй като има арка и жици и не можеше да влезе камионът, защото имаше и спрени две коли на улицата, шофьорът свали павилиона на улицата и трима-четирима души сложиха тръби, за да го вкарат в двора. Нито работи павилионът, нито има вода и ток. Има мрежа. Откакто са го разтоварили до сега, павилионът не се ползва.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

СВИДЕТЕЛКАТА П. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: През месец май го нямаше павилионът. Аз съм само през лятото там, в съседния имот. Отново през края на месец май  павилионът беше поставен в двора.

На мен ми казаха, че са го стоварили в някаква нива или двор, не зная точно и оттам го докараха в техния двор. Само това е улицата с арката и само оттам може да се мине. Понеже камионът не можа да мине оттам, го сложиха там към главната улица.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Представям и моля да приемете извадка от кадастралната карта заедно с констативен протокол, който е съставен от служители на община Несебър през 2014 г. – отново, когато за същия павилион е имало производство за незаконното му поставяне. Към констативния протокол има приложение, което също посочва местоположението на павилиона. Искам да предявим скицата на свидетелката, за да установим местоположението на павилиона.

СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поставиха павилиона малко по-навътре, към главната улица, където беше и преди и сложиха мрежа, за да не влизат децата. Улицата няма връзка с павилиона. В павилиона продаваха дрехи. Във всички павилиони се продаваха играчки и дрехи. Павилионите бяха захранени с ток.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелката.

 

В залата влиза свидетелят Я. Г..

СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Я.Г.Г. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

Познавам В.Р.. Тя има павилион в с. Равда. Беше премахнат пролетта през месец март. След това го закараха извън с. Равда. Към края на месец май съпругът й ми се обади, че има посегателства на павилиона и ако мога да им съдействам, за да го върнат в двора. Нае автокран. Намерих двама приятели, с които отидохме да помогнем. Качихме павилиона и го закарахме в с. Равда. Не можахме да го сложим на мястото, защото имаше арка и жици. Избутахме го и го оставихме на старото му място, защото само там успяхме. До този момент павилионът стои там и не се ползва. Не е включен към преносната мрежа, няма ток и вода.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

АДВ. Д.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника Констативен акт № 22/10.05.2014 г. и скицата към него, както и справка от кадастралната карта.

 

С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата, като ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Считам оспорената заповед за законосъобразна и правилна. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, като моля в същия срок, който ще предоставите на жалбоподателя за писмени бележки, да дадете и за община Несебър, за да представим писмени бележки.

Съдът ДАВА 7-дневен срок от днес на страните за представяне на писмени бележки.

ОБЯВИ, ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: