ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1475 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Нова Кабел“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Нова Кабел“ ООД против Ревизионен акт № Р-02000216003270-091-001/07.02.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 103/02.05.2017 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

адв. П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете доказателства по опис във връзка с процесното решение на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. Представям ги в днешно съдебно заседание с оглед на това, че някой от доказателствата, представени в хода на ревизията не бяха приети, защото нямали легализиран превод на български език, като днес представените са именно с легализиран превод. Във връзка с доказателствата моля да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза с задачи, формулирани в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание. На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза предоставям на съда. Относно представените легализирани преводи на доказателства, които според адв. П. не сме приели в хода на административното обжалване пред директора на дирекция „одоп“ гр. Бургас, моля да ни се даде възможност да се запознаем с тях и да представим становище в указан от съда срок.  Във връзка със съдебната практика относно оспорване на документите, които са подписвани с ел. подпис представям на съда писмо от директора на дирекция „одоп“ гр.Бургас с изх. №  17-00-25/21.08.2017  г. и отговор от „Борика“ АД, която е един от доставчиците на кеп, както и удостоверения по чл. 24 от зедеп относно органите по приходите, които са подписали с ел. подпис звр, РД и РА. Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да се запознае с документите, представени от адв. П. в днешно съдебно заседание по нарочно изготвен списък, като в указания срок може да изрази становище по тяхното приемане като писмени доказателства по делото.

приема представените от процесуалния представител на ответника документи относно наличието на удостоверения за кеп на лицата, подписали с такъв приложени по делото документи като писмени доказателства.

Допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши при необходимост справки в счетоводството на жалбоподателя, респективно в счетоводствата на неговите доставчици и извърши необходимите проучвания и изследвания да отговори на въпросите, формулирани от адв. П. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 500,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Определя за вещо лице Р.Ш., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.12.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: