ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1474 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „КИ ТО ТРЕЙД ООД, редовно уведомен, се явява лично управителя Т.Т..

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ФИШИНГ КИТЕН ООД, редовно уведомен, се явява адв. Ч., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомени, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАЕМОНА СИЙ ФАРМ ООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТИВАН ЧЕРВЕНОВ гр. София, редовно уведомен, не изпращат представител.

               

 

                По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба наКи То Трейд” ООД срещу Заповед № РД-722/01.03.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която се определя участника, спечелил конкурс за издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Китен”.

 Производството по делото е второ по ред, след като Върховен административен съд с Решение № 9544/09.07.2014 г. по административно дело № 15645/2013г. е отменил предходното решение и върнал делото за ново разглеждане.

С определение № 1290/25.07.2014 г. по административно дело № 1351/2013г. на Административен съд – Бургас, последното дело  е присъединено за разглеждане към настоящото дело за съвместно разглеждане, тъй като административно дело № 1351/2013 г. касае също оспорването на процесната заповед.

С определение в закрито заседание на 16.07.2014 г. задължи ответника на представи писмени доказателства и да отговори на поставени въпроси, което той стори с нарочна молба от 26.08.2014 г., към която са представени описани писмени доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Т.: Поддържам си жалбата.

АДВ. Ч.: Поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателства. По административно дело № 1351/2013 г. ответникът по жалбата беше задължен да представи пликовете. Няма да сочим други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по настоящото дело писмени доказателства, писмените доказателства приложени по присъединеното административно дело № 1351/2013 г., както и докладваното в началото на днешно съдебно заседание писмени доказателства, представени от ответника по жалбата с молбата от 26.08.2014 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Ч.: Поддържам жалбата. Във връзка с доказателствата констатирах, че големият плик на „Фишинг Китен” ООД е запечатан. В съпроводителното писмо никъде не е посочено по какъв начин е запечатан наново и кой е запечатал този плик.  Моля да констатирате, че той е запечатан с допълнителни лепенки. 

Това има значение досежно факта дали вътре в този плик съществува плик № 3, който е предмет на нашето обжалване, по-скоро констатацията, която така наречената комисия е направила, че пликът е прозрачен. Големият плик е запечатан допълнително от ответника. Тъй като за да бъде установено състоянието на малкия плик, този голям плик трябва да бъде разпечатан от съда и да изследва състоянието на този малък плик. Само искам да напомня на съда и да отбележа, че в нашата жалба ние поискахме да бъде извършена съдебно-техническа експертиза, която да установи дали малкият плик с ценовото предложение на моя клиент е прозрачен когато се наблюдава с просто око, без използване на каквито и да е други технически средства.

Аргументите са изложени подробно в жалбата. От решението на Върховен административен съд разбирам, че има и други аргументи за незаконосъобразността на заповедта, които също моля да бъдат взети предвид при постановяване на решението. Държим на тази експертиза, защото съдът не е експерт в тази област и евентуалното установяване по начина, по който беше посочено в последното съдебно заседание, че ще се установи състоянието на плика, считаме за неправилно.

 

Съдът, с оглед изявлението на адв. Ч. - представител на жалбоподателя „Фишинг Китен” ООД, че държи на извършването на посочената съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението, с което е приключил събирането на доказателствата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Съгласни сме да се извърши експертизата.

 

Съдът след като се запозна внимателно с въпросите към експертизата, която поиска адв. Ч., които са поставени в първоначалната му жалба срещу оспорения акт на лист 8 от административно дело № 2816/2013 г. на Административен съд София - град намери, че за установяването на тези обстоятелства не е налице нуждата от специални знания, като съдът може сам да установи дали един плик е запечатан, нарушена ли е неговата цялост и както може да се прочете от плика с просто око. Тази преценка съдът ще извърши сам и ще се произнесе с окончателния съдебен акт.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Фишинг Китен” ООД за извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Поддържаме жалбата. Моля съдът да отмени процесната заповед на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури като незаконосъобразна.

АДВ. Ч.: Моля да отмените Заповед № РД 722/01.03.2013 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поради нейната незаконосъобразност. Аргументите за това сме посочили подробно в жалбата. Твърдим, че с просто око без вдигане на плика към каквато и да е светлина, той е непрозрачен. Твърдим, че в документацията по цялата процедура, която е утвърдена от ответника на жалбата никъде изрично и конкретно не е посочено какъв цвят трябва да има плика, за да е непрозрачен. Няма легално определение в закона, може да се направи на база на логиката, че такъв плик, който се продава в книжарницата е непрозрачен и не може да бъде прочетено ако не се използват специални технически средства и специално насочени светлини. Нашата жалба се ограничава в рамките това, което е посочено в нея. В решението на Върховен административен съд има изводи, които говорят за нарушена процедура и издаването на заповедта, които моля съдът да вземе предвид. По тези съображения моля да отмените заповедта и да ни присъдите разноските и адвокатски хонорар.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: