ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и седми октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1478 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИД КРЪСТЕВИ 14” ЕООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от пълномощника на жалбоподателя с вх. № 9903/27.10.2016 г., с която заявява, че няма възражение по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от „СИД КРЪСТЕВИ” ЕООД ЕИК 203140326, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „Алеко Богориди” № 28, представлявано от Д.В.К., против Заповед № 03-РД-891/29.02.2016 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта, в която се отказва финансиране в т. ІІ, т.1-17, общо в размер на 217 703,07 лв.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка с писмените доказателства в нея.

Съдът ДОКЛАДВА молба с вх. № 9903/27.10.2016 г. от жалбоподателя, в която се прави искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Моли да му бъде дадена възможност да представи доказателства.

Моли съдът да задължи ответника да представи административен акт, издаден и утвърден по надлежния ред от Министър на земеделието, с който се въвеждат съответните референтни стойности, както и да бъде изяснен начина на издаване на административния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорваме жалбата.

Моля да бъде приета представената от ДФ „Земеделие” административна преписка.

В днешно съдебно заседание представям и моля да бъдат приети като доказателства Заповед № 03-РД/761 от 23.02.2016 г. за заместване на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

Представям доказателства за това кога са качени на сайта на фонда списъците за референтни цени, заповед № 03-РД/1634 от 27.08.2015 г. за определяне на референтните цени при СМР, както и заповед № 03-РД/1635 от 27.08.2015 г. за референтни цени на трайни насаждения, с приложена към нея базова технологична карта за създаване на насаждение от биологични бадеми.

Имаме искане за назначаване на три експертизи – съдебно-икономическа експертиза, съдебно-агротехническа и съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси в писмената молба, която представям.

 

Съдът по доказателствата счита, че следва да приеме представените  представените с административната преписка доказателства, както и представените днес от ответника писмени доказателства, с които се удовлетворяват част от исканията в молбата на жалбоподателя и да даде възможност на жалбоподателя да представи официални писма от вносителите на съответната селскостопанска техника. Счита искането за назначаване на съдебни експертизи за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно: заповед № 03-РД/761 от 23.02.2016 г., докладна записка от директора на Дирекция „Информационни технологии”, заповед № 03-РД/1634 от 27.08.2015 г. за определяне на референтните цени при СМР, както и заповед № 03-РД/1635 от 27.08.2015 г. за референтни цени на трайни насаждения, с приложена към нея базова технологична карта.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в срок до следващо съдебно заседание да представи писма за съответната селскостопанска техника.

НАЗНАЧАВА съдебна експертиза от вещо лице със специални знания в областта на оценяване на машини и съоръжения, което след като се запознае с доказателствата по делото и направи справка където е необходимо, да отговори на поставените в молбата на жалбоподателя по т. 1 въпрос, както и на поставените в т. І от молбата на ответника, представена  в днешно съдебно заседание, въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на по 200 лв. за всяка от страните, който да бъде внесен в 14-дневен срок по сметка на Административен съд – Бургас считано от днес, като в същия срок се представят доказателства за внесения депозит, след което ще бъде определено вещото лице.

НАЗНАЧАВА съдебно-агротехническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с представения от жалбоподателя проект и доказателствата по делото, да отговори на въпросите, поставени в т. ІІ от молбата на ответника, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., платими от ответника в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок да се представи доказателство за внесения депозит, след което ще бъде определено вещото лице.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза от вещо лице строителен инженер, което след като се запознае с административната преписка, с одобрения инвестиционен проект и съобрази  приложената заповед № 03-РД/1634 от 27.08.2010 г., да отговори на въпросите поставени в т.ІІІ от молбата на ответника, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв., вносим в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас,  като в същия срок да се представи доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който да бъде уведомен за извършване на експертизата след внасяне на определения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Обръщам внимание, че заявлението за подпомагане от 04.06.2015 г. на стр. 16 и 19 от него преди подписа на управителя, в колона 12, самият бенефициент е посочил срещу заявения актив референтния номер на активите – т.е., още към подаване на заявлението, жалбоподателят е бил съвсем наясно, че за част от заявените активи има референтна цена и одобрението ще бъде по нея. За тези активи, които няма референтна цена, важи правилото за трите оферти и избора на най-ниската цена. Тези активи затова не са включени в заповедта за отказ, защото са одобрени на най-ниска цена.

 

Съдът, за събиране на доказателства,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.12.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: