ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юли                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1478 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ей Си Ем Консулт” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат И. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областно пътно управление Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило от ответника писмо вх. № 5525/11.06.2015г., с което заявява, че желае да се ползва от представения по делото Констативен протокол от 13.05.2014 г. Към писмото са приложени заверени копия на Доклад изх. № 93-01-6115/28.07.2014г. на Директор на Дирекция РПИБС в Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол 9058/14 от 30.07.2014 г. на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, Обобщен сравнителен отчет за възложените и извършени видове, както и схема за временна организация на движението на кръстовище на Път 1-9 „Варна-Бургас” при км 222+849,41, като заявява, че желае да се ползва от тях.

 

АДВОКАТ И.: По молбата на ответника,  която е входирана на 11.06.2015 г., считаме че следва да бъде оставена без уважение, поради следните няколко съображения:

На първо място, с протоколно определение от 14.05.2015 г. на ответника беше предоставен 7-дневен срок, в който да заяви дали ще се ползва от представения за същото съдебно заседание протокол. В така указания срок ответникът не е предприел активни процесуални действия. Едва на 11.06.2015 г., т. е. близо месец след съдебното заседание е постъпила  настоящата молба, с която се заявява, че ще се ползват от протокола. Считам че след изтичане на указания от съда 7-дневен срок оспореният документ следва да бъде изключен от доказателствата по делото, тъй като ответникът не е изпълнил указанията на съда.

По отношение на представените със същата молба доказателства, считам че всички те са неотносими към издаването на обжалваното от нас писмо и в този ред на мисли те не са част от изисканата също от съда административна преписка. Аз се запознах с тези документи и установих, че всички са издадени в срок след издаването на писмото, т. е. те не са послужили като мотив за издаването му и не са основание за издаването му. Освен това, в самите документи – доклади, протоколи, не се описват обстоятелства, свързани с конкретното рекламно съоръжение, за което в момента спорим. В заключение искам да Ви помоля поради неспазване на 7-дневния срок оспореният от 13.05.2015 г. протокол да бъде изключен от доказателствата и да се приложи разпоредбата на чл. 161 ГПК, тъй като считам, че ответникът е създал пречки за установяване на факти по делото. Останалите доказателства, представени с молбата, да не се приемат като неотносими. Това е моето становище.

 

СЪДЪТ счита, че въпреки, че ответникът е заявил след 7-дневния срок, че желае да се ползва от оспорения документ, това не е пречка да бъде открито производство по оспорването му, поради което на основание чл. 193, ал. 2 ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на констативен протокол от 13.05.2014 г.

УКАЗВА на жалбоподателя, че тежестта на доказване неистинността на документа пада върху страната, която го оспорва, т. е. върху него.

 

АДВОКАТ И.: Във връзка с определението на съда считам, че в процесния случай документът, който сме оспорили има характера на частен документ и този документ не носи подписа на нашата страна, т. е. страната, която го оспорва. Следва да се приложи хипотезата на чл. 193, ал.3 ГПК, т. е. тежестта на доказване да падне върху страната, която го е представила, а не върху нас и освен това моля да се има предвид, че с изрично указание в предходно съдебно заседание съдът е указал на ответника, че тежестта на доказване пада върху него.

Аз считам, че документът е частен и поради тази причина няма да предприемем активни действия по оспорването му. Отново заявявам, че считам, че представеният преди предходно съдебно заседание протокол не е част от административната преписка, която беше изискана. Един-единствен протокол не може да е част от цялата преписка, първо. Второ, ако този протокол беше основание за издаване на обжалваното писмо, той щеше да бъде посочен в същото като мотив, а това не е сторено. Същият протокол не е и част от кореспонденцията, която се е развила между страните в рамките на близо половин година. Ето защо считаме, че е съставен по-късно и отразява неверни обстоятелства.

Други доказателствени искания нямаме. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна с оглед изявлението на жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЛАГА край на съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, моля Ви да уважите жалбата ни и да отмените писмо № 840/23.06.2014 г. на Директора на Областно пътно управление Бургас. Молим да ни присъдите и направените съдебно-деловодни разноски.

Искам да маркирам основните възражения по законосъобразността на административното производство. Моля да се има предвид, че в нито една норма, разпоредба не присъства текст, по силата на който административният орган, издал писмото, да разпорежда демонтиране или задължаване страната, която е собственик или ползвател на рекламното съоръжение да подава заявление за прекратяване на разрешението за ползване, т. е. административният орган не разполага с такава нормативна възможност да прави такива властнически волеизявления. Наред с това поддържам абсолютно всички съображения по материалната и процесуалната законосъобразност на обжалваното писмо.

Моля да уважите жалбата.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: