ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1478 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За „Ей Си Ем консулт” ЕООД не се явява представител, редовно уведомено.

За ответника- Областно пътно управление Бургас се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Л.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Ей Си Ем консулт” ЕООД против писмо с изх.№840/23.07.2014г. на директора на Областно пътно управление- Бургас, с което жалбоподателят е уведомен, че поради изграждане на ново кръгово кръстовище на път І-9 Варна Бургас, поставеното от него рекламно съоръжение вече се намира на отстояние от пътни възли и кръстовища по-малко от нормативно предвиденото такова и не отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.2 от Наредбата за специално ползване на пътищата, и е предоставен на същия 14-дневен срок за демонтиране на рекламното съоръжение и депозиране на искане за прекратяване на разрешението за съоръжението за специално ползване.

СЪДЪТ констатира, че по делото не е приложена административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Л.- Оспорвам изцяло основателността на жалбата. С оглед на това, че по делото не е представена административната преписка, моля съдът да ми предостави срок за представяне на преписката.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че по делото не е представената административната преписка и с оглед направеното от ответната страна искане

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи на документите, налични в преписката по издаване на оспорения акт.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: