Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 06 ноември  2008 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шестнадесети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        З.Б.

 

 

При секретар Г.Ф.  и с участието на прокурора Ж. Г., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1477/ 2008 г.

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – Инспекция по труда – гр. Бургас, чрез Директора П. В. обжалва Решение № 223/25.08.2008 г. на Несебърски районен съд, постановено по НАХД № 416/2007 година. С решението съдът е отменил Наказателно постановление № 02-00006275/16.11.2007 година на Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда”, с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на друга на Х.И.Б. е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.6 от Наредба №3 от 1996 г.

В съдебно заседание поддържа жалбата и ангажира допълнителни писмени доказателства, като представя длъжностна характеристика на санкционираното лице.

Ответникът по касационната жалба не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас намира жалбата за основателна, а постановеното първоинстанционно решение за незаконосъобразно.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото и взе предвид наведените в жалбата доводи, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

В хода на развилото се първоинстанционно производство са били проверени както доказателствата, ангажирани от административнонаказващия орган, така и тези от санкционираното лице, и в резултат на тази дейност на съда правилно са установени фактите по спора.

Въз основа на тях обаче е направил незаконосъобразния извод, че не са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи извод, че Х.Б. е субект на извършеното нарушение.

Действително в хода на първоинстанционното производство не е била представена длъжностната характеристика на лицето, която касаторът представя пред настоящата инстанция. Въпреки това обаче, са били ангажирани достатъчно други доказателства, от които да се направи извод, че това лице е било оправомощено да провежда инструктаж на работниците и служителите в Хотелски комплекс „Амфибия бийч” в КК „Слънчев бряг”.  Този извод налага обстоятелството, че от представените документи за проведен вече инструктаж е видно, че Б. се е подписвал в книгата именно в качеството си на лице, извършило инструктажа.

Настоящият състав на съда намира, че правилно административнонаказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност именно на това лице в качеството му на управител на хотелския комплекс. От друга страна безспорно е установено, че лицето М. В. е работила в деня, в който е извършена проверката като помощник готвач без да й е проведен инструктаж. Въпреки че в първоинстанционния съдебен акт не се съдържа произнасяне по наведения от жалбоподателя /ответник по касационната жалба по настоящото производство/ довод за липса на извършено нарушение, предвид обстоятелството, че лицето, по отношение на което не е извършен инструктажа, не се е намирало в трудовоправни отношения с „ЗЕДА ТУР” АД, настоящият състав на съда отбелязва, че този довод е несъстоятелен.

Безспорно е било установено, че лицето въпреки липсата на трудово правоотношение е извършвало трудова дейност в този обект. Този факт се потвърждава и от допълнително представената пред първоинстанционния съд декларация от М. В.

Според нормата на чл. 9, ал. 2 от посочената по-горе наредба, начален инструктаж задължително се провежда и с работници и служители от други предприятия, които ще работят или пребивават на територията на предприятието. В този смисъл управителят на комплекса е бил длъжен да извърши инструктаж и на лице, което само фактически е изпълнявало трудова дейност, като не е сторил това е допуснал нарушението, визирано в чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, за което е санкциониран с наказателното постановление.

Като е отменил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен акт, допускайки неправилно приложение на материалния закон. Поради това същият следва да бъде отменен, а наказателното постановление потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV състав

 

 

Р   Е    Ш   И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 223/25.08.2008 г. на Несебърски районен съд, постановено по НАХД № 416/2007 година и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-00006275/16.11.2007 година на Директора на Дирекция „Областна инспекция по труда”, с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на друга на Х.И.Б. е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.6 от Наредба №3 от 1996 г.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                 2.