ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 26.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1477 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя И.Н.Д. - редовно уведомен, се явява адв. П.М., която представя пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява. юк. Т., която представя пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на И.Н.Д. против Ревизионен акт № 021302650/18.02.2014г., потвърден с Решение № 154/27.05.2014 г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете искане за предоставяне на документи от трети лица дали заем на жалбоподателя. При определяне размера на паричните средства в брой  органът по приходите е приел нулево начално салдо, тъй като не е кредитирал представените декларации за предоставени парични средства от родителите на жалбоподателя. Ревизиращият орган е приел, че те не са разполагали с тези средства към 2006 г.

Моля съдът да допусне трима свидетел при довеждане в следващото съдебно заседание, с които ще установяваме факти и обстоятелства по правени вноски по кредитната карта на жалбоподателя.

 

Юк. Т.: Оспорвам жалбата като необоснована и недоказана. Моля да приемете административната преписка. Нямам доказателствени искания. Възразявам по доказателствените искания от процесуалния представител на жалбоподателя. В банковите извлечения фигурират вносители имената Р.Д. и М.К.. При положение, че други лица не фигурират в банковата система, не следва да се допускат до разпит.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и днес представените извлечение от персоналната партида на Р.А.Д. за период от 28.01.1997г. – 16.09.2005г.; Декларация от И.М.Л. за предоставени средства и Искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от трети лица изх.№ 02-ДОК-4811/02.06.2006г. на НАП Бургас.

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание трима свидетели при довеждане от страна на жалбоподателя.

 

На основание чл. 171, ал. 4 АПК, във връзка с § 2 ДР ДОПК УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за установяване на твърденията си в жалбата.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.03.2015 година от 10,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: