ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1476 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Л.М., редовно призован, не се явява. За него – адв. Г., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от В.Л.М. против Заповед № ЧР-187/09.06.2014 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София, с която е прекратено служебното правоотношение между жалбоподателя и ИАРА.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените по делото писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя, както и липсата на формулирани доказателствени искания както от страна на жалбоподателя, така и на ответника по оспорване и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Г.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител и да присъдите направените до този момент съдебно-деловодни разноски. Моля да имате предвид всички подробни доводи изложени в писмената жалба, както и обстоятелството, че представените щатни разписания не сочат реално съкращаване на тази бройка. В раздел В.ІІ.28 и в двете щатни разписания бройките са едни и същи, както впрочем са бройките и на всички служители. Има малка промяна в наименованието, но както и последователно приема Върховен административен съд не е достатъчно да се приеме, че има реално съкращаване на щата. Представени са длъжностни характеристики, които сочат еднакви задължения и права за длъжностите „Специалист” и „Инспектор” така, че не е налице промяна, която да сочи на реално съкращаване. Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок считано от днес, в който процесуалния представител на жалбоподателя може да изготви и представи писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: