ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                  две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1476 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Л.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София, редовно призован, явява се юрисконсулт И.П., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо № 9096/02.12.2014 г. в изпълнение на определение на настоящия съдебен състав, от ответника са представени документи по приложен в цитираното писмо опис. В същото писмо е изразено и становище по основателността на жалбата.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля, съдът да приеме молбата от 02.12.2014 г., както и представените с нея документи като писмени доказателства по делото. Няма да соча нови доказателства. Нямам нови доказателствени искания.

 

         Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на ответника искане и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с молба вх. № 9096/02.12.2014 г. документи по опис като писмени доказателства по делото.

         С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля да отхвърлите жалбата на В.М. като неоснователна и да оставите в сила обжалвания административен акт - Заповед № ЧР-187/09.06.2014 г. предвид следните съществени фактически и правни доводи:

         На първо място заповедта е издадена от компетентен орган. На второ място заповедта е издадена съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, тъй като видно от представените щатни разписания от ИАРА, действащи до 05.06.2014 г. и след тази дата в отдел „Рибарство и контрол” е извършено съкращение на 1 щатна бройка. Тази длъжност заемана от жалбоподателя В.М. и неговите функции се изпълняват от останалите три броя служители. Ето защо намирам, че съкращението е реално, а не фиктивно и извършено с цел оптимизиране на администрацията. Предвид изложеното, считам, че не са налице основанията на чл. 146 от АПК за отмяна на обжалвания административен акт като незаконен. Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес, в който същия може да изготви и представи писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: