ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи октомври                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1477 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

За жалбоподателя И.Н.Д. - редовно уведомен,  се явява  адв. М..

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП”- Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явяват юк. Т. с представено по делото пълномощно и юк. Д. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещото лице с вх. №  8963 от 13.10.2015 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Т.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Д.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. М.:

 

ВЪПРОС: Вие сте работили по документите от делото, а именно по ревизионния акт и ревизионния доклад. Поддържате ли това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Абсолютно. Работила съм по документите, описани в експертизата.

 

ВЪПРОС: Не сте отговорили на въпроса за изготвяне на паричния поток и снемане на информация по банкова карта, защото не е била разкрита банковата тайна. Кой разкрива банковата тайна?

 

Юк. Д.: Възразявам, вещото лице няма как да отговори на този въпрос. Банковата сметка е на жалбоподателя. Вещото лице работи върху доказателства, които страните представят по делото и жалбоподателят е имал възможност да представи извлечение от банковата си карта.

 

Адв. М.: Нямам повече въпроси. Оспорвам експертизата, като изготвена не по поставените от жалбоподателя задачи. Не е отговорено на въпроса за разкриване на банковата тайна и за снемане на данни от картата. Всъщност, вещото лице можеше по този начин да окаже плащанията, без да се разкрива банковата тайна.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвала съм абсолютно всички данни по сметките, приложени по делото, даже и по картата, и съм записала защо не съм взела под внимание парите, изтеглени от кредитната карта.

 

Адв. М.: Говорим кои са били вносителите на парите по платежните нареждания и кои са участвали в сформиране на оборота на тази карта. Вещото лице да покаже на коя страница от заключението е записала данни за кредитната карта на жалбоподателя.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  На стр. 2 и на стр. 3 в таблицата има колона „захранване на сметка - внесени суми в брой”. Всички внесени по сметката суми участват в сумата, посочвана на ред „захранване на сумата в брой”.

 

Адв. М.: Ние искахме да установим кои лица са теглили.

В случая  от данните по делото, аз лично помолих да ми се достави платежно извлечение, от което да е видно какви средства са изтеглени в брой, какво е началното салдо и какви средства са внасяни. Банката не може да даде данни кои лица са внасяли и теглили от бордерата без разкриване на банкова тайна.

 

Юк. Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси към  вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът няма въпроси към вещото лице.

 

Адв. М.: От допуснатите трима свидетели, водя един свидетел за разпит. Този свидетел е внасял по тази кредитна карта, има го записан в извлеченията. Този свидетел е родител на жалбоподателя и е предоставял парични средства на същия. С показанията му ще доказваме внасяне на парични средства от майката на жалбоподателя - Р.Д..

 

Юк. Т.: Не възразяваме за разпит на водения свидетел.

Юк. Д.: Не възразяваме за разпит на водения свидетел.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Р.Д.А. на ** години, българка, българска гражданка, със средно образование, вдовица, майка на жалбоподателя.

Свидетелката е предупредена за наказателната отговорник по чл.290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Искам да дам показания. Обещавам да говоря истината.

 

НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.:

 

ВЪПРОС: Посочете банката, в която сте теглили и внасяли парични средства по кредитната карта на сина си.

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Внасяла съм парични средства по банковата сметка на сина си в Пощенска банка и Банка „Алианс”. Не съм теглила средства. Участвали са и други лица, които са внасяли по кредитната карта на сина ми - М.К., Т.Я. Издадени са касови бележки, в които се пишат имената. Предоставени са на съда. И другият родител, освен мен, към 2007г. е внасял пари, но не е ходил лично до банката, защото беше болен. Аз съм предоставяла пари и на двамата си сина по банков път. Всичко ми е доказано. Аз нон-стоп съм в ревизия на всичките ми фирми. Ревизиите започват от 2007 г., ако не се лъжа – 2008-2009 г. и всичко е приключило с доказан произход на средствата. Приблизителната сума, дадена от мен и съпруга ми на сина ми, са около 200 000-300 000 лв. за период от пет години. Нашето дете И. е болен и ние го издържаме. Ние със сина ми сме на общо домакинство. Детето на И. го отглежда майката, но всички финансови средства аз ги предоставям от общия бюджет на семейството. Моят син е със здравословни проблеми от около 7 години. В момента той е на лечение. От 2007 до 2010 г. синът ми е бил трайно в България. Ходил е в чужбина, но за по няколко дни.

Адв. МУТАФОВА: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Д. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: По време на ревизиите има доказване произход на пари, какво значи това?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:   Установени пари, платени данъци. Става въпрос за около 800 000 лв. Ние имаме четири апартаменти, акции и дивиденти. Някои от сумите съм ги декларирала, някои съм ги пропуснала, но аз имам доста голямо салдо - аз и съпругът ми. Живеем на ул. „Александрова” № 20. Никой не ми е казвал да внасям пари по сметката на И.. Парите ги вземам от моите лични средства и от тези на съпруга ми. Всеки месец внасям пари по кредитната карта на сина ми.  Тази кредитна карта знам кой я ползва, но това вас не ви интересува. 

 

ВЪПРОС: При вноските в банката снемаха ли самоличността Ви?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Би трябвало, след като пишат кой ги е внесъл, значи са снели самоличността ми.

 

СЪДЪТ няма въпроси към свидетелката.

 

Свидетелката е освободена от залата.

 

Адв. М.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Т.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600,00 лв. на 21.10.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. МУТАФОВА: Поддържам жалбата. Моля да ни се присъдят направените по делото разноски. Ще представя писмени бележки.

 

Юк. Т.: Уважаема г-жо Председател,  моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като необоснована и недоказана. Не се събраха доказателства, които да потвърдят изложеното в нея. Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение в размер на 1772.00 лв.

 

Юк. Д.: Моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок  на страните за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: