ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На шести април                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1478 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИД К.И 14” ЕООД, редовно призован, явява се лично управителят Д.В.К. и адвокат И.А., с пълномощно от днес.

УПРАВИТЕЛЯТ К.: Желая да се ползвам от процесуалното представителство на адвокат А..

 

ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

Явяват се вещите лица инж. Б.К. и инж. Д.Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило на 01.03.2017 г. заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза от вещото лице инж. Б.К., което е представено в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило на 01.03.2017 г. заключение по допуснатата допълнителна съдебно-агротехническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. Д.Г., което е представено в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. А.: Да се изслушат допълнителните заключения на вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че следва да бъдат изслушани заключенията на вещите лица.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице инж. К., която е със снета от предходно съдебно заседание самоличност, като я ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.


          ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Какво съобразихте, за да определите пазарната стойност на заявените за финансиране разходи? Какво взехте предвид към момента на одобряването на инвестиционния проект?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Използвала съм данни от справочна литература на сп. „Строителен обзор“ и сп. „Справочник на цените в строителството“ - издания най-близки до изследваната дата януари 2015 г. и съм съобразила проектните решения с обема на еталон 19 от сп. „Строителен обзор“, който се отнася за сграда  - метална конструкция, обслужваща сграда, която се доближа до изследваната сграда. Така съм определила пазарните стойности с определените индекси за инфлация за периода на изследването.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Проектното предложение на дружеството-жалбоподател в рамките на така определените от Вас пазарни стойности ли са по отделните позиции и съвкупно?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пазарната стойност на сграда „Склад за съхранение на продукцията“ с обзавеждане без ДДС е 106 669 лв., а предложената от дружеството стойност е 132 000 лв. Заявените суми са без ДДС.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Какво е проектното предложение на заявителя?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пазарната стойност е по-ниска от заявената за склад електроинсталация от заявената. За ажурната ограда е в размер 8 557 лв. без ДДС, като пазарна стойност също е по-ниска от заявената, която е 10730 лв. и осветлението на оградата е в размер на 3 294 лв., като пазарна стойност е по-ниска от заявената, която е 5 622 лв.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Максимално допустимите разходи за финансиране са по-ниски от определените пазарни стойности?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За склад за съхранение на продукция и ажурна ограда пазарните стойности са по-високи от определените допустими максимални стойности. За електроинсталация склад и осветление ограда са по-ниски пазарните стойности от максимално допустимите. Това са средни пазарни цени за страната. Цените са единични средни пазарни цени за страната в сп. „Строителен обзор“. Цените на пазара не са изследвани заради спецификата на обектите.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на вещото лице като обективно и безпристрастно изготвено,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА основното и допълнително заключение на вещото лице инж. К., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер общо 766 лв., от които 400 лв. платими от внесения депозит, а останалите 366 лв. следва да бъдат заплатени по равно от страните в размер на по 183 лв., в 14-дневен срок от днес.(изд. Р.К.О. - 400 лв. на 06.04.2017 г.)

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице по съдебно-агротехническата експертиза, изготвена от вещото лице инж. Г. (със снета от предходно съдебно заседание самоличност), като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представител съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: При отговора Ви на първия поставен от нас въпрос в частта за създаване на трайни насаждения от био бадеми, дали е съобразено по пера със съответните разходи?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съобразено е в рамките на пазарните стойности за съответните разходи. То е съобразено, като има разлика само в едно, което съм посочил - само за риголване на площта, като разликата е 20%, което Вие сте го надвишили.

ВЪПРОС НА АДВ. А. По другите пера в рамките на пазарните стойности ли е?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ДФ „Земеделие“ са посочили по броя на фиданките, но колкото са повече фиданките, толкова повече са разходите. Компенсира разходите за създаване на 66 броя дръвчета.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Какво означава „риголване“?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: То представлява дълбоко обработване на почвата на 60-70 см дълбочина с едно плужно тяло. Обикновено се прави с верижен трактор, като идеята е да се разрохка и да се подготви добре почвата за насаждане на трайни насаждения.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: За дейността „риголване“ може ли да е свързано с терена, който ползваме?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не знам какъв е теренът. Възможно е да има храсти.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Възможно ли е да се оскъпи разходът „риголване“ в зависимост от конкретния терен, който ползва заявителя в случая?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно е да се оскъпи цената, но комбинирам три мероприятия - почистване на терена, риголване и изравняване на самата площ. В таблицата на конкретната заповед е посочено 280 лв. цена с ДДС за тези три разхода. Вашите разходи са 285 лв., но без включено ДДС за тях. Както съм посочил в самата експертиза, тези цени се определят за конкретната площ и тежестта следва да бъде доведена до състояние да се засадят.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Тази базова технологична карта, която Вие ползвахте, откъде я взехте?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз я взех от кориците на делото. Тя беше неразделна част от заповедта.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: В крайна сметка тя не се отнася до интензивно насаждение на бадеми?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така, както е посочено в самата карта, те са посочили система 6 на 5, тя не е за интензивно насаждение. Интензивното е за 66 броя дръвчета на декар и в този случай в самата заповед е указано, когато има разминаване в броя на дръвчетата и разходите в тази технологична карта, технологията на производство, те дават единична цена на дръвче, което трябва да се умножи по броя на дръвчетата на декар.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: С тази единична цена, която е обявена, съобразено ли е нашето предложение?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, надвишава я. Получава се 27,80 лв. Вие надвишавате със 7,30 лв. референтните стойности на един брой посадъчен материал.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Надвишаваме ли пазарната стойност, която сте определили с допълнителното заключение?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, вмествате се в нея.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че това заключение не изяснява делото от фактическа страна и ще го коментирам в писмената защита. Пазарната цена е без значение доколкото нашата компетентност е да преценим разходите за трайното насаждение. Това е сторено чрез прилагане на референтна цена.

АДВ. А.: Моля да се приеме заключението на вещото лице. Считаме, че то допринася за изясняване на спора от фактическа страна.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на вещото лице, като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж. Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение съгласно представената справка-декларация в размер на 349 лв. от които 200 лв. платими от внесения депозит, като останалите 149 лв. следва да бъдат платени от жалбоподателя по сметка на Административен съд - Бургас в 7-дневен срок от днес. В същия срок следва да се представи платежен документ за внасянето им. (изд. Р.К.О. - 200 лв. – 06.04.2017 г.)

 

АДВ. А.: Уважаема госпожо Председател, представям доказателство от вносителя на стопанска техника за пазарна стойност на активи, които са предмет на заповедта.

Моля да счетете делото за изяснено и да дадете ход по същество.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с молба от 21.02.2017 г. с доказателства от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, във връзка с дадените в предходно съдебно заседание указания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Не възразявам относно представените от адв. А. доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме постъпилите с писмо вх. № 1729/21.02.2017 г. писмени доказателства от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, както и представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя писмо от вносителя на стопанска техника ,като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмото на ДФ „Земеделие“ писмени доказателства.

ПРИЕМА представеното от „Агроин“ ООД гр. Стара Загора писмо относно пазарни цени на стопанска техника.

 

АДВ. А.: От името на доверителя ми заявявам, че оттеглям обжалването по т. 17 от заповедта.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча други доказателства. Предоставям за сведение на съда решение № 2424/20.12.2016 г. на Административен съд – Пловдив.

 

С оглед заявеното от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. А.: Ние Ви молим от името на дружеството-жалбоподател да постановите съдебен акт, с който след цялостна преценка на фактическите обстоятелства по делото, да уважите жалбата на доверителя ми като основателна и доказана и да отмените в частта на отказа заповедта на ДФ „Земеделие“, като върнете преписката на ответния административен орган за произнасяне с оглед мотивите на съда, като ни бъдат присъдени всички направени по делото разноски. Молим, в своите мотиви съдът ясно и безусловно да даде отрицателна оценка на незаконосъобразната практика на ДФ „Земеделие“ да отхвърля заявления за финансиране, позовавайки се бланкетно на определени от него и недостъпни до заявителя референтни стойности. В този смисъл заповедта е издадена в противоречие с материалноправните разпоредби. В този смисъл има богата съдебна практика по вътрешноведомствени актове и вътре да бъдат определени референтни стойности като пределни такива, над които да бъде отхвърлено заявлението за финансиране. Многократно съдилищата са се произнасяли, че тази рестриктна практика не съответства на наредбата, която цитира административния орган. Неясен е начинът, по който се формират така наречените референтни цени. Липсва методика, по която се определят. Отсъства задължително оповестяване не само към бенефициента, но и на основанието, на което се процедира с такава редукция. По делото ние поискахме допълнително заключение само да се увери почитаемият съд в добросъвестността на заявителите и до това, че неговите проектни предложения са в рамките на пазарните стойности за закупуване на активи. Няма нормативна база за определяне на референтни цени. Излиза, че заявителят е финансова санкциониран за нещо, което той не е знаел, че го нарушава, не е знаел какъв е финансовият лимит за разходите, което не е доведено до неговото знание. Всеки един, който участва и всеки един заявител следва да получи информация за всяка една пределна цена. В случая се процедира по един различен начин. Издадени са заповеди, които определят за кои активи се определят максимално допустими референтни стойности, но без заповеди, в които да се съдържат такива стойности, а такива за тяхна вътрешна информация и на база на това те извършват изрязване и осакатяване на предложенията, което води до невъзможност да се изпълни целият проект 600 000 лв., което при това положение не може да бъде изпълнено.

Подробни доводи ще изложа в писмена защита. Има богата съдебна практика както за акта на ДФ „Земеделие“. Отделно от това има богата съдебна практика на Върховен административен съд относно така наречените „референтни стойности“.

В този смисъл, моля съдът да се произнесе в положителна насока, в насока за възприемане на нашите доводи. Ще изложим подробни аргументи в писмен вид с оглед правната и фактическа сложност на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и останала изцяло недоказана в настоящото производство. При един по-задълбочен преглед на изслушаните експертизи, същите са в подкрепа на казаното от мен.

Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение, за което представям списък на разноските.

Моля да ми бъде предоставен по-дълъг срок за представяне на писмена защита, в която ще изложим подробни съображения на нашата теза за прекомерност на адвокатското възнаграждение, което считам, че следва да се коригира в посока надолу.

По отношение на богатата съдебна практика ще си позволя да кажа, че едва сега тръгват дела по тези мерки.

Моля да ми се даде възможност за писмена защита.

Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне на писмени защити.

Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: