ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1475 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Нова Кабел“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Р.К.Ш..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 12.02.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. П.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. Ж.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Р.К.Ш. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. П.: Имам само един въпрос. С оглед  на изследването, което е направено във връзка с влагането на получените по оспорените доставки материали и последващите производство и реализация въпросът ми е следният: Възможно ли е да се направи това производство и тази реализация през м. май и м. юни 2015 г., ако липсва въпросната доставка на материали, т.е. ако ги няма тези материали по оспорената доставка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвянето на експертизата извърших проверка в счетоводството на жалбоподателя, откъдето става ясно, че е изградена стройна система за заприхождаване в складовете на получените материали и тяхното изписване на основание „искания“ за извършване на производство. Естеството на работа на фирмата е такова, че те закупуват и поръчват материали, само когато вече имат възложени поръчки. Затова през м. май по-голямата част от доставените стоки по процесната фактура са изписани и вложени в производството, а през м. юни останалата част плюс други получени материали, от което следва извода, че без тези материали не биха се произвели поръчаните вече стоки и готова продукция.

 

адв. П.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

юк. Ж.: Имам въпроси. Във връзка с въпроса на адв. П. обърнахте ли внимание какъв е използваният метод на отчитане на стоково-материалните запаси в счетоводството на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Създадената организация включва предаване в склада, където вече е заприходена стоката на разписка „искане“, от която се вижда какво трябва да бъде изписано и вложено в производството. Вземали са счетоводни операции, но не съм се запознал примерно със счетоводната политика по отношение изписването на тези налични стоки, които са били преди това заприходени, ако имате предвид такъв метод.

 

юк. Ж.:  Въпросът ми в тази връзка е евентуално обърнахте ли внимание дали преди м. май дружеството-жалбоподател е получател по идентични материали във връзка с производството на кабели?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм обръщал внимание. Нямам такъв зададен въпрос. Само фактурата от м. май съм разглеждал, по която не се признава данъчен кредит.

 

юк. Ж.:  На стр. 5 от заключението сте обяснили един вид  технологията на заприхождаване, съответно изписване на съответните материали, необходими за производството на тази продукция. Въпросът ми е кога се съставят тези технологични задания, които сте посочили за производството на всеки вид кабел?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм отговарял на така зададен въпрос, защото нямам такъв въпрос. Аз преглеждах исканията, с които се изисква стоки от склада, за да се вложат в производството, а самите искания ми бе обяснено, че се изготвят на база сключени договори за производство на готова продукция. Такива задания не съм виждал, виждал съм само искания, с които е излизала стока от склада.

 

юк. Ж.:  Тези искания приложени ли са по делото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че в счетоводството на жалбоподателя гледах такива искания, тъй като аз там извършвах проверката, понеже не открих другата фирма.

 

юк. Ж.: Следващия ми въпрос е дали след като извършвахте проверка в счетоводството на жалбоподателя, обърнахте ли внимание дали към тази доставка има приложени някакви сертификати от производител, декларации за съответствие на тези материали именно във връзка с изискванията на клиентите за производство?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не видях такива сертификати за доставената стока. Има международна товарителница, но не видях приложени сертификати за качество.

 

юк. Ж.: Следващият ми въпрос е означава ли от Вашите изводи на стр. 5 от заключението, че по всяка една доставка на съответните материални запаси може да се проследи какви количества съответно са вложени в производството, през кой месец и спрямо кой клиент?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм проучвал други доставки, само доставката по фактурата от м. май. Не мога да дам становище.

 

юк. Ж.: В смисъл кой Ви каза, че тези искания, които сте описали във Вашето заключение, касаят точно конкретната доставка на материали, за да бъдат вложени в производствена продукция, дали това счетоводно сте го определили?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, счетоводно може да се проследи това, защото закупените материали по така посочената фактура се заприхождават в отделни складове, например склад „Мед”, „Пластмаса”, „Други жила и телове” и с исканията, за които вече говорихме, от различните складове излизат различно количество закупена стока, която се влага в производството на един кабел и по вложеното в произведените количества се вижда как се изчерпват количествата. Даже мисля, че по тази фактура от пластмасата имаше наличност още и в края на м. юни, защото не всичко успява да се вложи. ПВЦ материали, полиестери и алуминиево фолио, но други месеци преди м. май и след м. май не съм изследвал. 

 

юк. Ж.: Тази съпоставка да разбирам тогава сте я направили въз основа на това какво има по фактурата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По счетоводни документи.

 

юк. Ж.: Кои счетоводни документи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Исканията, взематите счетоводни операции и извършените продажби през м. май и м. юни след доставката на стоките. Има ги описани в счетоводството извършените продажби и там в калкулациите се вижда какво излиза от склада и насреща какво е произведено, за да се продаде. Има описани фактури, с които е продадена произведената стока за всяко едно от нещата.

 

юк. Ж.: Въз основа на това, което сте видели в счетоводството може ли да се направи извода, че материалите, доставени по процесната доставка, точно те са вложени и впоследствие са продадени през м. юни и м. юли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, по счетоводни документи може да се направи извод, че получените материали са вложени в производството и впоследствие са продадени.

 

юк. Ж.: Въз основа на кои счетоводни документи стигаме до този извод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Исканията, взематите счетоводни операции и извършените продажби през м. май и м. юни след доставката на стоките. Има ги описани в счетоводството извършените продажби и там в калкулациите се вижда какво излиза от склада и насреща какво е произведено, за да се продаде. Бяха ми предоставени справки за продажбите за м. май и м. юни с всички контрагенти, които са поръчали и закупили, от които се вижда как са изписвани самите материали, които се влагат.

 

юк. Ж.: Означава ли, че всички материали по процесната фактура, предмет на спора, са вложени в производство на продукция през м. юни и м. юли или има количество от тези материали, които стоят на склад?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За м. юли не съм говорил въобще. През м. юни Ви казах, че остават налични количества от пластмаси и други видове покрития, които са били доставени. Има налични, които са влагани може би по-късно.

 

юк. Ж.: Да разбирам, че не сте проследили докрай дали всички закупени материали от „Джулио Сървис БГ” ЕООД впоследствие от тях има продукция, която е продадена на клиенти според представени от дружеството-жалбоподател справки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички материали с изключение на покривното фолио, което се ползва за кабели, са вложени през м. май и м. юни. Единствено от това фолио са останали налични количества.

 

юк. Ж.: По скоро м. юни и м. юли, защото м. май ни е фактурата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На двадесет и пети май още тогава започва производството и продължава през м. юни, където се влага вече не само от тази доставка, а и от предходни доставки материали. Месец юли мисля, че няма по тази доставена фактура.

 

юк. Ж.: Посочили сте на стр. 6 от заключението през м. юни и м. юли фактури, по които впоследствие е извършена продажба на стоки. Тези справки кой Ви ги изготви? Например м. юни 2015 г. сте посочил 26 бр. фактури за продадена реализирана продукция?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са по тези дневници, които се изготвят в счетоводството на фирмата и са описани не по фактури, а като брой фактури. Предоставена ми е справка, изготвена от счетоводството на фирмата. Има ги налични в счетоводството.

 

юк. Ж.: Нямам повече въпроси. Считам, че от така изготвената експертиза не се доказва, че материалите, посочени в оспорената фактура, действително са доставени от доставчика „Джулио Сървис БГ” ЕООД и са използвани впоследствие за извършване на облагаеми доставки от жалбоподателя. Както вещото лице само е констатирало той същият не е осъществил контакт при доставчика на жалбоподателя и съответно не е проверил дали лицето разполага с възможността да достави посочените в процесната фактура материали, предмет на спора. Ще обърна внимание, че посочените от вещото лице искания, както и справки относно продажбите има представени такива в хода на ревизионното производство и те са приложени по делото, дали са идентични с това, което е представено на вещото лице не мога да кажа. По отношение на тях има изложени мотиви в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас доколко следва да се кредитират. Още повече искам да посоча, че вещото лице е направило само правни изводи относно дали фактурата притежава реквизитите по Закона за счетоводството и ЗДДС, както и вещото лице е посочило документи във връзка с превоза, както и по отношение плащанията по отношение на процесната фактура, като те също са в хода на ревизионното производство и също има мотиви в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

 

Съдът с оглед становището на страните и по заключението на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице Р.Ш. по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 500,00 лв., платими от внесения предварителен депозит. (изд. р.к.о – 500,00 лв. – 27.03.2018 г.)

 

адв. П.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Ж.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приключва събирането на доказателствата.

дава думата по същество:

 

адв. П.: Уважаеми г-н председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас РА като неправилен и незаконосъобразен по съображенията, подробно изложени в същата. Считам, че от събраните в хода на ревизията и на административното съдебно производство писмени доказателства, както и от заключението на вещото лице по безспорен начин се установи, че оспорената доставка от „Джулио Сървис БГ” ЕООД е абсолютно реална и че стоката, получена  по оспорената фактура № 1 от 25.05.2015 г. е наистина реална. Получена е, съответно заскладена, за което има представени доказателства по видове, количество и стойност в специалните складове на дружеството-жалбоподател, който е и производител на кабели. Въпросните складови разписки играят и ролята на приемно-предавателен протокол, стоката е реално получена. От цялото проследяване, което е направило вещото лице, безспорно се установява, че тази стока е вложена в производството и съответно реализирана. Тоест без тази стока, въпросните материали, получени от доставка на „Джулио Сървис БГ” ЕООД, няма как да се произведе и реализира продукцията, която е предмет на последващите доставки. Безспорно е установено и начина на превозване на въпросните материали от Италия до завода в гр. Айтос. Що се касае до забележката на представителя на ответника, че „Джулио Сървис БГ” ЕООД не е предоставил доказателства за своите възможности да осъществи доставката не виждам какви възможности трябва да се доказват, когато реално той е закупил въпросната стока от доставчик от Италия, съответно е наредил превоза чрез транспортна фирма-спедитор и конкретно ФЛ или фирма на превозвач същата стока да бъде натоварена, превозена и доставена на купувача „Нова Кабел” ООД. Също така не приемам това, че след като доставчика не е намерен на адреса се предполага, че доставка липсва. Въпросната фактура е намерила отражение в справката-декларация, в дневника за покупки за съответния данъчен период и в справката-декларация за м. май 2015 г. Данъкът е надлежно начислен от доставчика и съответно считам, че е налице от фактическа и правна гледна точка правото на ползване на данъчен кредит по тази доставка. Моля за решение в този смисъл и да ни се присъдят направените по делото разноски. 

 

юк. Ж.: Уважаеми г-н председател, считам, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна. Няма да повтарям мотивите, които са изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас. Само ще посоча, че складовите разписки, които адв. П. казва, че играят ролята на приемно-предавателен протокол, същите нямат подписи нито на „предал”, нито на „получил”. Както сам жалбоподателят е заявил приемно-предавателни протоколи не са били съставяни. Това е видно от обясненията, които е дал в хода на ревизионното производство. Считам, че от изготвената по делото експертиза също не се доказа по безспорен начин, че точно доставката на тези материали са използвани от жалбоподателя за извършване на последваща реализация на готова продукция, тъй като както само вещото лице заяви той не е изследвал други идентични доставки, а се е конкретизирал само върху посочената процесна доставка. Тъй като в конкретния случай става въпрос точно за по-специфично производство на продукция вещото лице не е извършило някакъв анализ дали тези материали са били доставени от други доставчици, за които не е оспорено правото на данъчен кредит и впоследствие има реализирана продукция. Както самото вещо лице заяви за единия от периодите – м. юли продукцията, която е произведена касае и доставки от други контрагенти. Ако ми дадете възможност ще изложа съображенията си в подробни писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско  възнаграждение в размер на 1580, 00 лв.

 

реплика на Адв. П.: По повод на въпросните складови разписки и затова, че имало и други доставки и т.н. вещото лице както в заключението си, така и тук в залата устно обясни, че материалите по доставката са разпределени по съответните складове количествено. Съответното изписване е на базата на наличностите по съответните складове. Той обясни, че единствено по отношение на ПВЦ материали и фолио е останало някакво количество, т.е. няма как да има други доставки, когато се изписва от въпросния склад наличното количество, което съответства на доставеното и се влага в производството.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: