РЕШЕНИЕ

1666

гр.Бургас, 08.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, тринадесети касационен състав, в открито заседание на 20 септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Станимира Друмева

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Румен Йосифов

            2. Веселин Белев

 

при участието на секретаря Стоянка Атанасова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията докладчик Белев КАНД № 1477 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Жалбоподател е директора на ТД на НАП Бургас. Жалбоподателя участва в производството лично.

Ответник по жалбата е Трейс Агро ЕООД гр.Бургас. Жалбоподателят участва в производството чрез пълномощник – адвокат С. Пенева от АК Бургас.

Жалбата е насочена срещу решение № 605/14.05.2018г. по АНД № 956/2018г. на Районен съд Бургас. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № К17-246-F304676/08.08.2017г. на директора на ТД на НАП с което на основание чл.180а ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер 592.88лв. на Трейс Агро ЕООД. В мотивите си първоинстанционният съд е приел за установена фактическата обстановка по постановлението, а именно, че привлеченото към отговорност лице не е начислило ДДС за две от получените през 2015г. доставки, установени по фактури съответно от 10.09.2015г. и 17.09.2015г. По тези доставки лицето било длъжно да издаде протокол съобразно чл.117 ал.3 ЗДДС, както и да ги отрази в дневника за продажби съответно за м.септември и за м. октомври 2015г.

Възприемайки изцяло фактическата обстановка по постановлението, първоинстанционният съд е обосновал наличието на две нарушения по приложението на закона, налагащи отмяна на НП. На първо място съдът приел, че след като нарушението е извършено чрез бездействие е следвало да се посочи в обстоятелствената част на наказателното постановление точната дата, за която АНО е приел, че бездействието на привлеченото към отговорност лице е осъществило състава на визираното административно нарушение. Непосочването на тази дата е съществена празнота в обстоятелствената част, тъй като липсват формулирани фактически основания, касаещи съществен елемент от състава на нарушението и това нарушава правото на привлеченото към отговорност лице да се защити по фактите.

На второ място първоинстанционния съд е приел, че от обстоятелствената част на наказателното постановление се извличат данни за допуснати две самостоятелни нарушения, тъй като начисляването на ДДС е ежемесечно и при липсата на последователни пропуски се осъществява състав на ново нарушение всеки месец.

В касационната жалба на директор на ТД на НАП Бургас се излагат подробни аргументи за незаконосъобразност на мотивите на първоинстанционния съд, отнасящи се до основанията, налагащи отмяна на обжалваното наказателно постановление. Иска се касационната инстанция да отмени обжалваното решение и да постанови такова, с което да потвърди постановлението. Не се сочат нови доказателства.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Участващият в производството прокурор излага становище за неоснователност на жалбата и иска потвърждаване на първоинстанционното решение. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление съдът взе предвид следното.

По делото липсват оплаквания на страните, отнасящи се до валидността и допустимостта на обжалваното решение. При извършена служебна проверка в тази насока на основание чл.218 ал.2 АПК съдът прие, че първоинстанционния съдебен акт е валиден и допустим.

За да прецени правилното приложение на материалния закон, на основание чл.220 АПК съдът прие за установени фактите по случая такива, каквито са били установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. Страните не спорят по фактите, а по произтичащите от тях правни изводи.

Първото оплакване в жалбата на административнонаказващия орган е основателно. Настоящият съдебен състав приема, че наистина срокът за изпълнение на процесното административно задължение от привлеченото към отговорност лице е елемент от фактическия състав, но не споделя извода, че е следвало да се посочи крайната дата за изпълнение на задължението. Това не е необходимо, тъй като се извлича директно от закона въз основа на установените и конкретизирани в постановлението факти. Посочването на точната дата на настъпване на неизпълнението би могло да има съществено значение само ако конкретния спор между страните се отнася до законосъобразност на обжалваното наказателно постановление, поставена в зависимост от спазването на съответни срокове, но процесния случай не е такъв.

Второто оплакване в жалбата на административнонаказващия орган е неоснователно. Съгласно чл.87 ЗДДС начисляването на ДДС се извършва не съответно на всяка доставка, а по месечни данъчни периоди с обобщени резултати в справка-декларация. Това означава, че изпълнително деяние по чл.180а ал.1 ЗДДС, изразяващо се в неначисляване на данък в предвидените законови срокове, може да бъде осъществено само за един месечен период. В случая периодите са два, съответно неизпълненията са две и сочат наличието на две самостоятелни административни нарушения. За тях АНО е определил едно общо наказание. Това е в противоречие със закона, който не допуска това. В този смисъл настоящата инстанция споделя напълно изводите на първоинстанционния съд за незаконосъобразност на постановлението по тази причина и на основание чл.221 ал.1 АПК препраща към тях.

Предвид неоснователността на направените от жалбоподателя оплаквания и въз основа на извършената служебна проверка за съответствие с материалния закон съдът прие, че на основание чл.221 ал.2 АПК обжалваното първоинстанционно решение следва да се потвърди с посочената по-горе корекция на мотивите.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 605/14.05.2018г. по АНД № 956/2018г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

            2.