ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осми декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1478 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИД КРЪСТЕВИ 14” ЕООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Б.К..

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 11300/07.12.2016 г. от жалбоподателя, с която моли да не бъде даден ход на делото, поради неизготвяне на заключенията по назначените експертизи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Ж.Д., в която прави искане да бъде отведен от изготвянето на експертизата, поради отсъствието му по лични причини за неопределено време.

 Съдът ДОКЛАДВА и постъпила молба от вещото лице Х.К.Х., в която прави искане делото да бъде отложено за по-късна дата, тъй като не е успял да изготви и представи експертизата в срок поради големия обем информация, която следва да обработи във връзка с поставените задачи.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя, с която моли делото да бъде отложено и да му се предостави възможност да представи официалните писма от вносителите на съответната селскостопанска техника, относно това какви цени са подали към ДФ „Земеделие” за процесните активи, за които е постановен отказ от финансиране. Посочва дати, на които е служебно ангажиран.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Работя по експертизата. Моля да ми бъде дадена възможност да я изготвя.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да се даде възможност на вещите лица да изготвят заключения по експертизите.

 

Съдът счита, че следва да замени вещото лице по назначената агрономическа експертиза с оглед заявеното от инж. Д.. Следва да предостави възможност на жалбоподателя в следващо съдебно заседание да представи посочените в молбата документи и да даде възможност на вещото лице да изготви експертизите, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАМЕНЯ вещото лице Ж.Г.Д..

НАЗНАЧАВА на негово място вещото лице Д.П.Г., който да бъде уведомен за изготвяне на експертизата.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в следващо съдебно заседание да представи официалните писма от вносителите на съответната селскостопанска техника.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.02.2017 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведомят вещите лица за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: