ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети май                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1478 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ей Си Ем консулт” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат И. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областно пътно управление Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило от ответника заверено копие на констативен протокол от 13.05.2014 г. относно извършено на място измерване на отстоянието на процесното рекламно съоръжение от кръговото кръстовище на път І-9 Варна-Бургас, ведно със схема на кръстовището на процесния пътен участък.

 

СЪДЪТ предоставя констативния протокол на адвокат И. да се запознае с него.

 

АДВОКАТ И.: Считам че представеният констативен протокол, ведно със скица, не са част от административната преписка. Не сме били уведомени за самия оглед. Считам че констативният протокол е създаден единствено и само за целите на настоящия процес. Ако същият беше част от административната преписка, административният орган щеше да се позове на тези констатации още при издаването на писмото, което обжалваме. Водим с Областно пътно управление Бургас близо една година писмена и устна кореспонденция и нито веднъж не се споменаваше този протокол, точно обратно, отлагаше се само във времето констатирането на фактическото положение, като в крайна сметка така и не се стигна до взаимен оглед на конкретното рекламно съоръжение, затова оспорвам този констативен протокол като неверен. Освен това, за да се извърши оглед на рекламното съоръжение е нужно същият да бъде иницииран с нарочна заповед на административния орган. В самия констативен протокол такава заповед не е посочена. По никакъв начин не може да се направи извод, че точно на тази дата, точно тези лица са извършили огледа, поради което го оспорваме. Предходното съдебно заседание беше отложено за представяне на цялата административна преписка. Ако се приеме, че това е цялата административна преписка, защо досега този констативен протокол не е бил представен, на база на който е издадено това писмо, което оспорваме.

По отношение на скицата, тя е от предходна дата и не касае писмото.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на жалбоподателя за оспорване на представения протокол и изискванията на чл. 193, ал. 2 ГПК, следва да даде възможност на ответника да заяви дали желае да се ползва от него, след което ще се произнесе дали ще открие процедура по оспорване, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.193, ал. 2 ГПК ДАВА възможност на ответника да заяви дали желае да се ползва от представения констативен протокол в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

АДВОКАТ И.: Представям и моля да приемете уведомление до Директора на Областно пътно управление Бургас от 23.07.2014г. с известие за доставяне, с което уведомление сме предупредили във връзка с настоящия спор да не предприема действия по премахване на рекламното съоръжение. Това уведомление също следва да е част от преписката, тъй като касае действия около завеждането на спора. Аз твърдя и много се надявах колежката да е тук и да заяви дали това е цялата преписка.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените от адвокат И. уведомление и известие за доставяне, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА и ПРИЕМА представените от адвокат И. в днешно съдебно заседание уведомление и известие за доставяне.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи цялата административна преписка, свързана с издаване на обжалваното писмо, включително и доказателства за изграждането на кръговото кръстовище.

УКАЗВА на ответника, че на основание чл.170, ал.1 от АПК, носи доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в издадения от него административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

За събиране на доказателства съдът ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.07.2015 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: