О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1426

 

20.06.2018 год., гр.Бургас,

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХХI състав, в закрито заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Динчева адм. д. № 1476 по описа за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

Производство е образувано след изпращане по подсъдност от Окръжен съд гр. Бургас на искова молба от "ЕЛСЕД ВАРНА" АД със седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, общ.Долни Чифлик, обл. Варна представлявано от Н.Х.М. срещу Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. "Княз Александър Батенберг" № 1 с цена на иска 26 851.48 лева. Ищецът е квалифицирал иска си по чл.86 от ЗЗД. В исковата молба се твърди, че между ищецът и ответникът е сключен договор № 395/02.09.2014 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ за изпълнение на проект „Изграждане на ограда по външни граници в ПИ 000011 в землището на с.Гроздьово (местност Рибарника), общ.Долни чифлик и закупуване на производствено оборудване“. Плащането по договора за безвъзмездна финансова помощ е извършено на 04.05.2017 год., а е следвало да се извърши на 24.03.2016 год. като по този начин ищецът счита, че от 25.03.2016 год. ИАРА е в забава. С исковата молба се претендира сумата от 26 851.48 лева на основание чл.86 от ЗЗД представляваща обезщетение за забава върху изплатената сума в размер на 238 203, 39 лева за периода от 25.03.2016 год. до 04.05.2017 год.   

С Определение № 123/07.02.2018 год. постановено по търг.д. № 436/17 год. ОС-Бургас е прекратил образуваното пред него производство и го е изпратил на Административен съд Бургас, приемайки че в случая се касае до спор по административен договор, който е подсъден на Административен съд Бургас. Това определение е обжалвано пред Апелативен съд Бургас и с определение постановено по ч.търг.д. № 89/18 год. състав на Апелативен съд Бургас е оставил определението на окръжния съд в сила.

След запознаване с исковата молба, цитираните определения и становищата на страните по спора настоящият съдебен състав счита, че не е компетентен да разгледа исковата претенция, с която е бил сезиран ОС – Бургас. Компетентен да разгледа спора между „ЕЛСЕД ВАРНА“ АД и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури според настоящия състав е Окръжен съд Бургас, тъй като се касае до спор по облигационни отношения като същите нямат публичноправен характер. Сключеният между страните договор няма белезите на административен такъв, поради което настоящият спор не е подсъден на Административен съд Бургас.  

Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че следва да повдигне спор за подсъдност по настоящото дело, който следва да се разреши съобразно правилото на  чл. 135, ал.4 от АПК.

Мотивиран от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1476/2018 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Окръжен съд гр. Бургас и Административен съд гр. Бургас по предявения иск от „ЕЛСЕД ВАРНА" АД със седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, общ.Долни Чифлик, обл. Варна представлявано от Н.Х.М. срещу Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне от смесен състав на ВАС и ВКС по реда на  чл. 135, ал.4 от АПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                                      СЪДИЯ: