ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1474 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Сунгурларе, редовно уведомен,  представлява се от адвокат Г., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура Бургас, се  явява прокурор Червеняков.

Явява се вещото лице В.М..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000216003032-091-001/22.02.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, в частта му потвърдена с Решение № 114/12.05.2017 г. на директора на дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

С определение в открито съдебно заседание на 11.07.2017 г., съдът допусна извършването на съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице М., която е изготвена и представена по делото в срок.

Съдът указа на ответника в срок до днешното съдебно заседание, да представи съответните удостоверения по чл. 24 от ЗЕДЕП, удостоверяващи правото на длъжностни лица от ТД на НАП Бургас да подписват съответните документи с квалифициран електронен подпис. Изисканите документи са представени от ответника с молба от 03.08.2017г.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

В.Д.М. – 37 г., български гражданин, женен, неосъждан, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Вещото лице е отговорило изчерпателно на всички въпроси, но в отговора на въпрос № 1.3 относно размера на лихвите за ЗО, ДОО и ДПЗО, препращащи към изчисленията от стр. 21 до стр. 26 включително прави впечатление, че крайния период, който фиксирате е 12.05.2017 г. Това е датата на издаване на решението, а не датата на издаване на оспорения акт?

Имате ли готовност в съдебно заседание да посочите до 22.02.2017 г. какъв е размерът на лихвата?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За съжаление не мога да го разделя, защото датите на ревизионния акт са различни от датите, посочени в таблиците, но като се посочи процента, може да се изчисли.

АДВ. Г.: Моля да се възприеме тезата, че лихвите трябва да бъдат изчислени до датата на издаване на ревизионния акт и ако съдът разполага със специални знания да направи това сам, а ако не, да се извърши допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че притежава нужната квалификация да изчислява законна лихва.

 

АДВ. Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. То е отговорило пълно и изчерпателно. Не оспорвам верността на направените изчисления, но соча, че той принципно отговори на въпроси, които се отличават от позицията, която заема административният орган и които не са към съществото на спора.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 634.80 лв., от които внесени като депозит 350 лв., а за остатъка от 284.80 лв. ОСЪЖДА Община Сунгурларе да заплати в 3-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас.(изд. Р.К.О. – 350.00 лв. на 17.10.2017 г.)

 

АДВ. Г.: Моля да приключите събирането на доказателствата. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приключите събирането на доказателствата. Нямам искания по доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Г.: Моля да постановите решение, с което да измените оспорения от Община Сунгурларе ревизионен акт, като приемете, че задълженията на общината по ДОО възлизат 605.00 лв., а лихвите са в размер на 460.00 лв. при съобразяване изцяло на доводите ни в подадената жалба, касаещи правилно прилагане на материалния закон и заключението на вещото лице, което е съобразено изцяло с тези наши доводи, и въз основа на което може да се възприеме тезата, че оспореният ревизионен акт е незаконосъобразен и необоснован.

Моля да ни присъдите разноските по делото.
Моля да ни се даде срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми г-н съдия, моля да отхвърлите жалбата, като считам, че тя е неоснователна. Приходната администрация поддържа тезата, която е възприета още от ревизиращите органи и касае предмета на спора, а именно, че осигурителният доход на общинските съветници и дължимите осигурителни вноски следва да бъдат определени на база на осигурителния доход на лицата, извършващи дейности в държавните учреждения. Продължаваме да поддържаме становището, че върху сумите изплащани за транспортни разходи на педагогическия персонал за придвижване от местоживеенето до месторабота, върху тях се дължат предвидените осигурителни вноски. Така са изградени констатациите в ревизионния акт и съответно така, на тази база са определени задълженията установени с обжалвания ревизионен акт. Считам, че те са правилни, законосъобразни и съобразени с изложеното в потвърдителното решение на директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас, които моля да съобразите при постановяване на решението. При евентуално отхвърляне на жалбата, претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 2950 лв. върху материалния интерес, съобразно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да потвърдите решението на директора Дирекция „ОДОП“ – Бургас, с което е потвърден оспорения ревизионен акт. Считам изводите на приходната администрация за правилни, съобразно чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО. Именно в тази хипотеза е и спора. Независимо от констатациите на вещото лице, считам, че правилно приходната администрация приема, че осигурителният доход, върху който се дължат осигурителните вноски на общинските съветници следва да бъдат определени на база на осигурителния доход на лицата, извършващи дейности в държавните учреждения и те са приели минималния такъв, при който са направени изчисленията.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: