ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми юни                               две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1477 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Я. редовно и своевременно призован не се явява, представлява се от процесуален представител адв.С.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Х.Й.Д.- ст.полицай при Второ РУ при ОД МВР град Бургас редовно и своевременно призован,  се  яявва лично.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          Съдът докладва, че делото е образувано  по жалба на Д.А.Я., ЕГН *********, постоянен адрес *** против Заповед за задържане №434зз-61 от 28.02.2017 година, издадена от Х.Й.Д. на длъжност ст.полицай ООР при Второ РУ ОД на МВР град Бургас.

Съдът указва следната доказателствена  тежест: В тежест на административният  орган  е да докаже наличие на фактическите  и правни основания за издаване  на заповедта, а именно:че се били налице предпоставките на чл.72, ал.1, т.2 от ЗМВР, а именно  това,  че на жалбоподателя  е направено надлежно предупреждение да не пречи на орган на властта  в лицето  на полицейския орган да изпълни задължението си по служба, както и извършването на фактическите действия или бездействия от страна на жалбоподателя след така направеното предупреждение, които са възпрепятствали обективно полицейския орган да изпълни задължието си по служба.

В тежест на административинят  орган е да докаже и обстоятелството, че при постановяване на  спорната заповед не е допуснал  съществени процесуални нарушения от категорията на тези, явяващи се основание за отмяна на самата заповед.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.К.-Запознат съм с преписката. Поддържам  така подадената жалба, като Ви моля, доколкото на деверителя ми при задържането  не е вречена  заповед за задържане, неправилно в жалбата е посочен неправилен номер, това е техническа грешка.Да се счита,че жалбата е подадене срешу заповед рег.№434зз -165/ 19.05.2017 година. На второ място поддръжам доказателствените искания които съм направил в жалбата и в молбата от 12.06.2017 година като с оглед и след запознаване с материалите представени от административния орган моля, да допуснате допълване на въпросите по т.3 – въпрос №3.3 да отговори административния орган защо не е бил допуснат явиля се и присъствал  по време на задържането  във Второ РУ на при ОД на МВР Бургас  адв.К., както и  бил ли е уведомен същия, съгласно  изрично посоченото в декларацията от жалбоподателя, да бъде уведомен  с посочените  имена и номер на  мобилен  теблефон в 22.09 часа.

ОТВЕТНИКЪТ Д.- Оспорвам жалбата.Да се приемат доказателствата.Искам да обясня случая:На 19.05.2017 г. около 21.00 ч. получихме сигнал, че в  ж.к.“Славейков“ гражданин подава сигнал, че му е опрян пистолет в главата.Отидохме на място,установихме  лицето Й., само това си спомням от името.Господинът  ни обясни, че  преди няколко  години е дал под форма на стока крупна сума пари на г-н Я. и незнайно защо Я. не я е върнал. Прибирайки се в дома си  Й. е бил причакан и  му е бил опрян пистолет. Визнакнал е скандал  и Й.  е успял да го  убеди да остави пистолета.  Отноно е  възникнал скандал и по данни на Й. Я. е изкарал втори пистолет, с който го е заплашил.По данни на същия са минали двама негови съседи, които са видели  скандала.Установихме лицата,  живят в този блок, същите  заявяват, че са видели Й. да има скандал с непознат за тях едър мъж. В тази връзка лицето Й. ни представи адреса, на който можем да намерим  г-н Я. на този адрес ***.Почуквайки на вратата ни отвори едър мъж, който отговаряше на описанието на свидетелите съседи, но същите заявиха,че не са видяли оръжие  само са чули за недоразумение.Когато ни отвори г-н Я. ние се представихме и поискахме документ за самоличност.Установихме,   че това е въпросния г-н Я..Аз и моя колега  попитахме Я. дали между него и Й. е имало някакъв скандал.Същият потвърди, че е имал скандал, поради неуредени финансови взаимоотношения.Попитахме  г-н Я. дали притежава оръжие и същия заяви,че притежава единствено закупен и регистрииран газов  пистолет.Обяснихме му, че  във вързка със ЗМВР и ЗОБВВПИ както и възникналата ситуация, по подаден сигнал е длъжен при поискване  на полицейски органи да предаде оръжието, коета заявява, че има за извършване на проверка.Същият  ни заяви, че въпросното оръжие в момента се намира  в дома му, но категорично отказа да ни го даде.Тогава аз  му издадох устно полицейско разпореждане на ясен и разбираем за него тон, да ни предаде притежаваното от него оръжие, за което същия  заявява, че има, а също така и ако има някакво друго оръжие.Същият отново отказа да ни предаде оръжието.След което му обясних,че по този начин пречи на полицейските органи да си извършат задължията по служба и ще бъде задържан.Г-н Я. беше категоричен, че няма да предаде пистолета.След което бе задържан, като  му бяха разяснени изцяло правата, които има.Също така  преди да влезе в служебния автомобил той  поиска от  нас да се обади на своя адвокат, който присъства в момента.Тъй като това е негово  право  ние му представихме тази възможност и доколкото чух  той проведе разговор със своя адвокат.Когато доведохме  г-н Я. във Второ  РУ, за да оформим  документите за неговото задържане,  доколкото си спомням  около 10-15 минути му  бяха предоставени  да разговаря с адв. К.. Това е, което мога да кажа по случая.

АДВ.К.- В просторното си изложение административният орган не отговори на въпроса, кое конкретно действие е довело до негово задържане. Право на всеки граждинин е да откаже,  нито е  имало данни да е стреляно, а само твърдиния  на един гражданин. Аз като бях  там, защо не ми беше дадена възможност да участвам. Не  е вярно,  че са  ми дадени  15 мин.

ОТВЕТНИКЪТ Д. - Вие казахте, че сте говорили 15 мин,  това ако не е  била дадена възможност.Всеки гражданин, който си е закупил газов пистолет е длъжен да го регистрира. Същият заявява, че има такова оръжие и по ЗМВР и ЗОБВВПИ  е длъжен във  всеки един момент да го предаде на полцейски органи за проверка, при поискване.

АДВ.К. -  Става въпрос  за газово оръжение.Какъв ЗМВР и ЗОБВВПИ, за какво говорим.Най-съществения въпрос: какво точно му е  указано и което той да не го е изпълнил и е довело до неговото задържане.Това го няма в заповедта.В понеделник на 22.05.2017 г.  подадох  жалба  до Директора на ОД на МВР-Бургас, че са нарушени правата ми като адвокат, нарушени са  правата на задържаното лице, да се консултира с адвокат, защота докато той беше въведен  в районното управление твърдя, че той  не е бил задържан.Аз го заварих и ние седнахме на пейката и си говорихме. Задържането стана 15 или 20 минути след това, когато  дойдоха двама полации, които  му казаха да подпише тука. Аз съм записан в книгата, явил съм се и не съм допуснат до задържаното  лице. В  декларацията изрично е записоно по т.6 и т.1, че желае член от сеействотом и адвоката му да бъдат уведомени. Аз лично уведомих съпругата му, че е задържан.

ОТВЕТНИКЪТ Д.- На г-н Я. му беше дадена абсолютната възможност да се обади на адвоката си. Впоследствие в  районното управление имаше достъп до телефона си, защото той не беше с   белезници.Аз и моя колега сме свидтели,е че Я. категорично отказа да се обади на съпругата си. Проводе разговор от служебния телефон в  районното с баща му.

Съдът с оглед дадените допълнителни уточнения от адв.К. и от обяснението на административния орган намира, че в посоченото допълнително доказателствено искане от адв.К.- преписка № 434 ЗМ-454 от 2017 година по описа на Второ РУ при ОД на МВР следва да бъде изискана, с оглед наличието на данни за  връзка с конкретния случай, като за изясняване на фиктите и обстоятелствата, по които страните спорят, съдебния състав намира за необходимо да бъде призован в качеството на свидетел полицай Г.  И.Т. от Второ РУ при ОД на МВР Бургас, поради което                         О П Р Е Д Е Л И:

Да се призове Г.И.Т.-***

ПРИЕМА изпратена административна преписка.

ИЗИСКВА от Началника на Второ РУ при ОД на МВР Бургас заверено копие на преписка с рег.№ 434ЗМ-454 от 2017 година по описа на Второ РУ на ОД на МВР Бургас.

АДВ.К.- В кориците на делото е представено писмо от Началника на управлението, с което ме уведомяват за извършена проверка, по повод на подадено от мен заявление, по което е заведена преписка № 434р-3843/23.05.2017 година. Става въпрос за две преписки.По моята жалба е заведена преписка № 434р-3843/23.05.2017 г., тя е важна, защото е проверка по нарушените права на клиента ми и моите права.Моля да се изиска  преписка вх.№434р 3843 от 23.05.2017 г. по описа на Второ РУ на МВР-Бургас. В декларацията по т.6 , в която точка е отбелязано, че желае член от семейството да бъде уведомен е записан телефонен номер, който поемам ангажимент да установя на кого е и да уведомя съдебния състав.

Съдът, с оглед  доказателственото искане на адв.К. намира, че  посоченото допълнително доказателствено искане от адв.К.- преписка № 434 р-3834/23.05.2017 година по описа на Второ РУ при ОД на МВР следва да бъде изискана, с оглед наличието на данни за  връзка с конкретния случай, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗИСКВА от Началника на Второ РУ при ОД на МВР Бургас заверено копие на преписка вх.№434р 3843 от 23.05.2017 г. по описа на Второ РУ на МВР-Бургас.

ОТВЕТНИКЪТ Д.- Искам да допълня, че г-н Я. имаше достъп до телефона по време на оформяне на документи и имаше възможност да се обади на който иска. Вещите преди личния му обиск си бяха при него. Той проведе разговор с адв. К..

Съдът като взе пердвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2017 година от 15:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: