ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети февруари                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1478 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИД КРЪСТЕВИ 14” ЕООД, редовно призован, се явява лично управителя Димо Кръстев. Представлява се от адвокат И.А., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

Явяват се вещите лица инж. Х.К., инж. Б.К. и инж. Д.Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили заключения от вещите лица по изготвените съдебно-техническа-оценителска експертиза от вещото лице инж. Х.К.Х., постъпила на 27.01.2017 г., съдебно-агротехническа експертиза от вещото лице инж.-агроном Д.П.Г., постъпила на 30.01.2017 г. и съдебно-техническа експертиза от вещото лице инж. Б.К., постъпила на 01.02.2017 г. 

Експертизите са представени в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. А.: Няма пречки да се допусне изслушването на вещите лица.

Моля почитаемия съд, тъй като се запознахме с протокола от първото по делото съдебно заседание и с изключително лаконичното оспорване на жалбата, изразявайки се само в две думи от процесуалния представител на ДФ „Земеделие“, а именно: „Оспорвам жалбата.“ Правото ни на защита в административния процес с доказателствената тежест върху административния орган налага да помоля съда да укаже на ответника да чуем в какво се изразява оспорването на жалбата и да бъдат изложени твърдения във връзка със спорните факти, а вече съдът да прецени дали преди експертизата или след това, но следва да бъде очертан предметът на спора. Оставя доверителя ми в процесуална изненада, тъй като не знае в какво се състои оспорването, за да се защити със съответните процесуални способи.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Продължаваме да оспорваме жалбата, но подробни съображения ще изложим в писмената защита.

Моля, производството да се развие с изслушване на съдебните експертизи.

 

Съдът счита, че предметът на оспорване e oчертан в жалбата и това е заповедта на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Не се засяга правото на защита на жалбоподателя, доколкото в тежест на ответника е да докаже, че са били налице законовите изисквания за издаване на оспорения административен акт и фактите, на които той се основава, с оглед установената в АПК и  указана на страните с определението за насрочване доказателствена тежест.

Съдът счита, че няма пречка да се пристъпи към изслушване на заключенията на вещите лица, като на страните ще бъде дадена възможност да изразят становища по съществото на спора след събиране на доказателствата и приключване на съдебното дирене.

 

АДВ. А.: Предоставям на съда за реда на изслушване на вещите лица.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, изготвена от инж. Б.К..

 

Съдът СНЕМА самоличността на вещото лице, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

инж. Б.К.К. - ** г., българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Предупредена съм за наказателната отговорност. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

Предоставям на съда извадки от електронен лист на Приложение 113, контролен лист 3 по подмярка 4.1 и моля, експертизата, извършена от инж. К. да бъде преработена, тъй като не е съобразена с данните от този Контролен лист 3. Извършена е неправилна калкулация и оттам са грешни последните две колони. Изцяло изчислението е извършено погрешно. Правилно е групирала, но неправилно е изчислила. В тази връзка, моля да се преработи експертизата.

АДВ. А.: Преди всичко оспорваме представянето на този контролен лист, тъй като няма към него обяснение дали е част от административната преписка, защо не е бил приложен заедно с останалите доказателства към административната преписка. Следвало е административният орган да представи административната преписка в нейната цялост. Защо сега се представя в днешно съдебно заседание, моля да уточни, за да формулирам въпрос към вещото лице.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Този контролен лист е от системата ИСАК и въпросът беше да извърши вещото лице справка от Централно управление и там можеше да се запознае с този контролен лист и съдържанието му. Сега го представям на съда.

АДВ. А.: Ако вещото лице не е било задължено да проучва материали, различни от административната преписка, то не може да бъде упрекнато, че не е съобразило този контролен лист. Искането ни е за преработка без да сме изслушали заключението. После ние ще вземем становище, след като изслушаме експертизата.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Г-жо К., бихте ли казали на съда какви материали използвахте, за да изготвите Вашето заключение, които са извън материалите по делото?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Освен материалите по делото, съм ползвала Наредба № 9 - нормативен документ относно методиката по кандидатстване за проект.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Какви писмени материали и доказателства ползвахте, за да отговорите на въпроса какъв е размерът на допустимите за финансиране и недопустимите за финансиране разходи?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Използвала съм заповед № 03-РД-1634 от 27.08.2010 г. за определяне на референтни стойности, включително с конкретните разходи за ел. инсталация на склад, за съхранение на готова продукции и на ограда.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Тази заповед съдържа ли пределни разходи в техните стойности или съдържа дейности, за които ДФ „Земеделие“  определя референтни цени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съдържа референтни цени на разходи за извършени СМР-та. Съдържа самите цени.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Съобразявали ли сте отделно от референтните цени, които са обективирани в тази заповед, пазарни стойности или действителни разходи за създаване на процесните активи?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала задача да изследвам пазарни стойности.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Изследвали ли сте начина, по който са определени референтните цени – т.е., съществува ли методика, която е ползвал ДФ „Земеделие“ за съответните пределни цени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма данни за методиката, по която са формирани референтните цени. Установих го на страницата на ДФ „Земеделие“.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Видяхте ли на страницата на ДФ „Земеделие“ да има обявяване на референтни цени, с които Вие боравихте и да е обявена заповедта?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На интернет страницата не съм намерила заповедта с референтните цени, с които съм работила.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Вашата задача е била сведена само до установяване съпоставка между референтните цени и проектното предложение на заявителя и нищо друго не сте получили?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Получила съм проекта с количествените сметки, приложените офертни цени по подобекти и съм направила своите изводи на тази база.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: От експертния Ви опит може ли да отговорите дали е правилно сторнирането (орязването) на проектните стойности до размера на референтните цени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При положение, че не съм правила сравнение на действащи пазарни цени, не мога да посоча референтни стойности и такива на пазара.

Заповедта, която е посочена на страница 1 от заключението от 2010 г., всъщност е от 2015 г.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси, но ще формулирам допълнителна задача с оглед отговорите на последния въпрос, за да може вещото лице да установи, че заявителят е действал стриктно и съвестно при изпълнение на своето проектно предложение.

Моля, вещото лице да допълни своята задача с изследване на пазарните стойности за създаване на процесните активи, за да може самият съд да съпостави доколко пазарните и референтните стойности се съотнасят.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Предоставям на съда, но в тази връзка аз ще поддържам нашето искане за преработка на заключението.

 

Съдът счита, че с оглед възражението на ответника по представеното заключение, то не следва да бъде прието в днешно съдебно заседание. На вещото лице следва да се даде възможност да го коригира, с оглед представеното за сведение от представителя на ответника в днешно съдебно заседание приложение. Искането на жалбоподателя за поставяне на допълнителен въпрос към експертизата е допустимо и  относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да коригира представеното заключение, като вземе предвид представения от ответника в днешно съдебно заседание Контролен лист 3.

ДОПУСКА допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза - вещото лице да даде отговор за пазарната стойност на заявените за финансиране разходи, предмет на първоначалното заключение, като съобрази пазарните цени към момента на одобряване на инвестиционния проект.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за допълнителната задача на вещото лице в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внасянето му.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице инж. Х.Х., на което СНЕМА самоличност, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

инж. Х.К.Х. – ** г., български гражданин, неосъждан, с висше техническо образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.: Предупреден съм за наказателната отговорност.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: След като сте изследвали пазарната стойност на съответните активи по девет точки селскостопанска техника, може ли да отговорите на въпроса: избраната оферта от моя доверител дали е под пазарната стойност на всеки един от активите, изследван от Вас, или го надвишават?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така избраните активи, които са посочени в моята експертиза, всичките са почти под пазарната стойност, като някои от тях са на границата, но повечето са под пазарната стойност. Аз съм посочил в табл. 1 трите оферти и разликата, която е посочена в проценти.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Запознахте ли се с методиката на формиране в ДФ „Земеделие“? Има ли яснота как се е стигнало до определяне на референтната цена на всеки един от активите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посетих офиса на ДФ „Земеделие“ в гр. Бургас. При тази моя визита ми бяха посочени тези референтни цени. Получих копия, които ги приложих по делото. Това, което ми представиха, аз го описах като приложение в експертизата за позициите, които се оспорват. Те бяха във вид на компютърни разпечатки.

До момента на изготвяне на експертизата, по делото нямаше приложена заповед или друг документ, за да се види каква е методиката, как са определени тези цени.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Видяхте ли при подготовката на вашето заключение някаква заповед, с която да се определят референтни цени за селскостопанската техника?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: До момента на представяне на експертизата, такива документи не открих. Ако има някакъв пропуск, моля за извинение.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Във вашите таблици на стр. 5 и стр. 6 по отношение на одобрен разход на финансиране, Вие сте ползвали тези компютърни разпечатки, за които говорите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази референтна цена съм я взел от предоставената информация от ОД „Земеделие“ - Бургас, която съм приложил и по делото.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Във вашето заключение твърдите, че сте правили проучване на машини, аналогични на тези по делото. Какво имате предвид под „аналогични“?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В Наредба № 9 има едно определение за „аналогични“. Там е казано, че за машини, които са близки с тези на процесните или еднакви, това значи да имат едни и същи характеристики и показатели, а аналогичните могат да имат известни отклонения. Прилагат се съгласно методиката за оценка на машини и съоръжения.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Какво означава използвания метод на пазарните аналози?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проучил съм пазара. В Таблица 1, на стр. 4, където съм ползвал три оферти, сметнал съм средно аритметичното. Това е средната пазарна цена на тези активи.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: На стр. 4 използвал сте три оферти. Може ли да ги представите, покажете и да кажете от коя дата са?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм ги взел предвид и съм ползвал приложените оферти по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВ. А.: Да се приеме заключението.

 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и  безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Х.К.Х. по изготвената съдебно-техническа-оценителска експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице съгласно представената справка-декларация в размер на 600 лв., 400 лв. от които платими от внесения депозит, а останалите 200 лв. следва да бъдат платени по 100 лв. от всяка от страните, в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да бъдат представени доказателства за внасянето им.(изд. Р.К.О.-400 лв.-09.02.2017 г.)

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице Д.Г. по назначената съдебно-агротехническа експертиза, като СНЕМА самоличността на вещото лице и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

инж. Д.П.Г. – ** г., български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Предупреден съм за наказателната отговорност.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Г-н Г., откъде взехте понятието „максимално допустими разходи“ и както „разход за допустима редукция“?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Правих запитване до ДФ „Земеделие“ и те ми отговориха с обяснителна записка на моя имейл, където ми обясниха как стигат до този коефициент на редукция. На моя имейл беше тази таблица.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Има ли някаква таблица, на база на която ДФ „Земеделие“ прави редукция?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, прави редукция, защото има така наречените „референтни цени“. Освен това, схемата на насаждения се разрешава от първоначално представените на §2.  Схемата на засаждане, която е посочена, е 6х5 м в един декар - 33 броя дръвчета. От представения проект на жалбоподателя, той използва схема за интензивно производство на био бадеми, където дръвчетата са 2 пъти повече. А има голяма разлика между „интензивно“ и „стандартно“ производство, тъй като в таблицата §2, в колона „г“ е посочено 686 лв. Те не оправдават тези разходи за засаждане на 66 броя дръвчета и затова в заповедта е посочено в §5. Аз процедирах съгласно заповедта. Тази заповед беше в кориците на делото на стр. 819.

          ВЪПРОС НА АДВ. А.: В заповедта какво е посочено  интензивното производство или само стандартното?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В самата заповед не е посочено за интензивно производство на бадеми, но с това уточнение на §5, който използва базовите разходи за засаждане на една фиданка, те увеличават разходите за производство, което съвпада с интензивното.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Стойността на една фиданка по заповедта, съвпада ли със заявената от жалбоподателя стойност на една фиданка?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вие сте посочили, че стойността на една фиданка е 6.00 лева. В базовата технологичната карта също е 6.00 лв., но разликата е само, че е 6.00 лева с включено ДДС.  Към цитираната заповед има технологична карта за засаждане на бадеми и там пише 33 броя сумарно по 6.00 лв., което става 198.00 лева, а отдолу има една забележка „разходи с включено ДДС“ и има още една забележка, че цената е до 10 лева.

          ВЪПРОС НА АДВ. А.: Ние коректно ли сме определили цената 6.00 лева на фиданка?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, според мен коректно е определена цената от 6.00 лева.

АДВ. А.: Моля да ни бъде дадена възможност да поставим допълнителна задача на вещото лице относно проектното предложение на жалбоподателя в частта за създаване на трайни насаждения от био бадеми, дали е съобразено с пазарните стойности за съответните разходи, както и дали съществува методика, при която се определя редукцията ако съществува, да се ползват от нея всеки един от заявените разходи  извън заповед 03-РД/1635/27.08.2015 г.?

Моля да отговорите допълнително тази базова технологична карта дали има съответствие между заложените в нея единични стойности и ползваните от заявителя единични стойности за отделните разходи за отглеждане на био бадеми?

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: В отговор на въпрос № 2, може ли да отговорите съществува ли такъв механизъм, смисъл на методика или от аритметични действия ги извеждате?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам идея дали има методика. Това е в обяснителната записка, която ми е дадена.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Това е от обяснителната записка, която Ви е изпратена?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е от обяснителната записка, която ми е изпратена на имейла.

АДВ. А.: Правим искане относно имейла, който е изпратен от ДФ „Земеделие“ към вещото лице, да бъде задължено вещото лице инж. Д.Г. да представи този имейл за сведение на съда и жалбоподателя, тъй като вещото лице базира своя отговор на база на този имейл. Ние следва да знаем какво е посочено в него.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Въпросът е зададен от ДФ „Земеделие“ да бъде посочен механизма. Не оспорваме експертизата, че вещото лице е отговорило и на този зададен въпрос. Ако желае жалбоподателят да му бъде отговорено, моля да формулира своя въпрос. На нашия въпрос вещото лице е отговорило, но предоставям на съда.

 

Съдът счита, че следва да приеме представеното в днешно съдебно заседание заключение по изслушаната съдебно-агротехническа експертиза.

Счита за допустимо и относимо към предмета на спора искането за допускане на допълнителна задача към вещото лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение по извършената съдебно-агрономическа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 267.70 лв., съгласно представената справка-декларация, от които 200 лв. платими от внесения депозит, а останалите 67.70 лв. следва да бъдат платени от ответника, в 14-дневен срок по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да бъде представено доказателство за внасянето им. (изд. Р.К.О.-200лв.-09.02.2017 г.)

ДОПУСКА допълнителна съдебно-агрономическа експертиза, вещото лице по която следва да отговори  на поставените от адвокат А. в днешно съдебно заседание въпроси,

1.Проектното предложение на жалбоподателя в частта за създаване на трайни насаждения от био бадеми, дали е съобразено с пазарните стойности за съответните разходи, както и дали съществува методика, при която се определя редукцията ако съществува, за да се ползват от нея всеки един от заявените разходи  извън Заповед № 03-РД/1635/27.08.2015 г.?

2.Базовата технологична карта дали има съответствие между заложените в нея единични стойности и ползваните от заявителя единични стойности за отделните разходи за отглеждане на био бадеми?

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да бъде представено доказателство за внасянето им.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Д.Г..

ЗАДЪЛЖАВА инж. Г. да представи изпратения от ДФ „Земеделие“ имейл с обяснителната записка за определяне на коефициента на редукция, с помощта на която е отговорил на втори въпрос от приетото днес експертно заключение.

 

АДВ. А.: Правим искане с оглед на процесуалните разпоредби в ГПК, който се прилага субсидиарно по отношение на административния процес, моля да задължите ответника да представи копие на заповедта, която указахте и на предходната, на която се позовава вещото лице за СМР-тата и за тази заповед, която е изследвало вещото лице по съдебно-агротехническата експертиза.

От тези две заповеди за определяне на референтните цени за трайните насаждания и СМР-та, моля да ни бъдат предоставени копия от тези заповеди, тъй като те не са достъпни за нас. Моля да получим копия от тях.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: При наличие на тези заповеди, същите ще бъдат представени.

 

По доказателствата, съдът счита, че следва да задължи ДФ „Земеделие“ да представи заповеди за определяне на референтни цени за техниката и за СМР, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ДФ „Земеделие“, в 10-дневен срок да представи заповедите за определяне на референтни цени за техниката и за СМР, относими към.

 

АДВ. А.: Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, като с писмена молба ще посочим съответните доставчици, тъй като за отделните техники те са различни. Те оперират с ДФ „Земеделие“. Моля да ми бъде даден 7-дневен срок да уточня доставчиците, след което да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред тях, за да се снабдя с офертните стойности за процесните активи - селскостопанска техника.

 

Съдът счита искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да уточни доставчиците – вносители на земеделска техника, след което да бъде издадено съдебно удостоверение, което да послужи пред тях за снабдяване с офертните стойности за процесните активи – селскостопанска техника.

 

СТРАНИТЕ: На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.03.2017 г. от 13,40 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.34 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: