ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 18.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1477 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10, 30 часа се явиха:

За жалбоподателя И.Н.Д. - редовно уведомен, се явява адв. П.М. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява. юк. Т. с представено по делото пълномощно и юк. Д. – представя пълномощно.

 

Адв. М.: Не са налице основания за даване ход на делото, тъй като жалбоподателят е претърпял операция и е в невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание. Една от свидетелките е в чужбина. Другата свидетелка я водим за разпит.

Ако съдът счете, че не са налице причини за отлагане на делото, моля, да не приемете, че шиканираме процеса. Моля да бъде разпитана свидетелката, която водим днес.

 

Юк. Д.: Да се даде ход на делото - няма процесуални пречки.

 

Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй  като в днешното съдебно заседание присъства процесуалният представител на жалбоподателя, а съобразно чл. 139, ал. 1 АПК, приложим на основание §2 ДР ДОПК, делото следва да се отложи за друга дата, когато и жалбоподателят и неговият процесуален представител са в невъзможност да се явят за разглеждане на делото.

Ето защо по хода на делото съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. МУТАФЧЕВА: Да се разпита водения свидетел. Поддържам искането за разпит на останалите свидетели. Правя възражение за нищожност на ревизионния акт.

 

Юк. Д.: Да се разпита свидетеля. По отношение искането за разпит на още двама свидетели, считам, че трябва да се уточни кои лица и какви факти ще се уточнява с тях.

 

Юк. Т.: Присъединявам се към становището на колегата.

 

Адв. М.: В предходното съдебно заседание  съм уточнила ясно за какво ще дават свидетелите показания – за всички вноски по процесната карта и всички вносители да бъдат разпитани точно кога и какви вноски са правени. Има разпечатки по преписката и в самия ревизионен акт, но следва и свидетелите да потвърдят.

 

Юк. Д.: Има няколко сметки в различни банки, касае се за разплащателни сметки и сметки по кредитна карта. Тези лица следва да фигурират в разпечатките.

 

Адв. М.: Желаем да бъдат разпитани като свидетели Р.Д. – майка на жалбоподателя, счетоводителката на дружеството и свидетеля, който водим в днешното съдебно заседание  М.К. – леля на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

Снема самоличността на свидетеля, както следва:

М.А.К. на ** години, ЕГН **********, българка, българска гражданка, неосъждана, разведена, със средно спортно образование, леля на жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛКАТА: Желая да свидетелствам.

Свидетелката е предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обещава да говори истината.

 

Въпрос на адв. М.: Вие внасяли ли сте по сметки на жалбоподателя като титуляр?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Да.

 

Юк. Т.: Няма спор по това.

 

Адв. МУРДЖЕВА: Имало е спор, че друг е внасял по тези сметки парични средства. Ще изискам вещо лице да установи кои са внасяли по сметки на жалбоподателя.

 

Въпрос на юк. Т.: На какво основание правихте вноски по тази сметка?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Захранване на  сметка в качеството на роднина. Даваха ми пари и лични средства съм внасяла. Паричните средства ги внасях – имаше момче от фирмата студент и парите му се изпращаха към него, нещо такова имаше, беше доста отдавна.

 

Въпрос на юк. Д.: Колко вноски сте правили?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Не съм си водила статистика.

 

Въпрос на юк. Д.: Искат ли Ви име на вносител при внасяне на тези пари ?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Да, искат ми име и лична карта.

 

Адв. М.: Моля да бъде допусната съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която да определи паричния поток, който не е изчислен правилно от ревизиращия орган в ревизионния акт, както и да конкретизира  всички дадени суми от Р.Д. и нейния съпруг /починал към настоящия момент/ в полза на сина й И.Д.. Моля да ми дадете възможност да формулирам в писмен вид допълнителни въпроси.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателства по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да постави допълнителни въпроси към експертизата, в нарочна писмена молба, с копие за ответника, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице С.А. при депозит в размер на 600,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от  днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2015 година от 10,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: