ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1475 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Нова Кабел“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

В залата не се явява вещото лице Р.К.Ш..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 10089 от 26.9.2017 г. от ответника са постъпили писмени доказателства.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 12701/27.11.2017 г. от Р.Ш. - вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, в която същият моли да му бъде предоставено допълнително време за изготвяне на заключението поради обстоятелството, че все още не е установил контакт с доставчика фирма „Джулио Сървис БГ“ ЕООД.

 

адв. П.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата, допусната от съда.

 

юк. Ж.: Присъединявам се към становището на адв. П.. В предходно съдебно заседание адв. П. представи доказателства под опис, като действително една част от тях са във връзка с това, че същите са представени ведно с жалбата по административен ред пред директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас и същите са нямали превод на български език. Относно тези доказателства, които са под номер 3, 5 и 6, а именно по отношение на дружеството „Бас Инвест” ЕООД това са новопредставени доказателства. Считам, че същите – така представените копия и вярно с оригинал от адв. П. не следва да се приемат по делото, тъй като не е ясно дали действително изхождат от това лице, което е трето неучастващо в този процес лице и което се появява именно с тези доказателства като евентуално някакъв съконтрахент на прекия доставчик на жалбоподателя „Нова Кабел” ООД. Става въпрос за разпечатки от счетоводство на италианско дружество, както и банкови преводи, от които не е ясно кой в какво качество ги е изготвил и съответно са представени по делото независимо, че имат легализиран превод. Това е становището ми.

 

адв. П.: Дружеството „Бас Инвест” ЕООД както виждам и сега са предходен доставчик на прекия доставчик „Джулио Сървис БГ“ ЕООД.

 

юк. Ж.: Държа да отбележа, че в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас доставчикът „Джулио  Сървис БГ“ ЕООД също не е намерен от органите по приходите и изрично е изследвано какви доставки съответно той  е получил и какви е извършил. Там няма декларирана доставка от „Бас Инвест” ЕООД. Това изрично е посочено в мотивите на решението. Единствената доставка, която са намерили органите по приходите  и са изследвали, е от дружеството „Леокомерс 2010” Еоод.

 

Съдът с оглед изразените становища по повод представените от адв. П. в предходно съдебно заседание документи намира, че така представените доказателства са допустими. Относно относимостта на същите към предмета на спора съдът следва да се произнесе по този въпрос след съпоставянето им с цялостния доказателствен материал по делото и с крайния си съдебен акт.

По изложените аргументи, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените в съдебно заседание на 12.09.2017 г. от адв. П. документи като писмени доказателства по делото.

Предоставя възможност на вещото лице Ш. да изготви и представи по делото заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: