Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   961                        27  октомври 2008 година                   Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на шестнадесети октомври,  две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Л.А.

                                                                                       2. З.Б.

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Ж. Г.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1476 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директора на Регионална инспекция по опазване на околната среда и води /РИОСВ/ - гр. Бургас против решение № 224 от 25.08.2008 година, постановено  по административно-  наказателно дело №  62/ 2008 година по описа на Районен съд- Несебър, с което  е отменено  наказателно постановление №08 от 29.02.2008 година на  Директора на РИОСВ – Бургас, с което, за нарушение на чл. 15, ал.1 от  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на основание  чл.106, ал.3, т.3 от с.з.,  на „Голден Бъг”ЕООД с ЕИК по Булстат 102060805, със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, бул. „България” №2, ет.2, представлявано от управителя С. М. А. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3 500.00 / три хиляди и петстотин/ лева.

  Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Твърди в касационната жалба, че решението на Районен съд- Несебър е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, представляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Излага съображения. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява, не се представлява пред съда и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, в предвидената от закона форма и съдържаща необходимите реквизити, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIV състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  неоснователна по следните съображения :

С решение № 224 от 25.08.2008 година, постановено  по административно- наказателно дело № 62/ 2008 година по описа на Районен съд - Несебър, е отменено наказателно постановление № 08/ 29.02.2008 година  на Директора на РИОСВ - Бургас, с което на „Голден Бъг”ЕООД – гр. Велико Търново за нарушение на чл. 15, ал.1 от  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на основание  чл.106, ал.3, т.3 от с.з.,   е  наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3 500.00 / три хиляди и петстотин/ лева.

Касаторът твърди, че неправилно съдът е отменил  наказателното постановление като е приел, че след като в него не е посочена правната норма, представляваща основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя е засегнато  правото му на защита. Твърди още, че при издаване на наказателното постановление не е допуснал нарушение на процесуалните правила. Счита, че решението на първоинстанционния съд, като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено, а наказателно постановление потвърденото.

Така постановено, решението  на Районен  съд- Несебър,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 10.01.2007 година, по повод постъпил  сигнал, била извършена проверка от служители на РИОСВ – Бургас на депо за твърди битови отпадъци в гр. Несебър, експлоатирано от „Голден Бъг”ЕООД – Велико Търново. Било установено, че сметището пуши в лявата си част, а по данни на упълномощено от дружеството лице, присъстващо при проверката, депото било запалено на 07.01.2008 година. Проверката приключила със съставяне на констативен протокол №0-4-1 от 10.01.2007 година / л.11 и 12 от делото/ и било дадено конкретно предписание, което дружеството, стопанисващо депото да изпълни, а именно да запръсти незабавно сметището от страната на запалването. На управителят на дружеството било указано да се яви в срок до 15.01.2008 година в РИОСВ – Бургас за съставяне на акт. На 29.01.2007 година била извършена повторна проверка на депото, при която било констатирано, че сметището продължава да пуши. Въз основа на тези обстоятелства, на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 8 от 05.02.2008 година и е издадено наказателно постановление  под същия номер на 29.02.2008 година.

За да постанови решението си, Районният съд е приел, че неправилно за извършеното нарушение, е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството за нарушение на чл. 15, ал.1 от ЗУО, съобразно която, съоръженията и инсталациите за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци се изграждат и експлоатират по начин, който не застрашава околната среда от замърсяване или увреждане и е  приложена санкционната норма на чл. 106, ал.3, т.3 от с.з, която предвижда наказание имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци. Правилно първоинстанционният съд е приел, разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗУО е бланкетна и препраща към правила и норми, регламентирани конкретно в други нормативни актове, в конкретния случай- Наредба №8 от 24.08.2004 година  за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Липсва посочване изпълнението на  конкретни задължения, чието неизпълнение е основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството.

  Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  изцяло споделя изводите  на НРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства, включително и този, че формалното посочване на нормата на чл.15, ал.1 от ЗУТ, без да се прецизира конкретно извършеното, води до нарушаване правото на защита на извършителя и винаги е основание за отмяна на акта като издаден в нарушение на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН.

Предвид изложеното съдът намира, че първоинстанционният съд е постановил акт, който като правилен и законосъобразен следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 224 от 25.08.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  62 / 2008 година по описа на Районен съд – Несебър.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

                                                                                    2.