ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети  септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1474 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Т.Д., редовно призован, не се явява. 

 

В залата ПРИСЪСТВА адвокат Д..

 

АДВОКАТ Д.: Процесуален представител съм на Т.Т.Д., която е съпруга на жалбоподателя  и съсобственик на самостоятелен обект в сградата, която е описана в жалбата и която също е заинтересована страна в производството по издаване на процесното разрешение и моля да бъде конституирана като такава по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Строителство”, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., която представя пълномощни от  директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас и  от заместник кмет „Устройство на територията и строителство” при Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Представям два броя пълномощни, тъй като лицето подписало процесното разрешение - Ч.К., към него момент е изпълнявала вече длъжността заместник кмет по „Устройство на територията и строителство” при Община Бургас и е направена техническа грешка от страна на административния орган  при изготвяне на проекта за разрешение, като е записана длъжността, която е заемала месец преди това. Заявявам, че подписа е на лицето  Ч.К. и единствено е допусната техническа грешка при изписване на заеманата длъжност. В момента тече процедура по поправка на тази техническа грешка. Във връзка с това обстоятелство представям и заповед № 3055/09.11.2015г. на кмета на община Бургас, с която на заместник  кмета по „Устройство на територията и строителство” се възлагат правомощията по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, основанието на което е издадено процесното разрешение. Представям и трудовия договор на Ч.К., от който е видно, че към датата на подписване на разрешението вече е била на длъжност заместник кмет по „Устройство на територията и строителството”. В случая неправилно е посочена длъжността която заема Ч.К., тъй като към него момент е била вече заместник кмет, но месец преди това е била директор на Дирекция „Строителство“.

 

АДВОКАТ Д.: Дали е съществувала и е била заета длъжността Директор на Дирекция „Строителство” към момента на подписване на разрешението?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да, съществувала е като е била заета от инж. Ж. П.. Заявявам, че Ч.К. е подписала разрешението в качеството си на заместник кмет по „Устройство по територията и строителството”, но е техническа грешка на изготвилите проекта на разрешението и в момента е в процес на поправка.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Е.Б., се явява лично и с адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Е.С., се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

        

АДВОКАТ Г.: Считам, че действително следва да се измени ответника в настоящото производство и да бъде конституиран като такъв заместник кмета по „Устройство на територията и строителството”, в каквото качество Чанка Коларска е подписала заповедта, с оглед представените доказателства и във връзка процедурата по поправка на ЯФГ.

 

АДВОКАТ Д.: Считам, че е недопустимо по този начин, това не представлява ЯФГ, но нека все пак да видим заповедта за поправка на ЯФГ, която също подлежи на обжалване, тъй като е с оглед на дадена длъжност, а не с оглед името на административния орган.

 

Съдът счита, че не следва да се дава ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед изявлението на юрисконсулт Б. касаещо ответника по делото, като направеното искане за замяна на същия следва да бъде разгледано след представяне на доказателства за приключване на процедурата по отстраняване на твърдяната очевидна фактическа грешка.

 

Съдът счита, че по искането за конституиране на Т.Т.Д. като заинтересувана страна в производството, следва да се произнесе след представяне на доказателства, че същата е заинтересована страна в производство по издаване на процесното разрешение, по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ.

 

Съдът констатира, че представения по делото списък на заинтересуваните страни е непълен, поради което ЗАДЪЛЖАВА ответника - директор на Дирекция „Строителство” при община Бургас, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи списък на заинтересованите лица с адресите им за призоваване, съобразно разпоредбата на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ.

 

Предвид изложеното съдът,

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2016 г. от 10.50 часа, за която дата и час страните редовно призовани за днешното съдебно заседание да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: